Familierett Flashcards

1
Q

Hvor mange materielle vilkår er det for å kunne gifte seg, isåfall hva er de?

A
 • Vilkår 1: Alder El. § 1 a
 • Vilkår 2: Frivillighet El. § 1 b
 • Vilkår 3: Samtykke hvis man er under vergemål El. § 2
 • Vilkår 4: Slektskap El. § 3
 • Vilkår 5: Monogami El. § 4
 • Vilkår 6: Seksuelt overførbare sykdommer El. § 5
 • Vilkår 7: Lovlig opphold i Norge El. § 5 a
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvor mange formelle vilkår er det for å kunne gifte seg, isåfall hva er de?

A
 • Vilkår 1: Prøving av de materielle vilkårene, dvs. å kontrollere at de innholdsmessige vilkårene er oppfylt El. § 6
 • Vilkår 2: Bevisføring El. § 7
 • Vilkår 3: Attest El § 10
 • Vilkår 4: Attesten skal mottas av vigsleren El. §14
 • Vilkår 5: Selve vigselen, en rituell handling El. § 11
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

På hvilke fire gurnnlag kan et ekteskap oppløses ved skillsmisse?

A
 • Ett års formell separasjon, jf. § 20.
 • To års samlivsbrudd, jf. § 21.
 • Overgrep og tvang, jf. § 22.
 • Nær slektning eller dobbeltekteskap, jf. §§ 3 og 4.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva er registrert partnerskap?

A

Den 1. august 1993 trådte lov om registrert partnerskap i kraft. Partnerskapsloven gir to homofile personer av samme kjønn muligheten til å inngå registrert partnerskap med hverandre. Et registrert partnerskap har, med unntak av retten til adopsjon, de samme rettsvirkninger som et ekteskap.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvilke vilkår stilles til et samboerskap hvis det skal være i samsvar med arvelovas definisjon av samboere?

A

Et samboerskap etter arvelova kan bare bestå av to personer. Det utelukker en del bofellesskap med tre eller flere personer som samboerskap.
Samboere kan ikke samtidig være gift med andre personer. Hvis A og B er gift, og B flytter ut og slår seg sammen med C, blir det nye forholdet mellom B og C ikke et samboerskap i forhold til arvelova og en rekke andre lover der samboerskap har rettslig betydning. A og B må skille seg for at B skal kunne etablere samboerskap med C.
Samboere kan heller ikke ha andre samboerskap. Hvis A og B er samboere, og B flytter for å slå seg sammen med C, må flyttingen innebære et samlivsbrudd mellom A og B før det blir et nytt samboerskap mellom B og C. B kan ikke leve i to samboerskap samtidig.
Samboerskap må være ekteskapsliknende for å få arverettslige og en del andre rettslige konsekvenser.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvor finner vi regelen om ektefellenes underholdsplikt?

A

Ekteskapsloven §§ 38–39 bestemmer at ektefeller har gjensidig underholdsplikt. Foreldrene er pliktig til å dekke barnas nødvendige utgifter, mat, bolig, klær, etc.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hva er underholdspliktens innhold?

A

Underholdsplikten er todelt. Den omfatter ansvaret for å dekke familiens felles behov og ansvaret for den andre ektefellens særlige behov.
-Ektefelles felles ansvar for underhold av familien
-Ektefellen plikter å underholde hverandre
-Ektefellen plikter å underholde barna
-Underholdsplikten gjelder ikke samboere

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Gjeld i samboerskap

A

Det er ikke gjeld i et samboerskap. Hver enkelt tar med seg “egen” gjeld inn i samboerskapet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hva er felleseie og særeie.

