F2 - Resultatanalys och periodkalkylering Flashcards Preview

Industriell Ekonomi > F2 - Resultatanalys och periodkalkylering > Flashcards

Flashcards in F2 - Resultatanalys och periodkalkylering Deck (31):
1

Vilka tre perspektiv finns på produktkalkylering?

Analys av hur kostnader är relateade till volym

Analys av hur kostnader kan födelas till kalkylobjekt

Analys av beslutsrelevanta kostnader

 

2

Vad innebär en helt fast kostnad?

Det är samma kostnad för alla möjliga produktionvolymer till och med noll

3

Vad innebär bedriftbetingade fasta kostnader?

Samma kostnad för varje produktionsvolym förutom då produktionen står still.

4

Vad innebär halvfasta kostnader?

Helt fasta på en viss nivå i ett visst volymintervall, men helt fasta på andra nivåer i andra volymintervall

5

Vad innebär proportionellt rörliga kostnader?

Förändras linjärt med produktions- eller försäljningsvolymen

6

Vad innebär progressivt rörliga kostnader?

Ökar snabbare än volymen

Tex Lönekostnader vid övertid

 

7

Vad innebär degressivt rörliga kostnader?

Ökar långsammare än volymen

Tex kostnader för inköp av råmaterial när kvantitetsrabatter erhålls

 

8

Hur kan du approximera vid rörliga kostnader?

Oavsett om de är progressiva eller degressiva kan man oftast anta att kostnaderna är proportionellt rörliga. Men påtaglig icke linearitet får dock inte bortses ifrån!

9

Exempel

AB ZYX tillverkar och säljer en produkt för 950 kr/st vars fasta kostnader uppgår till 66 tkr/mån. Produktens rörliga kostnader är 750 kr/st. Förra månaden tillverkades och såldes 550 st av produkten.

Beräkna

 • resultat
 • kritisk volym
 • kritisk omsättning
 • säkerhetsmarginal

 • Resultat: total intäkt – total kostnad: 950 * 550 – (66 000 + 750 * 550) = 44 000 kr
 • Kritisk volym: 950v = 66 000 + 750v
 • 200v = 66 000 v = 330
 • Kritisk omsättning: 950 * 330 = 313 500 kr
 • Säkerhetsmarginal: (550 – 330) / 550 = 40 %

10

Vad innebär en känslighetsanalys?

Att förändra en eller flera förutsättningar och studera vad det får för effekt på den kalkylmässiga lösningen

11

Det lilla industriföretaget POM AB tillverkar endast en produkt och uppvisade under föregående år följande uppgifter rörande sin produkt:

 • Försäljningspris: 280 kr/st
 • Försäljningsvolym: 2 000 st
 • Proportionellt rörliga kostnader: 40 kr/st
 • Helt fasta kostnader: 450 tkr

Vilken volym krävs minst för att företagets resultat inte ska försämras om priset på produkten sänks med 35 kr och rörlig kostnad/st ökar med 5 kr, allt annat oförändrat?

Företagets resultat föregående år:
280 * 2 000 - (450 000 + 40 * 2 000) = 30 000 kr

Ny volym kallas v:
(280 - 35)v – [450 000 + (40 + 5)v] ≥ 30 000
v ≥ 2 400

12

Vad innebär självkostnad?

Den långsiktiga kostnaden per styck för att företaget ska kunna tillhandahålla varan eller tjänsten. Här ingår alla kostnader för varan eller tjänsten fram tills dess att den är producerad, levererad och betald.

13

Vad är en periodkalkylering?

Det är en beräkning av (själv-)kostnad per styck under en viss period. 

14

Vilka tre typer av periodkalkyler finns det?

Divisionskalkyl

Normalkalkyl

Minimikalkyl

15

Vad innebär en divisionkalkyl?

16

Vad innebär en Normalkalkyl och hur räknar man ut utnyttjandegraden?

Den eliminerar utnyttjandegradens inverkan.

 

17

Vad är ett potentiellt problem med normalkalkylering?

Normalkalkyl ger kalkylmässig undertäckning av kostnaderna när verklig volym < normal volym, och kalkylmässig övertäckning av kostnaderna när verklig volym > normal volym.

18

Vad innebär en minimikalkyl?

Mest intressant när rörliga kostnaden inte är proportionell

19

Exempel Periodkalkyl

AB ZYX tillverkar en produkt vars fasta kostnader uppgår till 66 tkr/mån. Produktens rörliga kostnader är 750 kr/st. Förra månaden producerades 550 st av produkten, vars normalvolym är 500 st.

Beräkna

 • Utnyttjandegrad
 • Kostnad per styck baserat på
  • Divisionskalkyl
  • Normalkalkyl
  • Minimikalkyl

Utnyttjandegrad: 550 / 500 = 110 %

Divisionskalkyl: (66 000 + 750 * 550) / 550 = 870 kr/st

Normalkalkyl: 66 000 / 500 + (750 * 550) / 550 = 882 kr/st

Minimikalkyl: (750 * 550) / 550 = 750 kr/st

20

Vad innebär en död zon?

Den delen av ett nytt volymintervall där de ökade totala intäkterna ännu inte väger upp de ökade totala kostnaderna. Särskilt vanligt då halvfasta kostnader förekommer

21

ZYX AB har 2 maskiner som producerar produkten A i serier om 20 st. Maskinerna har vardera en maxkapacitet på 100 st A per dag.

