F6 - Investeringskalkylering - del A Flashcards Preview

Industriell Ekonomi > F6 - Investeringskalkylering - del A > Flashcards

Flashcards in F6 - Investeringskalkylering - del A Deck (20):
1

Vilka olika typer av investeringar finns det ?

 • Ersättningsinvesteringar (reinvesteringar, återinvesteringar)
 • Expansionsinvesteringar (nyinvesteringar) • Strategiska investeringar
 • Rationaliseringsinvesteringar
 • Miljöinvesteringar
 • Reala investeringar
 • Finansiella investeringar
 • Investeringar i immaterialla tillgångar
 • IT-investeringar

2

Vad innefattar en investeringsbedömning?

 • Identifiera betalningsflöden (framgår ej av företagets interna och externa redovisning)
 • Värdera betalningsflöden med olika tidsförlopp
 • Värdera betalningarnas risk

Vid utvärdering av investeringsalternativ måste effekterna beaktas för varje år under en viss planeringshorisont Ett långsiktigt lönsamhetsmått skall mäta det totala utfallet av en viss strategi och vi är inte intresserade av periodiserade mått, dvs periodiserade inkomster (intäkter) minus periodiserade utgifter (kostnader). Vi vill ha information om alternativens sammanlagda inkomster och utgifter, dvs in- och utbetalningar

3

Vilka är de viktigaste delproblemen vid planering och kontroll av investeringar?

 • Söka och utveckla investeringsprojekt
 •  Bestämma olika investeringsobjekts kvantitativa utfall
 • Jämföra investeringsalternativ och göra investeringskalkyler
 • Finansiera investeringarna
 • Fatta investeringsbeslut
 • Kontrollera investeringarna både i genomförandeskedet och efteråt 

I investeringskalkyler utgår man från en grundinvestering och ser vilken avkastning den ger. Grundtanken är att betalningar som sker vid olika tidpunkter flyttas till en gemensam jämförelsetidpunkt, vanligen år noll. Därigenom blir det möjligt att sinsemellan jämföra olika betalningsserier. 

4

Ge exempel på beslutssituationer vid investeringskalkyler

 • Skall vi bygga ut tillverkningskapaciteten?
 • Vilken maskin skall vi köpa?
 • När skall vi byta ut en viss utrustning?
 • Skall vi köpa eller hyra utrustning?
 • Skall vi ta upp en ny produkt inom tillverknings-programmet? 

5

Vid investeringskalkylering finns olika metoder att använda beroende på situationen. Det finns två krav knutna till dessa metoder. Vilka är de?

Lönsamhetskrav och urvalskriterium

6

Vilka uppgifter behövs för att göra en översiktlig investeringskalkyl?

Grundinvestering (G): En utgift i kronor av engångsnatur, vilken själva investeringen ger upphov till i initialskedet.

Betalningar (I och U)

Livslängd eller planeringshorisont (n, N)

Restvärde (R)

Kalkylränta (r)

Vid lönsamhetsbedömningen försöker man att ta hänsyn till alla betalningar som en investering medför under hela dess livslängd eller planeringshorisont 

7

Vad är diskontering?

Det är en omräkning av en betalnings värde till en referenspunkt. Oftast nuet. Pengarna transporteras från framtiden till nuet. 

Diskonteringsförfarandet sker med hjälp av kalkylräntan. Diskonteringsfaktorn kan uttryckas som
(1+r)-n, där r betecknar kalkylräntan och n tiden i år. 

8

vad kallas det när diskontinerade värdet när referenstidpunkten är nuet?

Nuvärde

9

Vad är kapitalisering?

 Pengarna transporteras framåt i tiden och ett slutvärde erhålls. Principen att storleken av en betalnings värde ökar med ”ränta på ränta”, dvs proportionen (1+r)n, betecknas kapitalisering och faktorn (1+r)n betecknas kapitaliseringsfaktor. 

10

Det finns tre grundmetoder av kalkylmetoder, vilka är dessa?

 1. Nuvärdet mäts i kapital (kr)
 2. Internräntan mäts i procent
 3. Återbetalningstiden mäts i tid (år)

11

Vad är skillnaden på ett absolut kalkylmått och relativa mått+

Ett absolut kalkylmått ger lönsamheten i kronor utan att beakta investeringsutgiftens storlek.

Relativa mått visar istället lönsamheten i förhållande till grundinvesteringen

12

Vad är planeringshorisonten?

Det är antalet år som projektet skall bedömmas på

13

Vad är kalkylränta och vilka tre komponenter består den av?

 

 1. Kompensation för väntan
 2. kompensation för förlorad köpkraft
 3. kompensation för risk

14

Exempel på kalkylränta
100 000 kr i eget kapital och 100 000 kr i banklån ger totalt kapital på 200 000 kr. Ägarna vill ha 10% på sitt kapital, banklånets ränta är 5%. Du vill räkna ut kalkylräntan på detta:

 

Eget kapital andel av totalt kapital = 100 000 / 200 000 = 0,5 = 50 %
Banklånets andel av totalt kapital = 100 000 / 200 000 = 0,5 = 50 %

Eget kapitals avkastningskrav = 10 % dvs. Dess andel av kapitalet (50%) * Räntan (10%) = 0,5 * 0,10 = 0,05 = 5%
Banklånets avkastningskrav = 5 % = dvs. Dess andel av kapitalet (50%) * Räntan (5%) = 0,5 * 0,05 = 0,025 = 2,5%

Kalkylräntan är då lika med 5 % + 2,5 % = 7,5 %

15

Vad behövs för att räkna ut ett nuvärde?

Kalkylränta

16

För att avgöra om en investering är lönsam eller ej behövs två två olika räntor. Vilka?

Man behöver ha värdet på kalkylräntan och internräntan. Är internräntan högre än kalkylräntan är investeringen lönsam

17

Sunkcosts skall inte vara med i lönsamhetskalkyler, varför inte och ge exempel på olika sunkcosts.

Att investera innebär en framåtriktad handling. Därför skall det bara ingå betalningsströmmat som uppstår i och med beslut om handling. Redan gjorda utbetalningar skall därför inte vara med. Sunkcosts har man oavsett vad företaget beslutar om investeringen. 

Sunkcosts kan vara utvecklingskostnader, marknadsundersökningar, arvode till konsult, reklam

18

Vad är annuitetsmetoden?

Den omvandlar investeringens betalningskonsekvenser till lika stora årsöverskott eller årsunderskott, sk. Annuiteter

19

Vad är rörelsekapital?

 Det är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten

20

Vad betyder det om ett nuvärde är positivt?

Då är det värt att investera