A

Har de felleseie eller særeie. Felleseie er at dere råder over ting sammen, felles hus, ting, etc.
Særeie: avtale om at verdier ikke skal deles
Hvis ektefellene ikke ønsker at deres eiendeler skal deles ved skilsmisse, kan de avtale særeie for disse verdiene. Dette gjøres i form av en ektepakt. En slik avtale kan inngås både før og etter at man har giftet seg.
Særeie er praktisk for de som ønsker at enkelte deler, eller alt, skal være unntatt deling ved en skilsmisse. Særeie kan inngås både før giftemål inngås, eller etter det er inngått. Særeie er ofte praktisk og ønskelig dersom man har særkullsbarn, altså barn som ikke er felles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Eneeie og sameie

A

Eneeie vil si at en part eier noe alene. Det man erverver under et samboerskap, eller har
med seg inn i et samboerskap blir han/hun sitt eneeie. Et eksempel på det kan for eksempel
være at en har opprettet et aksjefond eller bankkonto av egne midler, eller det man mottar
som arv eller gave til seg selv jf. § 31.
Ifølge sameieloven § 1, gjelder der to eller flere eier noe sammen, og at man skal fordele det
på en rettferdig måte i forhold til hva retten til personene er. Det oppstår for eksempel
sameie ved ”sammenblandingssameie” Det skjer enten ved at økonomien er så fordelt at det
er vanskelig å skille ut hvilken samboer som har bidratt med hva, eller at begge er med på og
bidra på et bevist økonomisk fellesskap.
Hvis eiendeler oppfattes av § 32 eller § 33 i ekteskapsloven, er det sameie mellom
ektefellene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Inngåelse av samboerskap – materielle vilkår

A

Ingen materielle vilkår.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Inngåelse av samboerskap – formelle vilkår

A

Ingen formelle vilkår

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Brudd på reglene om inngåelse av samboerskap

A

Ingen regler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Råderetten

A

Hver ektefelle råder over (dvs. eier) det vedkommende hadde med seg inn i ekteskapet
eller har ervervet(приобретенный) under ekteskapet, se el. § 31 første ledd. Råderetten er i
utgangspunktet fri, ektefellen kan altså gjøre hva han eller hun vil med det de eier. Det er to unntak:
*felles bolig, se el. § 32(for å råde over den må det foreligge skriftlig samtykke fra den andre
ektefellen), gjelder bare felles bolig, altså ikke fritidseiendommer.
*vanlig innbo, se el. § 33(her må det også foreligge samtykke fra ektefellene, behøver ikke å være
skriftlig). Det en ektefelle eier, kaller vi gjerne ektefellens rådighetsdel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Eneeie og sameie:

A

: Det ektefellen erverver på egen hånd blir vedkommendes eneeie, dvs. at han
eller hun eier det alene. Det ektefellene erverver sammen (de kan for eksempel få en gave sammen
eller kjøpe noe sammen) er sameie, se el. § 31. Arbeid i hjemmet kan også bidra til at det
opparbeides sameie, se el. § 31 tredje ledd(begge bidro til anskaffelsen av huset, en tjente penger,
en annen passet på huset, barna).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Formuesordningen – felleseie og særeie:

A

Ektefellene må velge en formuesordning. Dersom de ikke
avtaler noe har de felleseie. Ved ektepakt kan de opprette særeie. Formuesordningen har ingen
praktisk betydning så lenge ekteskapet består, og får først betydning når ekteskapet oppløses (ved
skilsmisse eller ved at den ene ektefellen dør). Særeie må avtales ved ektepakt.

17
Q

Ansvar for gjeld:

A

Hovedregelen etter el. § 40 er at ektefellene bare er ansvarlig for den gjelden de
selv har stiftet. Stifter de gjelden sammen, så er de ansvarlig for den også sammen.
El. § 41 inneholder noen unntak. En ektefelle kan stifte gjeld som også binder den andre når det
gjelder:
*vanlige avtaler om det daglige hushold
*vanlige avtaler om oppfostring av barna
*vanlige avtaler for å dekke den enkelte ektefelles nødvendige behov
(avtaler som er nødvendige for å holde familien i «drift».

