Rettslære Flashcards

1
Q

Hva er juridisk metode?

A

Regler for hvordan vi kan identifisere, drøfte og løse rettsspørsmål.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvor mange faser har juridisk metode

A

5 faser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q
 1. Kartlegge faktum (Juridisk metode)
A

Få frem relevante fakta, skjelne mellom relevante og ikke relevante opplysninger. Føler du at du ikke får nok opplysninger stiller du ett oppfølgingsspørsmål, fram til du har ett godt nok grunnlag for å besvare rettsspørsmålet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
 1. Identifisere rettsspørsmålene (Juridisk metode)
A

Hva dreier saken seg om, og hvordan kan dette løses. Dersom du får en klient som lurer på om hun har stemmerett er det juridiske spørsmålet i saken, kan hun stemme. Hvilke vilkår er det for å stemme i Norge?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q
 1. Finne relevante lovregler (Juridisk metode)
A

Ved å slå opp i lovboka eller lovdata.no kan du finne lover som sier noe om rettsspørsmålet. I tilfellet med klienten som ikke er født i Norge, og lurer på om hun kan stemme, gir deg informasjon om at du må lete etter stemmeretten i Norge, men også hvilke vilkår som må oppnås for å stemme.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q
 1. Drøfte lovens vilkår og subsumere (Juridisk metode)
A

Videre må loven tolkes. Selve loven som inngår i rettsspørsmålet ditt kan enkelte ganger være vanskelig å forstå, slik at du evt må trekke inn flere kilder. Likevel skal man ta utgangspunkt i å lese loven fra et naturlig perspektiv, mer eller mindre hva det står, rett frem. Loven tar i hovedsak for tre vilkår under kartlegging av ett rettsspørsmål: Du må drøfte og tolke vilkårene, samt subsumere. I dette tilfelle med klienten som lurer på om hun kan stemme, kan du kartlegge etter følgende vilkår:
- Hun er norsk statsborger. (Vilkår om norsk statsborgerskap er oppfylt).
- Hun har fylt 19 år. (Vilkår om ha fylt 18 år er oppfylt)
- Hun er bosatt i Tromsø, Norge. (Vilkår om hun er registret i folkeregisteret er usikkert, slik at du må ringe klienten. Hun forteller at hun er registrert i folkeregisteret under sin adresse i Tromsø). Dette gjør at alle 3 vilkår for å kartlegge ett rettsspørsmål er oppfylt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
 1. Konkludere (Juridisk metode)
A

Når alle vilkårene for rettsspørsmålet er oppfylt i saken som gjelder. Etter at vi har subsumert, er svaret på rettsspørsmålet til klienten ett ja, ettersom at de tre vilkårene er oppfylt. Klienten kan stemme. Likevel skrives konklusjonen på en litt mer juridisk måte: Hanne Pereira-Simonsen kan stemme ved neste stortingsvalg i Norge.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hva er rettskilder?

A

Et verktøy som brukes til å finne gjeldene rett og utledende rettsregler for å løse rettsspørsmål. Rettskildene gir oss innsyn i de argumentene som er relevante når vi skal ta stilling til et rettsspørsmål og resonnere oss fram til den rettsoppfatningen som gjelder. Det opereres vanligvis med 8 ulike rettskilder:

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvor mange rettskilder er det?

A

8

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q
 1. Lovtekster
A
 1. Grunnloven fra 1814. Mange regler gjelder fortsatt, men flere har blitt endret på. Grunnlovsendringer krever 2/3 flertall i stortinget. Ingen lov, altså formell lov kan stride imot grunnloven.
 2. Lover. Formelle lover er lover som er vedtatt av Stortinget. Lovene vedtas med alminnelig flertall.
 3. Forskrifter. Utfyllende tilleggsregler gitt med hjemmel i loven.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q
 1. Lovforarbeider,
A

Lovforarbeider gir informasjon om lovens formål. Omfatter dokumenter fra blant annet Stortinget i forbindelse med at loven ble utarbeidet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q
 1. Rettspraksis
A

Domstolenes dommer brukes for å sikre at like tilfeller behandles likt. Dommeren bør dømme en nåværende dom på lik måte som tidligere saker har blitt framlagt etter å ha tolket loven, samt dømt på mest mulig lik måte.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Prejudikat

A

Dommer fra høyesterett har særlig vekt som rettskilde. Når en bestemt høyesterettsdom brukes som konkret rettskilde i løsningen av et rettsspørsmål, suer vi at dommen er et prejudikat. Likevel kan overnasjonale domstoler trumfe selv prejudikater fra høyesterett

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q
 1. Forvaltningspraksis
A

Omfatter avgjørelser fattet av ulike forvaltningsmyndigheter. Foreksempel i Norge er alkoholreklamer ulovlig. Helsedirektoratet kan fatte saker angående hva som regnes som reklamering av alkohol eller ikke. Da leser du fra loven, og samtidig tar betraktning fra relevante avgjørelser tatt fra Helsedirektoratet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
 1. Sedvane.
A

Omfatter uskrevne regler i samfunnet, omfattes som bindene. ulovfestede, men rettslig bindende normer. Rett og galt. Kan ha betydning i forretningslivet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q
 1. Juridisk teori.
A

Oppfatninger av gjeldene rett som jurister, som oftest i lærerbøker har gitt utrykk for. Bøker, artikler, osv som inneholder fagstoff og juss og rettsspørsmål. Juridisk teori har betydning til oppslagsverk, samt kilder til kunnskap om lover og regler. Likevel kan forfatteren ha så gode argumenter av rettsspørsmålet, slik at dette anses som så tungtveiende at det tas i bruk som en rettskilde.

