Historie prøve middelalder Flashcards

1
Q

Forklar kort hvordan vikingens ekspansjon kobles til europeisk middelalder?

A

Vikingene ekspanderte til Europa i middelalderen, spesielt fra det 8. til det 11. århundre. Deres ekspansjon ble påvirket av flere faktorer, inkludert overbefolkning, jordskort og økonomiske muligheter. Vikingene var også kjent for deres ferder og plyndringer langs kysten av Europa, spesielt i England og Frankrike. Deres tilstedeværelse og påvirkning hadde en varig effekt på europeisk historie og kultur, inkludert politikk, religion og handel. I en bredere sammenheng kan vikingene sees som en del av den europeiske middelalders økonomiske, kulturelle og sosiale utvikling.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Korstogene forklart

A

Korstogene 1095-1291
I flere århundrer var den kristen delen av Middelhavet under press fra det arabiske imperiet, men på 1000-tallet var det arabiske imperiet på vikende front. Flere arabiske utbrytergrupper og tyrkisktalende stammer sørget for at Midtøsten var mer oppsplittet enn på lenge.
Seljuktyrkerne la stort press på Bysants grenser og keiseren i Konstantinopel rettet i 1095 en bønn om hjelp til sine kristne brødre i Vest- Europa.

Pave Urban II så situasjonen som en mulighet til å øke sin makt og hevde sin autoritet, og oppfordret kristen til å ta opp kampen mot de vantro i Øst – det vil si muslimene. På bakgrunn av stadig bedre økonomisk vekst i deler av det kristen Europa var dette nå mulig. I løpet av de kommende årene skulle tusenvis av korsfarere sette kurs mot Jerusalem i et forsøk på å befri den hellige byen fra muslimene; noe de også klarte allerede i 1095. Utover på 11-1200-tallet ble flere korstog sendt mot Midtøsten i et forsøk på å hjelpe korsfarere under voldsomt press fra muslimske grupper (De fire store korstogene: 1095-99, 1147-49, 1189-92, 1202- 04). Men i 1291 ble de siste korsfarerbefestningene nedkjempet.

Det er viktig å legge til at pavekirken i Roma benyttet korstog til å slå ned på kirkens fiender andre steder enn i bare Midtøsten. Det ble sendt korstog mot kjettere (kristne fordømt av pavekirken fordi de ikke fulgte offisiell lære) i Pyreneene og mot politiske fiender i dagens Polen-Baltikum. Et av de mest beryktete korstogene endte opp med å erobre(!) og ta kontroll over Konstantinopel i 1202-4.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Sentrale virkninger av korstogene

A
 1. Korsfarerriker: små stater etablert i Midtøsten basert på føydalmodellen
 2. Styrket på kort sikt pavekirkens makt: sto frem som den ubestridte leder for kristne (økte inntekter)
 3. Styrket kongen: kongene inntok tydeligere lederposisjoner og tapene under korstogene svekket de føydale vasallene (mistet mange riddere og brukte opp store verdier).
 4. Økende handel og urban vekst: korstogene bidro til å øke veksten i enallerede voksende handel og myntøkonomi (flere avgifter ble krevd inn i form av mynt). Bidro til urbanisering og mulighetene til et større marked for bøndenes varer.
 5. Kulturmøte: arabisk luksuskultur, vitenskap og teknologi brakt til Vesten (såpe, papir, bomull, matematikk, tallsystemer)
 6. Førte til økt undertrykkelse og forfølgelse av jøder: korsfarerne gjennomførte plyndring og massakre av jødene spesielt langs Rhinen.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Årsaker til korstogene

A
 1. Krav om å befri Det Hellige Land: voksende religiøsitet økte kravet om å befri Jerusalem fra muslimenes kontroll. Kirken hadde sterke politiske motiver for å organisere korstog, spesielt muligheten til å styrke sin lederstilling i den kristne verden.
 2. Lovnaden om botstilgivelse: paven i Roma lovet alle som reiste i korstog mot Jerusalem ettergivelse på den bot de skyldte kirken (bot er handlinger man skylder etter at syndige handlinger er tillitt). Mange anså dette som en mulighet til å komme til himmelen.
 3. Bysantinsk bønn om hjelp: keiseren i Øst bad i 1095 kristne i Vest om støtte mot tyrkiske stammer
 4. Maktpolitiske motiver: både religiøse og politiske interesser ønsket å gjenvinne tradisjonelle kristne områder tapt til arabiske muslimer på 6-700- tallet. Araberne hadde vært på offensiven og truet kristne områder i Vest på 8-900-tallet.
 5. Økonomiske motiver: Midtøsten var veldig rikt med muligheter til å tjene på både handel og plyndring. Handelsmenn fra Nord-Italia ønsket tilgang til markeder i dette området.
 6. Splittet Midtøsten sto svakt i møte med korsfarerne: Abbasiderkalifatet i Baghdad var på vikende front og den arabiske verden splittet (småriker sloss med hverandre).
 7. Stabiliserende i Vest-Europa: mulig å vende interne konflikter i Vest mot ytre fiender
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hva er et føydals system:

A

Hva er egentlig et føydalt system?