18
Q

Ektepakt:

A

Reglene om hvordan en ektepakt skal opprettes finner vi i el. § 54. Ektepakten skal
opprettes skriftlig, den skal underskrives av ektefellene og to vitner som er tilstede, den
binder ektefellene § 54 tredje ledd, binder også arvinger når den er opprettet slik § 54 sier.
For at ektepakten også skal være bindende for ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i
Studienett.no-20447-5519961

Tuva, Tuva@skedsmodata.no

Dette dokumentet er en personlig utgave nedlastet fra Studienett.no og det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere dokumentet til andre.
Rettslære notater til prøven
Zalina Germihanova 2sta 08.02
ektepaktregisteret i Brønnøysund, se el. § 55. Da kan kreditorene til enhver tid skaffe seg
oversikt over hvilke gaver ektefellene gir hverandre.

19
Q

Oppløsning av ekteskap

A

Vilkår:
Prøvetid: Mekling §26, separasjon §§ 20, 21 og 22- separasjon etter loven(1år)/faktisk
separasjon(2år)
Endelig brudd: Skilsmisse- etter separasjon/uten separasjon(dom),§§ 23, 24 og 27.
Mekling: Ektefeller som har felles barn under 16 år, må møte til mekling før ekteskapet kan oppløses,
se el. § 26. Familievern – og familierådgivningskontorer som gjennom fører mekling(fylkes mannen
kan oppnevne andre som meklere). Etter gjennomføring av mekling, skal det skrives ut en
meklingsattest, den må legges ved søknaden om separasjon.

20
Q

Separasjon:

A

ør ekteskapet kan oppløses må ektefellene som hovedregel gjennom en
separasjonstid(prøvetid) hvor de lever fra hverandre. Trengs ingen begrunnelse for hvorfor man ikke
kan fortsette samlivet, det er nok med at den ene vil separeres. Det kan skje ved
*separasjon etter loven, se el. § 20: Fylkesmannen gir separasjons bevilgning, el. § 27.De skal leve
atskilt, dersom de gjenopptar samlivet, faller rettsvirkningen av separasjonen bort- de kan ikke lenger
søke skilsmisse på grunnlag av separasjonen. El. § 20 andre ledd: kortvarige forsøk på å gjenoppta
samlivet fører likevel ikke til at virkningen av separasjonen faller bort.
*faktisk separasjon: vil si at ektefellene faktisk flytter fra hverandre, uten at fylkesmannen har gitt
noen separasjonsbevilling

21
Q

Skilsmisse ved dom/skilsmisse uten separasjon(de slepper separasjonstiden):

A

): Skilsmisse ved dom
kan gis i følgende tilfeller
*ved overgrepet -mishandling, se el. § 23 første og andre ledd
*ved tvangsekteskap, se el. § 23 andre ledd
*hvor ekteskapet er inngått i strid med el. §§ 3 og 4, se el. § 24(for nært slektskap og bigami)

22
Q

Oppløsning av samboerskap

A

Samboere som har felles barn skal møte til mekling ved samlivsbrudd, se barneloven § 51 tredje ledd
(trådte i kraft 1. januar 2007). Ellers har vi ingen spesielle regler om oppløsning av samboerskap.

23
Q

Virkningene av oppløsning av ekteskap

A

Dersom ektefellene har særeie skal det ikke skje noen deling i det hele tatt, el. §
42.
Har ektefellen felleseie finner vi hovedregelen i el. § 58 første ledd. Ektefellenes samlede formuer
skal deles etter at det er gjort fradrag for gjeld. Vi må altså først finne ut hva hver av ektefellene eier
(hvor store verdier de har). Deretter skal hver av ektefellenes formuer deles på to slik at hver
ektefelle får halvparten hver.
Etter el. § 59 første ledd har ektefelle rett til å kreve skjevdeling for visse verdier. Skjevdeling betyr at
verdien holdes utenfor delingen. Dette gjelder verdier som klart kan føres tilbake til midler som
ektefellen(midlene må være i behold, han/ hun kan ikke bruke dem på eks: feriereiser og bruke dem
opp før skilsmissen og deretter kreve dem, de må være på plass)
*hadde med seg inn i ekteskapet
*har ervervet ved arv under ekteskapet
*har ervervet ved gave under ekteskapet fra andre enn ektefellen
Studienett.no-20447-5519961

Tuva, Tuva@skedsmodata.no

Dette dokumentet er en personlig utgave nedlastet fra Studienett.no og det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere dokumentet til andre.
Rettslære notater til prøven
Zalina Germihanova 2sta 08.02
Dersom resultatet av skjevdelingen fører til et åpenbart urimelig resultat, kan skjevdeling nektes § 59
andre ledd. Dette er ment å være en snever unntaksregel. For å nekte skjevdeling må ekteskapet ha
vart minst 15-20år.

