Fel från tentor Flashcards Preview

KM 2 tentor mm > Fel från tentor > Flashcards

Flashcards in Fel från tentor Deck (191)
Loading flashcards...
1

3 anamnestiska saker som skiljer IBD från IBS

Blod i bajs
Viktnedgång
Besvär nattetid

2

Prover för att utvärdera leversjukdom efter att man sett stegrade levervärden?

Elfores
Bilirubin
SMA
ANA
AMA
S-ferritin
S-Fe
Järnmättnad
PK
Hepatitblock

3

Hur brottomt att operera 75mm asymtomatiskt AAA?

Inom 1 månad pga symtomfri

4

Vad gör husläkarn om han hittar en ny aortastenos?

Remiss eko
Remiss kardiologmottag

5

Utredning inför klaffoperation?

Spirometri, angiografi, tandsanering.

6

2 generella orsaker aortastenos:

Degenereation
bikuspid klaff

7

NOAK vid mekanisk klaff ger ökad risk för?

Tromboemboliska händelser
Blödningskomplikationer

8

Provtagning vid nydebut FF

TSH, T4 (pga samspelar ofta)
Leverstatus o pk (in med antikoag i framtiden)

9

Akut behandling svår FF förutom O2, furix, CPAP, morfin, sobril?

Digoxin

10

Pat med mitralisstenos blev asdålig vid FF debut, varför?

Hon är pga mitralisstenosen mycket beroende av god förmakskontraktion för att fylla kammaren adekvat.

11

Hur bestämmer man dos av långtidsinsulin?

Mha fasteglukosvärde

12

Hur varierar pat med DM1 sitt måltidsinsulin? 3 saker

Variera från preprandiellt glukos
vairera med kolhydratinnehåll i maten
Variera med fysisk aktivitet

13

Hur snabbt verkar NPH insulin (Insulatard) jämfört med långtidsverkande insulinanaloger?

Verkar lite snabbare än långtidsverkande insulin.

14

Ung kvinna med hypertoni, skör hud och bukfetma. Diagnos?

Cushing.

15

3 sjukdomar som skapar hyperkortisolism (kortisonbehandling ej inräknad=

Mb Cushing (ACTH prod tumor i hypofys)
Cushing syndrom (Kortisolproduktion i binjure ökad)
Ektopisk Cushing (ACTH producerande ektopisk tumor, typ av NET i lunga/pancreas/thymus)

16

Hur skiljer man ENKLAST på hypofysär och binjure Cushing?

Mät ACTH. Inte nå dexametasonhämmning inte.

17

Hur påverkar positiv sentinel node fortsatt behandling?

Köra både cytostatika och strålning mot armhåla, hals och parasternalt

18

Hur kan fryssnitt fira från tumor medan PAD visar tumor?

Fryssnitt = en par snitt
PAD = uppsnittat hela preparatet mer noggrant

19

5 års överlevnad bröstcancer med positiv SN?

70%

20

Åldrar för mammografiscreening i Uppsala?

40-74 år

21

Varför är ringer bra till anuriska pat?

Anurisk pat kan ha hyperkalemi => arytmirisk om vi ger vätska med hög K. Ringer innehåller lite K.

22

När sätter man cricoidtrycket vid RSI?

Efter propofol, alltså när pat somnat.

23

Behandling kräkande pat med pancreatit

V-sond
Vätska
Fasta
Iva
Morfin

24

2 vanliga komplikationer Chrons?

Analabscess
Analfissur

25

Pat står på trombyl, blöder från GI. Sätta ut?

Värdera, troligen måste hon ha kvar det pga risk för farliga saker

26

Vad kallas HP-provet?

Ureastest

27

Hur kontrollerar man HP eradikering?

Snabbureastest. Gastroskopi om varit elakt sår.

28

Misstänker akut ischemi ena benet. Vad undersöka mer?

Andra benet i synnerhet, skvallrar om det finns kärlsjd.

29

Vid tromboemboli, vilket LM för att förhindra mer embolisering?

Heparin

30

Tre tecken på akut tarmischemi:

Pain out of proportion
Embolikälla
Kräkning/diarré

31

Hur snabbt dör tarmarna respektive ben vid total ischemi?

Tarmarna 2h
Ben 4h

32

Hur behandlar man en tromboemboli endovaskulärt? 2 huvudsakliga metoder.