Føydalsystemet var både et styringssystem og et forsvarssystem som eksisterte i Vest-Europa i perioden ca. 7-800-1400. I kjølvannet av Vest-Romerrikets fall og folkevandringstiden hadde et politisk og økonomisk kaos oppstått:

 • Bykulturen var kraftig svekket
 • Overgang til naturalhusholdning og kraftig redusert langdistansehandel
 • Samfunnsstrukturen basert på storgods ikke byer: samfunnet ble mer lokalt

Kongemakten hadde fra 600-tallet store problemer med å styre landet fordi verken inntektene eller styringsapparatet var til stede. Det var ikke mye igjen fra antikken å bygge videre på og germanere brakte ikke med seg et egnet styringssystem inn i Vest- Europa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Føydalgods og leilendinger

A

Godset var «byggeklossen» i føydalsystemet. Et gods besto av domenejord (godsherrens jord) og leilendingsjord (jord leid ut til bønder).

I tillegg fantes det en herregård hvor godsherren bodde, en landsby hvor
leilendingene (bøndene) bodde og ikke minst både en kirke, mølle og andre nødvendige bygninger.

Et gods vært nærmest selvbergede, dvs. at godset produserte det
meste de trengte på egenhånd. Andre varer kunne man få tak i på sesongmarkeder.

En godsøkonomi la begrensninger på den økonomiske veksten fordi det lå få grunner til å produsere mer enn nødvendig da det ikke var et bymarked for varene.

En leilending var en bonde som leide jord på godset og var bundet til jorda (stavnsbånd), og godsherren krevde inn jordskyld (leie på jord), avgifter (bruk av mølle) og ikke minst pliktarbeid (leilendingen måtte jobbe gratis på domenejorda et visst antall dager i året).

Leilendingen var del av et tydelig hierarki (lagdeling) hvor befolkningen var delt i stender (konge, adel-godsherre, geistlig, ridder, bonde).

Alle hadde sin plass, funksjon, rettigheter og plikter innenfor hierarkiet (man arvet for eksempel yrke). Relasjonene bygget på personlige bånd, noe som undergravde både sentralmakt og nasjonale bånd, og som dermed svekket kongemakten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Forklar kort hva som var det viktigste i senmiddelalderen

A

Senmiddelalderen 1300-1500
Høymiddelalderen hadde vært en periode med vekst på mange fronter i Europa. Men på begynnelsen av 1300-tallet fikk Europa problemer. Ressurskrisen som oppsto preges av at jordbruket ikke lenger holdt følge med befolkningsveksten. Intensivt jordbruk over tid hadde utpint jorda og redusert utbyttet. Klimaet ble litt kaldere og trolig noe våtere, og avlingene enten feilet eller ble reduserte (uår). Dette førte blant annet til nedslaktning av husdyr for å frigjøre jord, hvilket igjen reduserte både tilgang på naturlig gjødsel og produkter som kjøtt og melk. Resultatet var at befolkningen på begynnelsen av 1300-tallet var underernærte og feilernærte pga ensidig kosthold. Mange mennesker døde av sult. Forskjellige sykdommer og epidemier herjet i perioden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Forklar hva svartedauden er, hvordan den spredte seg, etc.

A

Svartedauden 1347-52
Pest er en bakteriesykdom hvor lopper lever på rotter, og mennesker er svært utsatt for denne sykdommen. Tidligere har pest rammet Europa, slik som på 5-600- tallet i Øst- Romerriket, men aldri tidligere har den slått til så hardt som på 1300- tallet. I dette tilfellet var det snakk om en byllepest som drepte de smittede i løpet av få dager. Den rammet alle samfunnslag og selv kirkens menn var slapp ikke unna.

