F1 Flashcards Preview

Industriell Ekonomi > F1 > Flashcards

Flashcards in F1 Deck (54):
1

Det finns olika slags grupper av intressenter, vilka är dessa och vilka ingår i dessa?

Samhällsintressenter - Stat och kommun - bidrar med grundläggande infrasturktur för företaget i form av kommunikationer och utbildning, och företaget betalar i gengäld skatt.

Individintressenter - Företagsledning, Anställda - Bidrar med olika typer av arbetsinsatser och får i gengäld lön.

Produktintressenter - Kunder, leverantörer - Köper/säljer voror/tjänster mot betalning.

Ekonomiska intressenter - Ägare, Kreditgivare - Bidrar med finansiering och får i gengäld avkastning på sitt sattsade kapital- 

2

Vad betyder Ekonomi?

Hushållning med begränsade resurser

3

Vad betyder produktivitet?

Produktionens effektivitet, tex Antal produkter/timma

Formel Produktivitet=Prestationer/resursförbrukning

4

Vad betyder Effektivitet?

Det är förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat.

5

Vad är en utgift?

Det ekonomiska värdet som köparen erlägger för att köpa en resurs. (Anskaffning) Uppstår när man ingår ett avtal med säljaren.

6

Vad är en inkomst?

Det ekonomiska värdet som säljaren erhåller för att sälja en produkt. (Försäljning) Uppstår när man ingår ett avtal med kunden.

7

Vad är en utbetalning?

När pengar betalas ut från företaget, antingen kontant eller från ett konto.

8

Vad är en inbetalning?

När pengar betalas in till företaget, antingen kontant eller till ett konto.

9

Vad är kostnad?

Värdet av samtliga produktionsfaktorer som krävs för att framställa en vara eller tjänst.

10

Vad är en intäkt?

En intäkt är en periodiserad inkomst, d v s man har fördelat inkomsten till den eller de perioder den avser (t ex då varan levererats eller tjänsten har utförts)

11

Vilka är det ekonomiska konsekvenserna av en affärshändelse?

12

Exempel fråga

En kund köper den 15/3 en pall komponenter från ZYX AB för 120 tkr. Betalning sker en månad senare. Komponenterna producerades av ZYX AB under januari månad samma år. Värdet av de resurser som förbrukades vid produktionen var 75 tkr. När uppkom inkomst, inbetalning, intäkt och kostnad för ZYX AB, och till vilka belopp?

Inkomst 15/3 120 tkr

Inbetalning 15/4

Intäkt januari 120 tkr

Kostnad januari 75 tkr

13

Vad är resultat?

Det är skillnaden i intäkter och kostnader

14

Vad är lönsamhet?

''Överlevnadsförmåga''

15

Vad innebär likviditet?

Det är betalningsförmåga för ett företags på kort sikt.

16

Vad ingår i resultaträkning?

Intäkter, kostnader och resultat

17

Vad ingår i balansräkning?

Anläggningstillgångar - Det som behövs för att driva verksamheten såsom lokaler, maskiner etc

Omsättningstillgångar - Likvida medel

Eget kapital

Skulder

18

Vilka tre perspektiv finns det på kostnadsanalys?

Rörlig och fast kostnad

Direkt och indirekt kostnad

Särkostnad och samkostnad

19

Vad är skillnaden på rörlig och fast kostnad?

En rörlig kostnad ändras när tex produktions- eller försäljningsvolymen ändras men en fast kostnad påverkas inte av produktions eller försäljningsvolym. 

20

Vilka olika rörliga kostnader finns det?

21

Vilka olika typer av fasta kostnader finns?

Helfasta - samma oavsett produktionsvolym inklusive 0. Ex lokalhyra, månadslöner, avskrivningar för maskiner.

Driftsbetingade fasta kostnader - samma oavsett produktionsvolym förutom när ingen produktion äger rum alls. Ex kostnad för belysning i lokaler.

Halvfasta - Är helt fasta på viss volymintervall. 

22

Vad är skillnaden på direkt och indirekt kostnad?

Direkt kostand kan kopplas direkt till ett kalkylobjekt medan en indirekt kostnad inte kan göra det. Det kan t.ex vara så att det kan kopplas till flera kalkylobjekt

23

Vad är skillnaden på särkostnad och samkostnad?

En samkostnad har företaget oavsett vilket projekt som de väljer att arbeta med medan en särkostnad beror på valet av projekt.

 

24

Vad är produktionsfaktorer och vilken uppdelning gör man av de?

Det är de medel som behövs för att producera varan eller tjänsten. De delas upp i arbete, kapital och naturresurser

25

Vad innebär monopol?