Fast kostnad per maskin är 10 tkr/dag och rörlig kostnad är 50 kr per A.

Försäljningspriset är 340 kr/st. Aktuell volym är 200 st A per dag, men efterfrågan är högre.

Är det lönsamt att köpa in en tredje maskin?

Resultat vid volymen 200 st (2 maskiner): 200 * 340 – (2 * 10 000 + 200 * 50) = 38 000 kr

Resultat vid volymen 220 st (3 maskiner): 220 * 340 – (3 * 10 000 + 220 * 50) = 33 800 kr

Resultat vid volymen 240 st (3 maskiner): 240 * 340 – (3 * 10 000 + 240 * 50) = 39 600 kr

Volymen 220 st är en död zon. Ska en ny maskin köpas in måste volymen upp till minst 240 st för att det ska vara lönsamt.

22

När kan man använda resultatanalys med ickelinjära samband?

Vid tex progressiv rörlig kostnad och/eller prisberoende efterfrågan

23

Vad måste man tänka på med resultatanalys med ickelinjära samband?

Det kan finnas fler kristiska punkter.

Den lägsta kristiska punkten är oftast den relevanta

Vi söker normalt den optimala volymen

24

 För sin huvudprodukt, en liten standardiserad industrirobot, har ZYX AB budgeterat fasta kostnader om 9 300 tkr för år X3.

De rörliga kostnaderna (i tkr) kan antas utveckla sig progressivt upp till företagets kapacitetsgräns 800 st/år enligt uttrycket 4v + 0,1v2, där v är volym. 

Marknadspriset för produkten under år X3 är prognostiserat till 90 tkr/st, vilket inte kan påverkas av ZYX AB.

Man ska nu genomföra en förkalkyl för att bland annat bestämma lämplig volym för år X3. Normal volym är 300 st/år.

a) Vilka volymer är kritiska?
b) Vilken är den optimala volymen?
c) Vad blir resultatet vid optimal volym?
d) Vilken blir säkerhetsmarginalen om optimal volym används?
e) Beräkna en budgeterad självkostnad baserat på divisionskalkyl om optimal volym används.
f) Beräkna en budgeterad självkostnad baserat på normalkalkyl om optimal volym används.
g) Beräkna budgeterad kostnad/st baserat på minimikalkyl om optimal volym används.
h) Ger normalkalkylen över- eller undertäckning av kostnaderna om optimal volym används?

 

a) kritisk volym

Total kostnad = 9 300 + 4v + 0,1v2
Total intäkt = 90v.
Kritisk volym fås alltså av ekvationen
9 300 + 4v + 0,1v2 = 90v som enkelt arrangeras om till v2 – 860v + 93 000 = 0, som har lösningarna
430 ± 303,15.
Avrundat till heltal så är de volymer som leder till nollresultat, d.v.s. som är kritiska, alltså 127 st resp. 733 st.

b) optimal volym
Resultatet = total intäkt – total kostnad
= 90v – (9 300 + 4v + 0,1v2 ) = 86v – 9 300 – 0,1v2
Hitta optimal volym:
Derivera och sätt lika med 0: 86 – 0,2v = 0 ⇒ v = 430
Maximum då andraderivatan -0,2 < 0

c) Resultat: 90 * 430 – (9 300 + 4 * 430 + 0,1 * 430 2) = 9 190 kkr.

d) Säkerhetsmarginal: (430 – 127) / 430 = 70,5 %

e) Divisionskalkyl: (9 300 + 4 * 430 + 0,1 * 430 2) / 430 = 68,63 kkr/st

f) Normalkalkyl: 9 300 / 300 + (4 * 430 + 0,1 * 430 2) / 430 = 78,00 kkr/st

g) Minimikalkyl: (4 * 430 + 0,1 * 430 2) / 430 = 47,00 kkr/st

h) Normalkalkylens styckkostnad är högre än divisionskalkylens styckkostnad, således ger den övertäckning av kostnaderna.

25

Vad är en rörlig kostnad?

Kostnader som förändras när produktions- eller försäljningsvolymen förändras

26

Vad innebär en kritisk punkt?

Det är den punkt där totala kostnader och intäkter är lika.

27

Vad kan kritisk punkt också kallas?

Break-even-punkt eller nollpunkt

28

I den kritiska punkten får vi fram två värden, vilka?

Kritisk volym och kritisk omsättning

29

Vad kallas skillnaden mellan verklig volym ock kritisk volym?

Säkerhetsmarginal, anges i procent av den verkliga volymen. Den visar alltså hur stor andel av den verkliga volym som ligger över den kritiska

30

Vad är skillnaden på en kapitalintensiv och arbetsintensiv verksamhet?

Kapitelintensiv - huvudsakligen baseras på realkapital snarare än arbetskraft. (hög fast kostnad, låga rörliga, högre kritisk volym)
Arbetsintensiv - tvärtom (Höga rörliga kostnader, låga fasta kostnader)

31

Vad är skillnaden på för- och efterkalkyler och vad är syftet med dessa?

Förkalkyl - baseras på förväntade eller budgeterade kostnader och volymer för en framtida period.
Syftet är att ge underlag för olika typer av beslut.

Efterkalkyl - Baseras på faktiska kostnader och volymer för en period som redan inträffat.
Syftet är att ge underlag till utvärdering och uppföljning av verksamheten.