Svartedauden rammet Europa i 1347. Den fulgte handelsveiene, etter å ha rammet Kina noen år tidligere, og nådde Europa gjennom italienske handelsmenn som hadde vært i Svartehavsområdet. Ekspertene mener i dag av nærmere 60% av befolkningen i Europa døde (trolig 50 millioner mennesker) i løpet av fem år. De urbane områdene ble hardt rammet, og flere byer nærmest utradert. Ingen forsto sykdommen de sto ovenfor og mange trodde at Svartedauden var en straff fra Gud pga. manglende religiøsitet. Den katolske kirke mistet litt av sin stilling da heller ikke Guds menn kunne forklare elendigheten. Noen vendte seg derfor vekk fra pavekirken og etablerte kjetterbevegelser (utbrytere fra kirken som baserte seg på egendefinert kristen tro). Videre ble jødene i mange tilfeller pekt ut som de skyldige (anklaget for å ha puttet smitten i lokale brønner), og flere massakrer fulgte.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Forklar svartedaudens virkninger generelt sett:

A

Virkningene av Svartedauden

Generelt sett skulle denne pestpandemien endre både politiske og sosiale forhold i Europa. Spesielt skulle maktforholdet mellom konge og adel-godsherrer endres, og begynnelsen på slutten for føydalsystemet kom i kjølvannet av Svartedauden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Forklar svartedaudens virkninger for landsbygda og bøndene:

A

For landsbygda og bøndene:
* De som overlevde kunne dyrke den beste jorda og dermed produsere et større overskudd: befolkningsreduksjonen lettet på ressurspresset og gav mulighet for flere husdyr
* Leilendingene forsvinner: godsherrer blir nødt til å slippe bøndene fri og gi bedre arbeidsvilkår pga. mangel på arbeidskraft
* Bondeopprør: frie bønder var redde for at godsherrene skulle ta fra dem de nye levevilkårene og protesterte mot endringer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Forklar svartedaudens virkninger for byene og borgerskapet:

A

For byene og borgerskapet:
* Byene rammes hardt av pesten: London og handelsbyer i Italia og Flandern opplevde halvering av befolkningen
* Økte priser pga. redusert etterspørsel, men allerede rundt 1400 var handelen tilbake (viser byenes evne til omstilling)
* Lønnsreguleringer: mangel på arbeidskraft ga økte lønninger for håndverkere, hvilket igjen førte til mer fokus på arbeidssparende teknologi i håndverksproduksjonen For adelen og godsherrene
* Landeierne kraftig svekket: godsherrenes inntekter redusert og godsøkonomien svekkes pga. tap av arbeidskraft
* Flere indre konflikter: adel og godsherrer i større konflikt med hverandre over ressurser for å ta igjen tapte inntekter
* Kongens vasaller mister selvstendighet: redusert militær kapasitet gjør det vanskelig å motstå kongemakten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Forklar svartedaudens virkninger for kirken og religionen:

A

For kirken og religionen:
* Redusert tiltro til kirken: uten evne til å forklare pesten eller begrense ble tiltroen til kirken redusert, og kritikken økte
* Mangel på geistlige: pesten rammet klostrene hardt, tap av kompetanse i kirken (f.eks. skriveferdigheter)
* Religiøs fanatisme vokste: f.eks. selvpiskere (flagelanter)
* Forfølgelser av minoriteter: jøder fikk skylden for pesten og utsatt for massakre (ofte mindre rammet pga bedre hygiene)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Forklar svartedaudens virkninger for kongemakten:

A

For kongemakten:
* Kan utfordre adel og godsherrer: reduserte inntekter svekket denne gruppens militære kapasitet og dermed selvstendighet
* Militær utvikling gikk i kongens favør: leiesoldater og fotsoldater utkonkurrerte ridderne under
* Mulig å bygge ned lensvesenet: i visse områder ble vasallene delvis erstattet av kongelige embetsmenn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Forklar middeladerens perioder:

A

MIDDELALDERENS PERIODER

TIDLIG MIDDELALDER: 500-1000

HØYMIDDELALDER: 1000-1300

SENMIDDELALDER: 1300-1500

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Er ikke 11-1200 tallet en veldig føydal periode ute i Europa- hvordan var det med Norge? Var Norge føydalt?

A

Nei, Norge var ingen klassisk føydal stat. På 900-1100 tallet hvor føydalismen er veldig sterk i Europa så ser vi kanskje noen trekk i Norge, men det er viktige forskjeller som bør påpekes.

Grunnen til at Norge ikke er en føydalstat i denne perioden her er at Norge ikke på langt nær er like desentralisert som en føydalstat. Kongemakta i Norge har litt mere kontroll enn det føydale konger har. Ikke føydalt.

I tillegg er det stor forskjell på kongedømmene her. I føydale stater så er kongene permanente, kongene bor i et hoff. Mens norske konger i denne perioden reiser mye rundt.

Største forskjellene: I føydale stater så har vi lensvesen med vasaller, selvo m vi bruker ordet len i denne perioden i Norge så er det ingen vasaller- derfor er ikke Norge føydalt. Vi har lendmenn, men ikke vasaller. Ingen særlig adel i Norge- det bør en føydal stat ha. Leilendingene våre er frie- godt tegn på at det ikke er føydalisme. De som leier jord i Norge, bides ikke til jorda.