Endovaskulär lysering.
Aspirering av tromb.

33

Prov man inte får glömma hos Greta med Na 125?

Serum och urinosmolalitet. Na i urin också sunt.

34

Beh SIADH?

Vätskekarens

35

Bör du tänka på före insättande av metformin?

Njursvikt o ålder

36

2 vanligaste klaffvitierna i Sverige?

1. Aortastenos
2. Mitralisinsuff

37

Hur väljer vi mellan öppen biologisk klaff och TAVI?

Öppen biologisk har vi mest erfarenhet med. TAVI om massa kontraindikationer på skör pat.

38

Vilket MAC-värde vill du ofta ha under op med bara inhalationsanestesi?

1.2-1.4

39

2 åtgärder vid akut lungödem?

CPAP
iv furix

40

Hur hjälper CPAP vid akut hjärtsvikt mer än att pressa tillbaka lungödemvätska?

Ökat lungtryck => pressar på v. cava => minskat venöst återflöde och således lättare för hjärtat.

41

MI ökar risken för _____

FF

42

Vid klaffplastik och biologisk klaff, hur lång Waranbeh?

3 mån

43

Hur lång tid tar det för sternotomi att läka?

2 mån

44

Bra fråga för pat som blir väldigt andfådd vid ansträngning?

BS vid ansträngning?

45

Pat med FF läggs in för att en konverteras. Ytterligare behandling tills dess?

B-blockad för chans till spontankonvertering.

46

Mekanism Waran?

Hämmar karboxyleringen av K-vit

47

Mekanism NOAK?

Finns som fX hämmare och fII hämmare

48

3 metoder att kartlägga en septal shunt i hjärtat

MR
TEE
Hjärtkateterisering

49

Hur behandlar man septumdefekt i hjärtat?
2 åtgärder.

Sluta med perkutan paraplyteknik eller öppen op.

50

Pat som man misstänkte hade ileus friades från det med CT: Hur går man vidare?

Gör ny bedömning/nytt status

51

I sällsynta fall av divertikulit, vid komplikationer som perforation och abscess måste man antibiotikabehandla. Principer?

Anaerob och aerob behandling.

52

En gång divertikulit, stor risk för återinsjuknande?

I de flesta fall har man bara en attack och inga fler.

53

Hur länge gäller en malignitetsfriande coloskopi?

5 år

54

Nydebuterad IBD på akuten. Åtgärder? (inte detalj)

BÖS
Steroider
Vätska
Prover inkl albumin

55

Frågeställning till CT för IBD?

Fri gas? Colondilatation?

56

Vilken undersökning diagnostiserar PSC?

MRCP

57

Någon kontroll man bör göra innan man sätter en EDA?

Koagulationskontroll

58

Vid misstänkt DM debut, vad är viktigt förutom blodprover?

U-sticka

59

Hur palperas en anal fistel?

Känns som en sträng i analkanalen med invagination i den inre fistelmynningen.

60

Tre sätt att objektificera sfinktertonus/muskelskada:

Analt ultaljud
MR
Anorektal manometri

61

Två sätt att behandla slapp sfinkter.

Sfinkterrekonstruktion
Sakralnervstimulering

62

Tre vanliga komplikationer till kolostomi

Parastomalt bråck
Stomiprolaps
Stomiretraktion

63

Vad ska man alltid göra med spenektomerad pat med feber och infektionssymtom?

Odla + ab

64

Med vilket blodprov följer man allvarlighetsgraden av pancreatit?

CRP

65

4 skumma orsaker till pancreatit

Post ERCP
Tumor
LM
Cholangit

66

Vilken övervakning vid skov UC?

MEWS
DIarréklocka
Bukpalp
Diures

67

Definition AAA infrarenalt (inte 50% ökning utan spec mm)

30mm

68

Något man bör beställa inför AAA operation?

Konsulter (Lung och kardiolog) + CT då.

69

Vad är Lee Index och vad ger det oss?

Preop bedömning scoresystem.
Predicerar risk för kardiovaskuär händelse under och efter op.

70

Vilka 6 saker ingår i Lee Index?

HIT HIK

Högriskkirurgi
Ischemisk hjärtsjukdom
Tid stroke
Hjärtsvikt
Insulinbeh
Krea > 170

71

Vad använder man istället för arbetsprov vid förekomst av grenblock?