24
Q

Deling av eiendeler:

A

(avtalefrihet ved delingen el. § 65)Hovedregelen finner vi el. § 66. den som eier
eiendelen har rett til å beholde den – med mindre det fører til et åpenbart urimelig resultat.
Vi har et unntak fra denne hovedregelen i el. § 67. dersom det foreligger særlige grunner kan en
ektefelle kreve å overta felles bolig og vanlig innbo uten hensyn til hvem som egentlig eier det(hvis
per eier felles boligen, men barna skal bo fast hos Kari, vil det vanligvis foreligge en særlig grunn som
gjør et Kari kan overta huset og også beholde det vi kan regne som vanlig innbo)
I el. § 68 har vi også et unntak som går på at kan overta bruksretten til felles bolig selv om den andre
ektefellen eier boligen. Vilkåret er at det foreligger særlige grunner. Er eiendelene sameie, må de bli
enige om hvem som skal ha eiendelen, greier de ikke det, må de selge den og dele pengene, se el. §
71. Dersom en ektefelle overtar eiendeler som er verdt mer enn det han/hun har krav på, må
vedkommende betale differanse(det overskytende) til den andre ektefellen, el. § 70. Når det gjelder
særeie, får også ektefellene beholde det de selv eier, hvis de ikke blir enige om noe annet el. § 42.
Vilkåret for å overta boligen er at det må foreligge streke grunner. For å få bruksretten til boligen må
det foreligge særlige grunner. Det skal mer til for at det foreligger sterke grunner enn særlige
grunner, el. § 74.

25
Q

Mindreåriges adgang til å ta avgjørelser i økonomiske forhold

A

Rettslighandleevne: vil si at man gjennom egne handlinger kan skape rettigheter og plikter.
Vi deler dette begrepet(Rettslighandleevne) i to: rettsbruddsevne og rettslig disposisjonsevne.
Rettsbruddsevne: evne til å pådra seg ansvar for egne handlinger(straff eller erstatning).
Rettsligdisposisjonsevne: evne til å inngå avtaler og til å disponere over egne midler(som oftest
bruke penger). Ikke alle har rettsligdisposisjon: mindreårige, de umyndiggjorte og de «sinnssyke».
De som er under 18 år er mindreårige, se vergemålsloven (vgml.) § 1 andre ledd. Alle mindreårige er
umyndige, se vgml. § 1 første ledd.

26
Q

De som er mindreårige

A

Mindreårige har som hovedregel ikke adgang til å disponere over egne midler (for
eksempel penger) eller inngå avtaler, se vgml. § 2. En mindreårig må ha en person til å opptre på
vegne av seg i økonomiske spørsmål. Denne personen kalles en verge. I vgml. § 38 står det at vergen
handler på vegne av den umyndige(umyndige er et fellesnavn for mindreårige og umyndiggjorte) i
formuessaker, økonomiske spørsmål. Vergens plikter i vgml. kapittel 5. Hvem er vergen:
hovedregelen er at de samme som har foreldreansvar også er verger for den mindreårige, se vgml. §
Studienett.no-20447-5519961

Tuva, Tuva@skedsmodata.no

Dette dokumentet er en personlig utgave nedlastet fra Studienett.no og det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere dokumentet til andre.
Rettslære notater til prøven
Zalina Germihanova 2sta 08.02
3 andre ledd. I hver kommune skal det også være et overformynderi: deres oppgave er å forvalte
umyndiges midler og passe på at vergene gjør det de skal, se kapittel 6 i vgml.
Midler kan også være andre ting av verdi: sykkel, cd- spiller, ikke bare penger.