En del av de samme begrepene som ligner, men i sum så er ikke Norge en føydalstat:
Vi har ikke vasaller, kongemakta har mer kontroll og leilendingene er frie. Ingen riddere heller. Militære styrker i Norge var skip ikke riddere.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Personalunion senmiddelalder

A

To eller flere stater har felles statsoverhode (går samen om en konge), men forblir uavhengig av hverandre (selvstendige)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Realunion senmiddelalder

A

To eller flere stater styrt som en stat
(det som skjer med Norge under dansketiden)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hvorfor får Norge problemer inn i senmiddelalderen?

A

KONGEMAKTA MØTER MOTSTAND
1300 tallet adelen blir mer selvstendig- gruppe mennesker som eier mye jord og er privilegerte.
Adelen fremstår mer og mer selvstendig overfor kongen.
Problem for kongen; kongen står i fare for å miste kontrollen med adelens motstand. Største problemet;
Tyske interesser legger press på Norge utenfra: Hanseforbundet (Lybeck, gruppe handelsbyer som samarbeider) De etablerer seg i Norge og dominerte norsk handel fra Bergen på 12-1300-tallet.

Ikke bra for kongen at den tyske handelsmakta har så mye kontroll.

Nordiske unioner: Norge går ut og inn av unioner på 1300-tallet. Norge i personalunion med
Sverige (1319-43) og Danmark (fra 1380)
Norge, Sverige og Danmark velger i flere anledninger samme konge til å styre landene. Ikke bra for Norge- Norge minste land i Norden; Sverige og Danmark har bedre jordbruk og flere innbyggere.
Norge vil alltid være den svakere part, i union med Danmark og Sverige.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Svartedaudens sentrale konsekvenser for Norge

A

Resultatet er en katastrofe av dimensjoner.

Demografisk katastrofe: Norge mister i løpet av få år 60% av befolkningen (Fra 540.000 i 1300 til 170.000 i 1500, pesten kommer igjen og igjen)

Katastrofalt for kongemakten: Inntekten fra jord sank ca 80%, 60% av gårdsbrukene lagt øde og prisen på jord sank med 60%.

Ikke inntekter til å opprettholde en kongemakt etter pesten, mange gårder og bygder ble tomme, kongemakten skulle tjene på bøndene.

Adelen svekket pga tapte inntekter: Uten adel må man importere fra utlandet.

Resultatet av dette her er at Norge går inn i en kjempe stor union i Norden.

Det som vipper Norge av pinnen er svartedauden og de konsekvensene den har for kongemakta og adelen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vikingreisenes faser

A
 • Første fase (Tidlig på 800-tallet): Vikingtoktene var en blanding av spontane røvertokter og handelsferder. Altså veldig sporadisk, vi drar hit og dit. Ikke ordentlig etablert og organisert.
 • Andre fase (Fra midten på 800-tallet): Organiserte plyndringstokter. I denne perioden foregikk det mye kolonisering, blant annet på Island
 • Tredje fase (Fra slutten på 800-tallet): Kongen eller lederen innenfor et område utrustet vikingferder.

Oppsummert: Går fra å være en viking, til at det blir en litt større gruppe som bestemmer seg for noe mer organisert, til at en konge sender de ut

21
Q

Hvilke 4 viktige årsaker er det til at vikingene reiste ut? - altså indre årsaker, hvorfor reiste vikingene ut av Norge, foregår altså i Norge.

A

OPPSUMMERT:
Reiste ut på grunn av:
1. ÆRE
2. SKIPSTEKNOLOGI
3. BEFOLKNINGSPRESS
4. INDRE KONFLIKT.

22
Q

Forklar æren som en indre årsak til at vikingene reiste (1 av 4 årsaker)

A

Religionen og eventyrlysten som vi finner i den norrøne kulturen.

Norrøn mytologi: I denne norrøne kulturen er det en tankegang hvor man har et sykt stort fokus på ære- ære får du gjennom krig- reise ut og sloss= ære.

Krigerideal: sterkt kriger ideal, voldssamfunn, krigerdød et ideal.
Ikke verdt noe hvis du ikke sloss. Kultur hvor vold står i sentrum- kultur hvor folk hele tiden tenker å reise ut og oppdaget nye områder. Beste måten å dø på var på en slik reise.

Eventyrlyst: ønsket om å oppleve og utforske noe nytt.