TEE
Myocardscint

72

Vanligaste komplikationen kranskärlsoperation?

FF

73

Problem med att söva gravida?

Svårintuberad

74

Kontraindikationer spinalbedövning

Lokal infektion
Tät aortastenos
hög ICP
Pat önskar ej
Hypovolemi
Koagulationsrubbning

75

Bör vi söva en gravid kvinna med opiater?

Nej, kan påverka barnets andning.

76

Hur ofta kan morfindosen upprepas om dålig effekt?

5 min

77

Mikroskopi vid Graves?

Vävnadshyperplasi, veckat epitel, stora celler

78

Mikroskopi vid Hashimoto?

Germinala centra, mycket lymfocyter, förstörda folliklar

79

Mikroskopi vid De Quervain?

Blandad inflammatorisk bild med jätteceller och granulom

80

GBP leder till viktminskning utöver dumping, mindre reservoar, mindre absorption.. en till mekanism

Hormonell påverkan

81

3 endoskopiska metoder att stoppa blödande ulcus

Injektion av adrenalin
Bränna kärl
Sätta clips

82

Om man misstänker blödande ulcus från a. gastroduodenale, åtgärd?

Embolisera gastroduodenale endovaskulärt

83

Viktigt vid val av vätska vid rehydrering av pat.

Välj en vätska som inte innehåller glukos eller mycket K för att kunna rehydrera fort. Alltså Ringer.

84

Hur kan man behandla sigmoideumvolvulus?

Grov sond i rtggenomlysning

85

Insulinbehandlad diabetes argument för vilket coronart revaskulariseringsingrepp?

CABG

86

5 åtgärder post op mediastinit:

VAC
ab
sårrevision
sårodling
infektionskonsult

87

Definition kritisk ischemi utöver ischemisk vilovärk?

Kroniskt ischemiskt sår + ABI0.5/tryck <50

88

Hur nedärvs MODY?

Dominant

89

Vad göra om man hittar ett djupt fotsår hos diabetiker?

Odla, rtg osteit, ortopediska skor, kärlkirurg, fotterapeut, heracillin

90

4 endokrina sjukdomar som ger hypertoni

Aldosteronism
Feokromocytom
Cushing
Akromegali

91

Primära åtgärder vid misstänk hypofystumor?

Synfälttest
MRT
Remiss ögon
Komplett hormonell screening

92

Vilka 2 prov monitorerar man vid testosteronbehandling?

SHBG
Testosteron

93

Indikationer för 2 olika behandlingar för hypofystumor?

Dopamin: vid hormonproducerande tumor.
Op: Vid synpåverkan.

94

Hur ser levercirrhos ut mikroskopiskt?

Fibrösa septa men insprängt parenchym. Inflammatoriska celler.

95

Svårt skov UC def?

Anemi (Hb 105)
Över 6 blodiga diarréer
Sänkt AT
CRP (är väl 35)

96

Viktigt att ta ställning till för dehydrerad och fastande patient?

Nutrition (TPN)

97

3 orsaker till tropstegring

Infarkt
Infektion
FF

98

Trombocythämmning vid STEMI?

Trombyl
Ticagrelor
Heparin

99

Vad händer i kardiomyocyten vid ischemi?

Syrebrist => anaerob metabolism => laktatbildning => nekros

100

Hur länge ska pat ha trombyl och ticagrelor efter stentning av kranskärl?

Trombyl tills vidare
Ticagrelor 12 mån

101

Levaxindos till patient som genomgått total thyreoidektomi pga cancer?

Supressionsdos

102

I vilket kärl sätter man CVK?

v. jugularis externa

103

Vid vilken post op VAS bör smärtlindringen ökas?

4

104

Urinproduktion?

0.5-1ml/kg/h

105

Hur diagnos medullär tyreoideacancer vid cytologi?

Calcitoninfärgning

106

Varför strålar man ej coloncancer och vilken cancer i krokarna kan strålas?

Colon mobil + omgivande vävnad tål ej strål.
Rektalcancer kan strålas.

107

Varför tar man inte tag i hemorojder samtidigt som canceroperation i tarm?

Hemorrojderna kan bli bättre av canceroperationen.

108

4 diffgiagnoser vid akut isättande buksmärta

Pancreatit
Tarmischemi
Hjärtinfarkt
Aortadissektion

109

Prov man inte ska glömma för pat som söker för akut isättande buksmärta?

