Forelesninger Flashcards

1
Q

Å møte barn som subjekt

A
 • Se på alle barna som andre samfunnsmedlemmer: likeverdige individer med egne intensjoner, følelser og grenser. Ikke objekter som skal påvirkes og formes.
 • Anerkjenne individets rettigheter i forhold til egen opplevelsesverden.
 • Fra barna blir født, ikke noe som trer i kraft etter hvert som de vokser og får språk.
 • Er viktig for å legge grunnlaget for medmenneskelighet og konstruktive relasjoner både i bhg og andre steder.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Intersubjektivitet

A

Relasjonelt fenomen, der to personer har felles oppmerksomhet enten på hverandre eller på et tredje objekt.
Begrepet brukes mest om den tidlige relasjonen mellom spedbarn og foreldre, som i den aller første tiden har mest preg av primær intersubjektivitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Når barnet blir møtt som objekt og ikke som et subjekt

A

Relasjonsmønster hvor barn møtes primært som objekt og med manglende respekt for deres opplevelser og perspektiv, fører til ulike varianter av psykiske forstyrrelse, kontaktløshet og svekket selvfølelse.
I relasjoner hvor barns subjektivitet krenkes- kan dette føre til hensynsløshet og mobbing.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvorfor er det viktig å ha fokus på småbarnspedagogikk i barnehagen?

A

Tidlige samspillserfaringer danner basis for senere utvikling og fungering på alle utviklingsområder.
Barnehagestart midt i viktig periode for emosjonell utvikling.
Selvregulering- føle på følelser (trygg, glad, trist, sint).
Trygghet- til ansatte, barn i avdeling eller barnehagen.
Selvstendighet
Tidlige tiltak har best effekt: langsiktig sosioøkonomisk gevinst (noen barn trenger mer tid for å skape trygghet til og tillit til barnehagen).
Det er viktig å ha tilegnet kunnskap til temaet småbarnspedagogikk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hva kan være viktig å vektlegge i barnehagen?

A

Fokus på barnas sosio-emosjonelle utvikling (hvem barnet opplever seg selv som, og/eller oppleves som- dette utgjør barnets sosiale framtoning (hvordan barnet oppfører seg), og er måten man regulerer følelsene og relasjonene til andre, sine ferdigheter og kompetanser i samspill med den kroppen man er og har). God emosjonell utvikling er grunnleggende ferdigheter i sosial og kognitiv utvikling.
Håndtere egne følelser og adferd.
Relasjoner til ansatte/omsorgspersonene.
Relasjoner til andre barn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Subjekt- objekt

A

gerd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Voksen-barn-rollen

A

Er den aller viktigste faktoren for at de yngste barna skal ha det bra i barnehagen.
Det er samspillet mellom barnet og personalet som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet for de yngste barna (barns medvirkning- interesser).
Sensitiv og stimulerende omsorg på barnas primisser- klare å forstå hva barna prøver å formidle/forklare/si/peke på.
Omsorg- viktig begrep når man jobber med de yngste barna i barnehagen.
 Vise grenser
 Fysisk kontakt- samme høyde som barnet- viser omsorg gjennom bevegelighet
 Tørre å gjøre en forskjell for å møte barnet- gå ut av komfortsonen
 Interessert i å følge barnet
 Være tilstede
 Gjøre noe med barnets interesse – aktiviteter, leker, kostyme.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Mening

A

Kunne forutsi konsekvens av handling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Medvirkning i barnehagen

A
 • Begrepet medvirkning i barnehagen handler om å la barna bidra til noe, barns rett til å uttrykke seg, og la alle barna få bidra med sitt uttrykk og syn på barnehagens hverdag.
 • Ett og toåringene har større potensiale for medvirkning enn kanskje mange tror, og vi kan se at barna uttrykker følelser og meninger allerede fra det blir født. Holding (støtte barnet, fornemme dets behov og ønser, og dermed støtte spedbarnets ikke-integrerte jeg).
 • Hvis man observerer barna fra et medvirkende perspektiv, kan man legge merke til deres uttrykk.
 • Se de yngste barna som subjekter, og ha respekt for deres menneskeverd, de har rett til å bli sett og hørt, og uttrykke seg.
 • De yngste barnas ytringsformer kan bli nedvurdert fordi de ikke har samme evnene til å uttrykke seg som eldre med verbalt språk har.
 • Legg merke til nonverbale uttrykksformer- kroppsspråk, vennskap, lek, ansiktsuttrykk, peking, maling og tegning.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Improvisasjon i barnehagen