23
Q

Forklar skipsteknologien som en indre årsak til at vikingene reiste ut (1 av 4 årsaker)

A

SKIPSTEKNOLOGI De hadde teknologien til å reise

Fantastisk skipsteknologi!
Hurtig, havkryssende skip: god lastekapasitet og lette å manøvrere.

En viktig fordel:
Grunn kjøl gav de mulighet til å seile opp elver og gå i land på strender (ingen så de komme). Andre skip var tunge og måtte forankres ute og ro i land, mens vikigene tok ned seilene langt unna og rodde inn på land- ingen så de.

Mobile militære angrep: militærteknologi på et helt annet nivå, godt skjult.

24
Q

Resultat av vikingreisene

A
 • Ett viktig resultat av vikingtoktene er at man får et rikskongedømme. Ide om en konge over et større område, rikssamling – ble hentet fra Europa. Vikingene fikk også kontant med England, som gjorde vikingene kjent med kristendommen – som igjen gjorde at kristendommen ble etablert. På dette tidspunktet i Europa var det store etablerte riker i Europa, som var attraktivt for vikingene, som vekket en ide, og inspirasjon for dem. Man henter mye kultur, religion, men også ideer om en stat. De gjorde også vikingene kjent med kristendommen. Innen norrøn mytologi, er det sterke og modige idealet det viktigste, som reflekterte hvordan vikingene handlet og var. Mye av det kristne idealet, var å være rettferdig, snill – som stod i strid med vikingtoktene, plyndring, massakrene, etc. Dette påvirket vikingtoktene. Man tenker ofte at vikingene dro til Europa og ble kristne, og dermed dro tilbake og gjorde Norge kristent – men realiteten var at den kristne troen ble påtvunget av Olav den hellige etter at Norge ble et rike. Senere i reformasjonen: Før reformasjonen katolsk, under reformasjonen, Norge ble protestantiske, men likevel mye motstand.
25
Q

Hvorfor tok vikingtoktene slutt?

A
 1. Omlegging av handelsruter: Det som var en stor del av toktene, var handel. Man hadde en viktig handelsrute, man hadde fler, men Vestfold var den viktigste. Dette fjernet aspektet, om handel. Skandinavia sluttet å være bindeleddet i den europeiske fjernhandelen – italienske byer tok over som viktige transittsteder
 2. Sterkere europeiske stater: Man fikk også sterkere europeiske stater som ble mer motstandsdyktige. Frankrike som tidligere hadde vært i oppløsning, med mye indre uro – ble dermed mye angrepet siden fokuset var ikke på angrep fra det ytre. Frankrike ble styrket på 1000-tallet – dermed også forsvaret. Vikingene hadde relativt primitiv krigerorganisasjon, og de sto derfor svakere mot sterke og etablerte forsvar
 3. Endringer i det norske samfunnet: Samlingen av Norge som et rike, førte til at kongen(ene) bidro til et mer organisert kristent samfunn i Norge. De norske kongene etter Olav den hellige bekjente seg til kristendommen, og gjorde vikingangrep på klostre og kirker uakseptabelt, ettersom at de kristne idealene henger ikke sammen med vikingidealene – plyndre, voldta, stjele og drepe. Angrepene gikk ofte på kirker og klostre også, noe som ikke var tilstrekkelig lenger.
26
Q

«Spiller det noen rolle om vikingskipene blir ødelagt?»

A
 • Uerstattelig kulturarv
 • Kommende generasjoner
 • Identitetsmarkør for Norge
27
Q

«Mange av ideene og kulturene vikingene tok med seg hjem, lever fortsatt i Skandinavia i dag». Hvilke ideer og kulturelle elementer kan det være?

A
 • Kristendommen
 • Språket
 • Skatt
 • Statsreligion
28
Q

Hva slags kultur ga vikingene tilbake?

A

Som nevnt tidligere, hentet vikingene mye kultur og ideer fra Europa, men de ga også mye kultur tilbake – i den forstand at de brakte med sin kultur på toktene ut i Europa. Blant annet ble det norrøne språket ble spredt, samt at skipsbyggingsteknikken ble kopiert – som medførte at Skandinavia ble knyttet nærmere den europeiske kulturen (altså fikk et bånd til resten av Europa).