Troponin

110

Var går gränsen för patologiskt ABI?

0.9

111

Kontraindikation sårrevision?

För dålig cirkulation, måste åtgärda den före revision.

112

Undersökning inför bypassoperation?

Undersök v saphena parva et magna

113

Hur länge ska man fasta preop? generellt

6h fast
2h klar vätska

114

Vid vilken TOF kan man reversera muskelblockad?

TOF 2

115

Verkningsmekanism neostigmin?

Hämmar achetylcholinesteras

116

HbA1c 100 ger genomsnittligt glukosvärde:

18

117

Akuta prover risig pat med diabetes?
Syftar inte på glukos och det där..

Urinketoner och blodketoner

118

Nackdel tresiba?

Lång tid innan dosjusteringar träder in. Allmänna hypoglykemier. Dyrt

119

Vad är amyloid?

Olösliga proteinaggregat från felveckade protein

120

Sarkom?

Tumor från mesenchymala ceeller

121

Translokation?

2 kromosomer byter material med varandra

122

Saker som kan orsaka hjärtsvikt:

Hjärtinfarkt
Hypertoni
Alkohol
Arytmi
Myocardit

123

Biverkning spironolaktion

Gynekomasti

124

Uppföljning ny hjärtsvikt?

EKO om 3 mån, ICD-utvärdering

125

Hur länge ska ischemisk vilovärk ha pågått för att få definiera kritisk ischemi?

4v (morfinkrävande)

126

Har pat med 3v ischemisk vilovärk, inga sår men ABI 0.45 och ankeltryck 40 kritisk ischemi?

Nej. Ska ha antingen ischemisk vilovärk 4v eller sår + det andra.

127

Vanligt ställe för ocklusion i ben?

Hunters kanal

128

3 behandlingsmetoder för hemorrojder

Konservativ (bulkmedel, salva, supp)
Sklerosering (injektion)
Gummibandsligatur

129

Hur stor risk är det att villösa adenom har malignifierats?

25%

130

T1 tumör, risk för lymfkörtelmetastas?

10-15%

131

Smärtlindring greta med höftfraktur?

Morfin iv + panodil 1gx4

132

Pat har fått kramper pga lokalbedövningsförgiftning. åtgärd?

Benzo

133

Antidot bupivacain?

Intralipid (R)

134

Vad består 5 årig hormonell behandling av vid bröstcancer?

3 år aromatashämmning
2 år receptorblockerare

135

Biverk tyreostatika

Nässelutslag
agranulocytos
leukopeni

136

Hur länge DOAK innan DC-konvertering?

3v

137

Varför EKO vid FF?

Se om hjärtat sviktar vid FF samt och strukturella abnormaliteter förklarar FF

138

Gubbe som skiter blod. 2 relevanta frågor som stärker malignitetsmisstanke?

Trötthet viktned

139

Misstanke colontumörrecidiv. Vilket labprov använder vi?

s-CEA

140

Vanligaste 3 lokalerna för coloncancermetastaser?

Lunga, lever, peritoneum

141

5 års överlevnad esofaguscancer som gått igenom resektion?

30-35%

142

Smärtstillning liten pojke med app?

Paracetamol PR

143

Symtom lokalbedövingintox?

Dåsig
Tremor
Circumoral bedövning
Öronsusningar
Nystagmus
Trötthet
Desorientering
Rastlös
Kramer

144

Skillnad smärta passagehinder i tarm jmf inflammation?

Passagehinder = Intervall
Inflammation = Ständig

145

Auskultationsfynd ileus?

Metalliska tarmljud

146

2 labfynd vid strangulationsileus

Leukocytos
Laktatstegring

147

Hur stor volym kan förväntas i ileostomiflöde?

600-1500ml/dygn

148

Vilken vitaminbrist fås lätt om resektion av distala ileum?

B12

149

Diagnos vid akut insättande peritonit och smärta?

Peroferat ulcus

150

Åtgärd perforerat ulcus?

OP
v-sond
vätska
ab

151

3 saker man ska göra innan klaffoperation?

Spiro
Angio
Tandsanering

152

2 LM tillgängliga vid väldig bradykardi + verkningsmekanism

Atropin: Motverkar kompetetivt achetylcholin => antiparasympatisk effekt.
Isoprenalin: Binder betareceptorer => sympatisk effekt

153

Vad står bokstäverna för i pacemakerinställning?