A
 • Lekende og tilgjengelige voksne som forteller, bruker drama og bruker kroppen til å improvisere er viktig, og gir barnas innspill mening.
 • Improvisasjon- det kan være en fordel å klare å improvisere ut ifra barnas interesser og innspill her og nå.
 • Når man improviserer har man mulighet til så mye mer, og barns medvirkning kan være lettere å ta hånd om, og arbeide med hvis man bruker improvisasjon.
 • For å klare å bruke improvisasjon i barnehagen er man nødt til å sitte med en del kunnskap, dette kan for eksempel være sanger, eventyr, rim og regler.
 • Barna kan få innspill til leken i hverdagen.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Medvirkning i rammeplanen

A

I rammeplanen for barnehagen står det at barna jevnlig skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barna skal få lov til å medvirke det som skjer i barnehagen. Være bevisst på barnas uttrykk og tilrettelegge for disse for uansett alder, småbarn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, og har rett for å gi uttrykk for sine synspunkt som de eldste. Her trenger man pedagoger som følger opp alle barnas ulike behov og uttrykk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Lekepedagogisk arbeidsmåte

Hva er hensikten med dette?

A
 • Skaper mer spenning
 • Stimulerer barnas og voksnes liv
 • Lærer barna lekeregler- få barna med inn i leken
 • Barna må føle mestring
 • Krever spontant og lekent personale- som tørr å by på seg selv
 • Humor som inngangsport
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Bevisstgjøring gjennom pedagogisk dokumentasjon

A

Pedagogisk dokumentasjon- reflektere over noe, og er verktøy for å fremme en reflekterende holdning til praksis. Man har ulike måter å forstå ting på.
Dokumenter- kritisk reflekter over hvordan man arbeider i barnehagen. Dokumentere, legge merke til, skrive, ta bilder, filmer.
Observasjon- noe man observerer, legger merke til, og har lyst til å gjøre noe med.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Se på barnet som subjekt

A
 • Å se på barnet som subjekt innebærer at den voksne ser, tolker og svarer på barns kroppslige formidling som meningsfull kommunikasjon.
 • Fra barnet kommer til verden er de fullverdige mennesker med følelser og intensjoner, og de er ikke primære skapninger som må sosialiseres og tuktes for at de skal bli mennesker.
 • Ta i bruk barnas interesser.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

De yngste som subjekter

A
 • Man er nødt til å se på barna som kompetente individer, uavhengig av alder, og følge med på leken deres for å finne interessene til barna.
 • (1 år) Klapp (i takt med andre), vinke, ord som ma,pa, peke, se, later-som-språk.
 • (2 år) peke på begreper, gjenkjenne begreper for konkreter, tømme ut av kasse, skyve stol til bord for å få tak i noe, gjentagelser- sang og musikk.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ulike affordances/handlingsmuligheter

A

Potensielle affordances- potensielt rom til å tas i bruk- lekeapparat.
Promoterte affordances- tilrettelagt rom av noen- formingsrom, male-rom, dramarom, magisk samlingsstund.
Aktualiserte affordances- mulighetene er tatt i bruk eller skapes- noe barna finner ut eller skaper (barna skyver en stol inntil et bord, og klatrer opp på bordet).

Affordances handler om sammenhengen mellom handlingsmuligheter i omgivelsene og individets persepsjon. Barnet er alltid på jakt etter handlingsmuligheter. Muligheter til å kunne klatre/ leke på rør/ statue.

17
Q

Toddlerkultur

A
 • Toddlerkulturen oppstår av og mellom de barna som stabber og går (barn i alderen 1-2 år).
 • Ett og to-åringene viser gjennom kroppslig omgang (mer enn gjennom ord) at de forstår hveandres hensikt og mening.
 • Menneskelige kroppssubjekter har i seg både mening og intensjon, enten den uttrykkes med ord eller ikke: Barnet vil skape samspill, bli hørt og sett (peking og blikk).
18
Q

Hovedingredienser i toddlerkulturen kulturen

A

Relasjoner, vennskap og fellesskap konstrueres av å GJØRE.
Kulturen utvikles over tid gjennom HERMING og GJENTAGELSER.
Dette hviler på deling av FØLELSER, en felles FORSTÅELSE og felles HENSIKTER.
Barna tilpasser seg hverandres holdninger.
Når lekehandlinger er blitt gjentatte og forutsigbare rutiner er en EGEN TODDLERKULTUR etablert.

19
Q

Hva lokker til lek (toddlere)?

A
 • Skjæringspunktet mellom kjent og ukjent
 • Fleksibilitet og overraskelse- som lokker til bevegelse og et lekende gjensvar
 • Veksling mellom spenning og avspenning
20
Q

Hvilken viktige tiltak kan gjøres/begrenses i barnehagen for å åpne for toddlerkulturen?

A
 • Vurdere regler
 • Tilrettelegging av fysisk miljø
 • Bidra med kunnskap- skape en kultur for toddlerlek
 • Være rollemodeller- for de andre ansatte
 • Finne muligheten for leken
 • Gjør dokumentasjonsoppgave- observer hverandre
 • Utfordre holdninger
 • Unødvendige avbrytelser
 • Voksnes deltakelse