29
Q

Forutsetninger til vikingferdene på det europeiske kontinentet

A

På dette tidspunktet er det tre store riker. Karls den stores rike, Frankerriket, på vei til å gå i oppløsning – ved at det var mye indre utro, som førte til at de var ikke motstandsdyktige mot ytre fiender, i dette tilfellet vikingene. Dette gjorde det mulig for andre vikinger å plyndre, og trenge inn i europeiske stater. I Europa hvor kristendommen var etablert måtte man betale kirken skatt, som førte til at kirken hadde mye rikdom – noe vikingene så en effektivitet i. Likvel hadde kirker og klostre hadde ofte store verdier og svakt forsvar – fristende bytte for vikingene som ikke var kristne på dette tidspunktet

30
Q

Forutsetninger for vikingferdene mtp handel

A

Handle var viktig på vikingferden, og øker betraktelig på 800-tallet. Men trengte redskaper som eksempelvis, pels, treller og andre jakt-redskaper – noe man fikk fra Øst-Europa. Dette førte til at man fikk mer kontakt for kulturer, utenom Norge. Dette var særlig i Vestfold hvor mye av den handelstrafikken fra Norge og ut i Europa foregikk. Dersom man så disse vikingtoktene i lys av handel, var det mer enn bare plyndring og ta gull, men en intensjon om handel. Østromerriket besto fortsatt, og araberne hadde bygd opp et stort sentrum i dagens Bagdad

31
Q

Forutsetninger for vikingferdene mtp befolkningsvekst og jordmangel

A
 • Befolkningsvekst og jordmangel: Jern brukte man til å øke produksjon av mat eller få mer effektivt jordbruk – som førte til at flere mennesker overlevde, som ga flere barn, men mindre jord per person. Dermed måtte man reise til andre steder å finne jord der Indre landnåm: Flytter til steder innad i landet for å finne jord. Ytre landnåm: Drar ut av landet for å finne jord, Island ble mye brukt. Når man reiser til ytre landnåm, benyttet man også sjanser for å dra ut i viking, og dermed få mer makt og ære i samfunnet.
32
Q

Forutsetninger for vikingferdene mtp teknologiske perspektiver

A
 • Teknologiske forutsetninger: Jern var veldig viktig, og fikk en veldig stor betydning for utviklingen. Mye redskaper laget av jern ble produsert, og hjalp med å videreutvikle redskaper som igjen gjorde det lettere å leve, i form av produksjon av mat og dyrkning av jord. Båtbyggerkunst, veldig avansert, gjorde at man kunne seile lenger, ved at det var stor lasteevne og flate i bunnen. Dette gjorde det lettere å manøvrere, lettere å seile gjennom sterkt vær – som igjen ga mer kunnskap om vær, som ga bedre navigasjon.

Fantastisk skipsteknologi!
Hurtig, havkryssende skip: god lastekapasitet og lette å manøvrere.

En viktig fordel:
Grunn kjøl gav de mulighet til å seile opp elver og gå i land på strender (ingen så de komme). Andre skip var tunge og måtte forankres ute og ro i land, mens vikigene tok ned seilene langt unna og rodde inn på land- ingen så de.

Mobile militære angrep: militærteknologi på et helt annet nivå, godt skjult.

33
Q

Hva startet vikingtiden, hvor og når?

A

Man sier at vikingtiden er fra 800, men helt spesifikt 793, ved angrepet på klosteret i Lindisfarne - ifølge en angelsaksisk beretning. Man vet at dette er det første store angrepet ved arkeologiske funn, eller skriftlige kilder.

34
Q

Hvorfor tar politikere i bruk følelsen om Norge som vikinger i et fellesskap?

A

Politikere har tatt i bruk følelsen for oss at vi er som vikinger. De bruker historien politisk. Definere oss som et fellesskap, hvem er vi? Vi har kun vært helt selvstendige i 122, før vi har vært styrt av Sverige og Danmark. Veldig kort historie sammen som norsk folk. Derfor bruker mange politikere og skribenter, nordmenn som en retorikk som et stolt fellesskap – felles historie og ambisjon. Mister vi fellesskap, mister vi ideen om det. Knytter oss til noe norsk.

35
Q

Hvordan var vikingsamfunnet?

A

De var gode til å leve av det havet ga dem, samt gode bønder. Hadde egen hird, men var også avhengig av bøndene ved kriger og konflikter. Vennskapsrelasjoner var viktigere enn familiære båndene, så høvdinger dolket mange i ryggen – vennskap ga deg makt. Vennskapet ble opprettet av gaver og tjenester, gi og ta. Vennskap = politikk. Konflikter ble behandlet på ulike lagting, større system. Kvinner hadde relativ høy status, fram til Kristendommen kommer (kristendommen ga et nytt syn på seksualitet, kvinnen frister, grunnet eva, kvinnen er født av mannen, tatt av mannens ribbein, etc.) Barna måtte også delta i arbeidet på gårdene, men det var stas å dra på vikingtokt. Menneskesynet var dårlig, en slags selvfølge at enkelte mennesker var bedre enn andre, og at andre mennesker kunne brukes som et middel for å øke velferden.

36
Q

Var vikingtiden kun plyndring?