Det är när endast ett företag säljer en produkt/tjänst. Företaget har då helt kontroll över prissättning då inga konkurrenter finns

26

Vad innebär fullkomlig konkurrens?

Om konkurrensen på marknaden är hård på så sätt att det finns många som säljer likvärdiga produkter samtidigt som det finns många potentiella köpare kommer marknaden bestämmer priset så att det blir jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Man har då ingen anledning att avvika från marknadens pris, 

  • Höjning innebär att man inte får några kunder
  • Sänkning innebär att man inte tjänsar så mycket som man borde på produkten.

27

Balansräkning delas upp i två delar, vilka?

Aktivsidan - med tillgångar

Passivsidan - de olika typerna av finansiering

28

Vilka två olika typer av tillgångar finns det?

Anläggningstillgångar - byggnader, maskiner, patent

Omsättningstillgångar - likvida medel, varulager och kundfodringar

29

Vilka två typer av finansiering finns?

Eget kapital - dvs företagets ägare har finansierat

Skulder - dvs banker, leverantörer och obligationsinnehavare har finansierat.
 

30

Man brukar skilja på två sorters skulder, vilka är det och hur skiljer de sig?

Kortfristiga skulder - återbetalas inom ett år

Långfristiga skulder - längre återbetalningstid

31

vad är balansomslutning?

Det är värdet av företagets tillgångar dvs företagets skulder och egenkapital.

32

Vad är en resultaträkning?

Det är en sammanställning av ett företags totala intäkter och totala kostnader för en viss period.

33

Vilka olika företagsformer finns det?

Enskild firma - drivs av enskild person

Handelsbolag - Flera som driver

Aktiebolag - en eller flera, kräver startkapital

34

En investeringsbedömning innefattar tre olika uppgifter, vilka?

  1. Identifiera de betalningsflödena som investeringsbeslutet för med sig
  2. Värdera betalflödena med olika tidsförlopp
  3. Värdera betalningsflödenas risk

35

Vad innebär en affärshändelse?

Att två parter tilsammans beslutar om en transaktion som innebär att den ena parten anskaffar en resurs från den andra parten mot betalning

36

Vad är anskaffningsväde?

Vad man faktiskt betalade vid anskaffningstillfället

37

Vad är återanskaffningsvärdet för något?

Det aktuella värdet på varan.

38

Vad är en alternativ kostnad?

Värdet man går miste om genom att inte välja det bästa alternativet att utnyttja resursen. Tex inte säljer en råvara utefter det aktuella råvaruvärdet när det är högre än inköpsvärdet. 

39

Vilka tre typiska perspektiv finns för kostnadsanalys?

  1. volymperspektivet - här anses de totala kostnaderna bestå av rörliga och fasta kostnader. (resultatanalys)
  2. Kalkylobjektperspektivet - Här anses de totala kostnaderna bestå av direkta och indirekta kostnader. (Självkostnadskalkylering)
  3. Beslutsperspektivet - här anses de totala kostnaderna bestå av särkostnader och samkostnader. (Bidragskalkylering)

40

Vad är typiska kostnader som kan vara rörliga?

Kostnad för material, provosionslöner och energiförbrukning

41

Vad är skillnaden mellan degressivt rörliga kostnader och progressivt rörliga kostnader?

Progressivt - ökar snabbare än volymen tex övertidslön

Degressivt - ökar långsammare än volymen tex inköp av råmaterial

42

2 utav de 3 olika fasta kostnaderna har 2 namn var, vilka?

Helt fast - stilleståndskostnad

Driftsbetingad kostnad - tomgångskostnad

43

Vad kallas den volym som kommer ge ett nollresultat?

kritisk volym, nollpunktsvolym eller break-even-volym

44

Vad är en kostnadsbärare?

En synonym till kalkylobjekt, dvs en vara eller tjänst som man vill beräkna den "faktiska" kostnaden för.

45

Vad är en utgift?

Värdet av en köpt resurs, uppstår i samband med en affärshändelse

46

Vad är en inkomst?

Värdet av en såld resurs, uppstår i samband med affärshändelse

47

Vad är en utbetalning?

Kassaflöde ut från företaget

48

Vad är en inbetalning?

Kassaflöde in till företaget

49

Vad är en kostnad?

värdet av en förbrukad resurs

50

Vad är en intäkt?

Värdet av en prestation

51

Vad är ett resultat?

Differensen mellan intäkter och kostnader i en viss period

52

Vad är lönsamhet?

Relation mellan resultatet i en period och det kapital som utnyttjats under perioden

53

Vad är en alternativkostnad?

Det värde man går miste om genom att inte välja det bästa alternativet att utnyttja resurser på

54

Vilken dag är det flest rån?

Tisdagar