27
Q

FNs barnekonvensjon

A

Skal sikre barn sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
De viktigste rettighetene:
 Barn har rett til liv og helse, se artiklene 6 og 24
 Barn har rett til utdanning, se artiklene 28 og 29
 Skal ha rett til å si sin mening, og de skal ha anledning til å uttale seg i forbindelse med
avgjørelser som gjelder dem selv, se artiklene 12 og 13
 Handlinger som berører barnet skal være til barnets beste, se bl. § 30 første ledd og § 48.

28
Q

Hva er formålet med vergemålsloven?

A

I vergemålslovens forarbeider (Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) side 8 her det: «Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkeltes verdighet og integritet.» Lovens formål er dermed å sikre blant annet mindreårige personer mot å bli utnyttet økonomisk. En viktig del av formålet er å sikre at mindreårige ikke blir utnyttet økonomisk av sine foreldre.

29
Q

Hva menes med barns medbestemmelsesrett?

A

Barnelova bruker ikke begreper som medbestemmelse og selvbestemmelse. Regler om medbestemmelse følger blant annet av § 31 som bestemmer at barn skal høres før det blir tatt avgjørelse om barnets personlige forhold. Det kan være saksbehandlingsfeil hvis barnets mening ikke har blitt hørt før det tas avgjørelse. Fra barnet fylte 7 år er regelen at barnet skal høres, og fra fylte 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

30
Q

Hva menes med barns selvbestemmelsesrett?

A

Selvbestemmelse betyr at barnet bestemmer selv. Barnet har nokså omfattende selvbestemmelsesrett etter at det har fylt 15 år, for eksempel om utdanning og medlemskap i trossamfunn, barnelova § 32. I økonomiske forhold har barn som har fylt 15 år, selvbestemmelsesrett om arbeidsavtaler og til å bruke midler som er tjent ved eget arbeid eller virksomhet, vergemålsloven §§ 10 og 12.

31
Q
 1. Hva menes med «pater est-regelen»?
A

«Pater est» betyr far er…. Pater est-regelen er en regel om at en ektemann er å anse som far til barn født i ekteskapet, jf. barnelova § 3(1). Regelen er en presumsjonsregel. Hvis ingen reiser sak om farskapsspørsmålet og beviser at en annen enn ektemannen er far (dna analyse), er ektemannen far.

32
Q
 1. Hvordan blir farskap som regel fastslått når mor ikke var gift ved fødselen?
A

Ugifte foreldre får foreldreansvar etter barnelova § 35. Ugift mor som ikke har samboer (alenemor), får foreldreansvaret alene, jf. § 35. Ugifte foreldre med samme folkeregistrerte adresse får automatisk foreldreansvar sammen for felles barn. Ugifte foreldre som ikke har samme folkeregistrerte adresse og som ønsker felles foreldreansvar, må avtale dette og melde det til folkeregisteret, jf. § 39

33
Q
 1. Hva menes med medmor?
A

Medmor til et barn er den kvinnen som moren var gift med ved fødselen når barnet ble avlet med assistert, jf. barnelova § 3. Kvinnelig samboer kan erklære medmorskap etter § 4.

34
Q
 1. Hvem kan reise sak om endring av farskap?
A

Etter barnelova § 6 kan barnet, hver av foreldrene og enhver annen som mener han er far til barnet, reise sak om farskapet ved domstolene. Andre personer kan ikke reise sak for å få farskapet endret.

35
Q
 1. Hva menes med foreldreansvar?
A

Hovedregelen om foreldreansvarets innhold følger av barnelova § 30. Foreldreansvarets innhold er todelt.
-Den ene delen gjelder foreldrenes plikt til å gi omsorg.
-Den andre delen omfatter foreldrenes plikt og rett til å ta avgjørelser på barnets vegne. Retten til å bestemme om barnets personlige forhold gjelder for eksempel spørsmål om oppdragelse, utdanning og bosted.
Retten til å bestemme i økonomiske forhold reguleres av vergemålsloven.

36
Q
 1. Hvis foreldrene er gift?
A

Gifte foreldre har foreldreansvar sammen, jf. barnelova § 34(1).