A

Vikingtiden var mye plyndring, men også handel og bosetting. Mange byer i Europa var svakt militært organisert, samt politisk. De hadde et dårlig forsvar, og vikingene så på dette som et lett sted å sette kolonier. Det å dra på vikingtokt ga deg ære – æres-kultur stod høyere enn penger. Viktigste middelet man hadde for å få makt var ved å få venner, og ga dermed en del av overskuddet til de som støttet dem. Krigeridealet står sterkt, mer ære å dø ung i kamp, enn gammel og syk.

37
Q

Forklar kort hva de 3 typene middelalderen førte til/hva som skjedde?

A

For Norges del sies det at vikingtiden er en del av tidlig middelalder. Tidlig middelalder: Få byer, boer spredt, bønder. I høymiddelalderen begynner folk å bosette seg i større byer, handelen øker, kulturen øker, Islam – altså en oppgangstid. I senmiddelalderen blir alt forverret med svartedauden. Mange prester døde, som gjorde en innvirkning på kristendommen siden majoriteten av de som kunne lese og skrive var prester.

38
Q

Ny religion preger samfunnet

A

· Kristendommen forkynte andre idealer enn norrøn mytologi – disse idealene var vanskelig å kombinere med plyndring av klostre og kirker
· Den kristne troen ble tvunget gjennom av rikskongen
· Rikskongedømme, samler et rike, kristendommen kommer og etablerer seg
· På dette tidspunktet i Europa var det store riker som hadde en konge, ble attraktivt for andre vikinger som så det, og ønsket å videreføre det, vi henter mye kultur og religion, samt ideer om en stat fra deler av Europa
· Sterke og modige idealet som er det viktigste, så kom kristendommen der man skal vise nestekjærlighet og være rettferdig, står i strid med det forrige idealet, dette påvirket vikingtoktene, de norrøne gudene
· Man tenker at de vikingene som tok med seg kristendommen tilbake, samt ble kristen selv, skjedde fort, det var det ikke, den kristne religionen ble påtvunget på folket i Norge av kongen, og man hadde ikke et valg
· Katolsk kristendommen, reformasjonen kom, ble protestantisk rike, mye motstand

39
Q

Ytre årsaker til vikingferdene (ute i europa) kort

A

YTRE ÅRSAKER (trakk folk ut av Norden):
-Nye handelsmønstre gav handelsmuligheter over Nordsjøen
-Svake kongeriker i Vest-Europa (indre strid)
-Muligheter for kolonisering og plyndring av Nordsjøen
-Press fra Karolingerriket

40
Q

Utdyp ytre årsaker til vikingferdene mtp handelsmønstre og handelsmulighetene over Nordsjøen

A

Flere handelsmuligheter – HANDEL! Viktig årsak. Roligere i Europa.

Norden ligger veldig godt til-> reise til svartehavsområdet for å skaffe luksusvarer- ta det med tilbake å selge i de Føydale områdene. Silke, krydder osv.

Økt vareutveksling i Nordsjøen og elvene i Øst-Europa ca. 750

Nye markeder i føydale områder, Østersjøen og Svartehavet (arabere)

Varer som pels, rav, salt, jern og slaver/kvinner
Plyndra mennesker/slaver på de britiske øyene (treller) som de solgte hjemme. Befolkningen på Island: mannlig gener stammer fra norden, mens kvinnelige gener stammer fra de britiske øyer. Veldig mange rødhårede jenter på Island.

Høvdinger organiserte handelen for å vinne makt på hjemmebane

HANDELSBYER FRA VIKINGTIDEN
(Arkeologiske funn av arabiske mynter Kaupang-Norge) Drev handel med mynter.
Det ekspertene tror er at man byttet slaver/jenter mot mynter.

41
Q

Utdyp ytre årsaker til vikingerferdene mtp svake kongeriker i vest-europa, presset på norden

A

PRESS PÅ NORDEN
Kanskje den viktigste årsaken til vikingtid.
Trekk inn det føydale samfunnet.

Karolingerriket la press på Danmark på 700-tallet: Hadde erobret Sachsen i Tyskland. Danmark venter på å bli erobret- har ingen sjans mot Karolingernes voldsomme militærapparat.

Hvordan kan folk i Norden slå tilbake på den Karolinske staten som har disse ridderene?

Sjøangrep er eneste alternativ:
Verken dansker eller andre i Norden kunne måle seg med Karolingerne i åpne slag Alternativet er å bruke skip (gode til å seile) og angripe kystområdene (hit and run).

Ekspertene mener at eneste måten danskene kunne stå imot presset fra Karolingerne var å angripe kysten i håp om at karolingerne skulle senke presset.