17
Q
 1. Utenlandsk rett
A

Regler i andre land, og som på ulike måter kan være argumenter for hvordan vi i Norge skal løse ett rettsspørsmål. Enkelte ganger oppstår det etter inspirasjon, at vi henter rettslig informasjon fra utenlandske rettskilder. Inn under utenlandsk rett kan vi også regne internasjonale konsekvenser og andre avtaler som Norge har bundet til følge.

18
Q
 1. Reelle hensyn
A

Omfatter ulike synspunkter som gir et rimelig og rettferdig resultat. betyr at vi bringer våre subjektive vurderinger av hva som er rimelig, inn i løsningen av rettsspørsmålet. Det er likevel grenser for hvilke vurderinger som er forsvarlige og juridisk akseptable.

19
Q

Hva er Lex superior prinsippet?

A

Lovtekstenes rangordning.

20
Q

Lovtolkning

A

en samlet vurdering av alle rettskildene/finne rettsregelen som loven utrykker. F.eks en katt er ikke bare en katt, eller hva kan gå under som en innsjø? Vi ser raskt hvilke rettskilder som er aktuelle etter rettsspørsmålet eller ikke. Rettskildebildet kan være forskjellig fra sak til sak.
Vi tolker loven for å vise lojalitet mot lovgiver (storinget). For å nå frem til et godt og fornuftig sluttresultat. Samt for å sikre fast og ensartet praksis. Språket/ord og utrykk forandrer seg stadig, slik at det er viktig å ha en fullstendig forståelse, slik at det ikke oppstår feil.

21
Q

Hvor mange typer tolkningsresultater har vi?

A

5

22
Q

Presiserende tolkning

A

Lovteksten er noe uklar eller vag, og vi gir den et mer presist innhold. Dette må illustreres, for eksempel” skog” – hvor mange trær må det være for at det kan kalles en skog og ”vesentlig” – hva skal til? Ord og uttrykk kan også være flertydige, som for eksempel tømmer – hestetømmer eller trelast.

23
Q

Innskrenkende tolkning:

A

Lovteksten er vid, og vi anvender loven på et mindre område enn det ordlyden tilsier. Et eksempel er Innekattdommen (RT-1993-1260) der en bestemmelse om «Katt forbudt» etter Høyesteretts mening ikke omfattet innekatter. Lovens fragmentariske karakter, det vil si at flere paragrafer i loven må brukes for å fastslå innholdet av en bestemmelse, fører ofte til at tolkningen blir innskrenkende. Høyesterett tolket dermed loven innskrenkende.

24
Q

Utvidende tolkning:

A

Lovteksten er snever, og vi bruker loven på et større område enn det ordlyden tilsier. Et typisk og kjent eksempel er tolkningen av ordet «skip» i Passbåtdommen (RT-1973-433) der en liten passbåt ble antatt å være et skip i forhold til en lovbestemmelse om promillekjøring til sjøs.

25
Q

Analogisk tolkning:

A

Lovteksten er etter ordlyden ikke dekkende, men vi tolker inn et meningsinnhold som gjør at loven likevel kan brukes på forholdet vi vurderer. Du tolker for eksempel analogisk hvis regelen «Hund forbudt» også skal gjelde for katter, eller hvis regler om dyremishandling også skal gjelde for barnemishandling. I RT-1997-1341 Hønsehaukdommen ble regler som gjaldt viltangrep på «bufe», tolket analogisk for «fjørfe» (høner).

26
Q

Antitetisk tolkning:

A

Lovteksten er ikke dekkende, og vi tolker loven på en måte som gir oss den motsatte løsningen av det som følger av ordlyden. Et eksempel er ekteskapsloven § 3 som blant annet sier at du ikke kan gifte deg med slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller med søsken. En antitetisk tolkning innebærer at du kan gifte deg med andre slektninger, for eksempel en fetter eller kusine (søskenbarn).

27
Q

Hva gjøres dersom rettsregler står i strid?

A

Dersom dette oppstår har vi tre prinsipper som hjelper i slike tilfeller :
- Lex superior
- Lex specialis:
- Lex posterior:

28
Q

Hva er en rettskollisjon?

A

En rettskollisjon foreligger når to eller flere rettsregler tilsynelatende gir forskjellige tolkningsresultater for samme rettsspørsmål.

29
Q

Hva er lex superior?

A

En lov av høyere rang går foran en lov av lavere rang. Grunnloven går foran en formell lov, og en formell lov går foran forskrifter.

30
Q

Hva er lex specialis?

A

Spesialregler går foran generelle regler på samme trinnhøyde.

31
Q

Hva er lex posterior?

A

Nye lover går foran gamle lover.

32
Q

Hva er et rettsspørsmål?

A

Ett rettsspørsmål er spørsmålet man fremmer i en sak, samt hva de ulike partene er uenige om. Dette spørsmålet skal grundig behandles etter loven.

33
Q

Hva vil det si å drøfte lovens faktum og subsumere?

A

Vurdere om vilkårene er oppfylt.

34
Q

Gjør kort rede for hvordan du vil løse en rettsvist.

A

5 juridiske metodene

35
Q

Hvorfor skal vi alltid tolke loven?

A

For å vise lojalitet mot lovgiver
 Stortinget, folkets representanter
* For å nå frem til gode resultater
* For å sikre fast og ensartet praksis
* Fordi lovens ordlyd kan være uklar eller flertydig
 Ord kan bety flere ting
 Språket endrer seg
 Setningsbygning

36
Q

Hva er rettsanvendelsesprosess?

A

Faktum må klarlegges. Rettsregelen må klarlegges. Deretter må rettsregelen anvendes på faktum (subsumsjon).