X - Vart den pacar
Y - Vart den sensar
Z - Hur den reagerar på kroppsegen kontraktion

154

Vilken PM inställning till AV-block 3 pat?

DDD

155

3 tecken till akut tarmischemi

Akut isättande
Diarré och kräkning
Finns embolikälla

156

Gräns för osteoporos?

2.5 SD vid DXA

157

Vad är Ca korrigerat?

Ca korrigerat till albumin så att inte hypoalbumineri ger falskt för låga Ca värden.

158

2 olika typer av cytologiska prover

Exfoliativ cytologi
Aspirationscytologi

159

Hur många procent får FF efter hjärtkir?

30%

160

Vilket tillstånd efter hjärtop ger ökad risk för postop arytmi?

pericardvätska

161

Heracillin biverkan?

Ikterus

162

Vilket blodprov kan avgöra om ikterus beror på avflödningshinder el ej?

Okonjugerat/konjugerat bil

163

IBD ger ökad risk för vilken leversjukdom?

PSC

164

Medicinska risker med PSC?

Cholangiocarcinomrisk ökad 160ggr. Uppföljning leverprover årligen.

165

Vad menas med Bethesda grad?

Cytologisk gradering av aspirat från tyreoidea

166

3 typer av tyreoiditer

De quervains
Hashimoto
Riedels tyreoidit

167

Viktig pryl att fråga som anestesiolog vid preop-mötet.
Utöver malampati, halslängd/styvhet och underbett.

Lösa tänder

168

Om man transfunderar en jävla massa blod till blödande pat kan man behöva ge 2 preparat till. Vilka och vilken ordning?

Börja med cyklokapron (tranexamsyra) och sedan fibrinogen.
Cyklokapron hämmar fibrinolys

169

2 kirurgiska åtgärder vid hiatusbråck

suturera fundus runt distala esofagus och således bilda backventil
Crusplastik försnävar bråckport

170

Risker/komplikationer med hiatusbråckkirurgi

Lungkomplikationer, tromboembolism, Flatulens, 25% får tillbaka reflux

171

Hur tänker man när man behandlar skov av IBD som håller på att döda pat?

Top down/rescuebehandlingq

172

Gränser för att operera thorakal aortaaneurysm?

5.5cm trikuspid klaff
5 cm bikuspid

173

Vad heter funktionsklassificeringen vid angina?

CCS

174

CT som undersöker incidentalom i binjure, hur utförs?

Först i nativ fas
Sen med kontrast och man bedömer wash out

175

Hur ser ett adenom ut makroskopiskt vid genomskärning?

Fett
Välavgränsat
Homogent

176

Vid ny DM, vad talar för DM1?

Ålder, snabb debut, inget her, ketonuri, ketoacidos, viktned

177

Vilken ketonkropp mäts vid blodketonprov?

Betahydroxybutyrat

178

Vad stimulerar resp hämmar ketonbildning?

Glukagon stimulerar ketonbildning
Insulin hämmar ketonbildning

179

Vad ska man säga till pat som skrivs ut med tyreostatika?

Sök vård vid halsont och feber.

180

Recidivrisk Graves vid tyreostatikabeh?

50%

181

Hur länge börjar man tyreostatikabehandla Graves?

1 mån

182

4 riskfaktorer PONV

Kvinna
Åksjuketendens
Tid PONV
Icke rökare

183

Om man gjort trippeldiagnostik av bröst men ej har klar diagnos, kan man göra något mer innan op?

Grovnålsbiopsi

184

Beh serom?

Expektans om inte besvär

185

Vad ger ökad fistelrisk hos analabscess?

E-coli

186

Vad förenklar fistelbildning perianalt?

Kryptoglandulära körtlar

187

4 allvarliga komplikationer ERCP?

Blödning, pancreatit, perforation, cholangit

188

Hur behandlar man hyperbilirubinemi?

Hä gånte

189

Hur behandlar man leverencephalopati?

Laktulos => bajsar ut ammoniak

190

Mutation i vilken gen för följande sjd?
Marfans
Ehler Danlos
Loeys Dietz

Marfans - Fibrillin
Ehler Danlos - Kollagen
Loeys Dietz - TGFb R

191

Komplikationer CVK?

Artärpunktion
Nervskada
Pneumothorax
Tromboser