Karolingerriket: gigantiske staten som vokste opp etter Romerrikets fall- de som satte i gang føydalismen. Presser seg inn i Tyske områder, Danmark interessant.

41
Q

Utdyp ytre årsaker til vikingerferdene mtp svake kongeriker i vest-europa, presset på norden

A

PRESS PÅ NORDEN
Kanskje den viktigste årsaken til vikingtid.
Trekk inn det føydale samfunnet.

Karolingerriket la press på Danmark på 700-tallet: Hadde erobret Sachsen i Tyskland. Danmark venter på å bli erobret- har ingen sjans mot Karolingernes voldsomme militærapparat.

Hvordan kan folk i Norden slå tilbake på den Karolinske staten som har disse ridderene?

Sjøangrep er eneste alternativ:
Verken dansker eller andre i Norden kunne måle seg med Karolingerne i åpne slag Alternativet er å bruke skip (gode til å seile) og angripe kystområdene (hit and run).

Ekspertene mener at eneste måten danskene kunne stå imot presset fra Karolingerne var å angripe kysten i håp om at karolingerne skulle senke presset.

Karolingerriket: gigantiske staten som vokste opp etter Romerrikets fall- de som satte i gang føydalismen. Presser seg inn i Tyske områder, Danmark interessant.

42
Q

Ytre årsaker vikingferder mtp svake stater i vesten

A

Det de møter når de reiser ut er:

SVAKE STATER I VEST
Når de reiser ut møter de svake stater. Gjør det mulig å bosette seg rundt omkring.

Mobile og tilfeldige angrep (Strandhogg) Vanskelig å stoppe.

England: ikke et kongerike- besto av flere svake kongeriker Angrep tilfeldig. England er veldig lett å angripe.

Frankrike: defensivt desentralisert pga den føydale strukturen.
Lett å angripe fordi: hvis du angriper sjøveien så vet vi at franskmennene har et desentralisert system  Hvis de erobrer et område så kommer ikke resten av det føydale Frankrike å støtte opp.
Angriper kun deler av områder hele tiden.

Kolonisering: mulig å bosette seg på øyene i Nordsjøen.

Handel, press på Norden og svake stater i Vest er mye av forklaringen på vikingtiden.

43
Q

Hvorfor ble en rikssamling aktuelt?

A

Man ser etterhvert behovet for å bygge styringsinstutisjoner: måter å beskatte, forsvare, utøve lov og orden.
Etterhvert mer opptatt av dette etter påvirkning fra Europa- blir inspirert etter hva de har sett. Styre mere effektivt.
Lederskap i Norge som kan stå imot Danmark og Sverige- samme skjedde der nede.

44
Q

Rikssamling, mtp oppdeling, behov, målsetning, kontroll, etc.

A

RIKSSAMLING=KONTROLL
Oppdelt: Norge er i starten av vikingtiden ingen stat, ingen kongerike, men et geografisk område hvor man har mye til felles kulturelt. Mange mindre høvding-dømmer.
Starter en prosess hvor de forsøker å samle dette til større enheter- kongerike!

Målsetning: samlet styre av Østlandet, Vestlandet og Trøndelag under en leder (konge)
Klare å bygge flere landsdeler sammen. Geografisk sett flere hindringer, kysten binder det sammen.

Behov: bygge permanente styringsinstutisjoner, sikre handelsveier, forebygge invasjon

Utfordringen for kongene: ta kontroll over selvstendige høvdinger (begrense høvdingenes militære, økonomiske og religiøse makt)

Måtte erstattes med de lokale herskerne som allerede har sterke bånd. Sukseen ute i Europa for å underbygge kongemakt har tidligere vært religion-kristendom. Hvordan bygger kristendommen dette båndet? Livet etter døden- Jesus sa «betal skatt til Keiseren/kongen» gud har innstilt et kongedømme. Få folk til å være lojale mot kongemakta fordi det også er et spm om religion. Litt av prosjektet her er å få befolkningen over på kristendommen- skal bli fundamentet for kongemakta.

Vikingene har i løpet av vikingferdene sett disse systemene i praksis- prøver å iverksette noe av dette på hjemmebane.

45
Q

Hvilke faser kan rikssamlingene deles opp i?

A

RIKSSAMLING I 2 FASER:
Fase 1: vikingtid (850-1066)
-kystkongerike
-Kristning

Fase 2: Høymiddelalder (1066- ca. 1300)
- Borgerkrig og kongemaktens konsolidering (Styrke)
-Norgesveldet etableres.

46
Q

Hva betyr desentralisert?

A

sitter ikke med all makt (fordelt)

46
Q

Rikssamlingsfase 1 kort forklart:

A

Hårfagre tar på mange måter det første skrittet.