John Bowlby Flashcards

1
Q

John Bowlby

A

Tilknytningsteoriens egentlige grunnlegger, og viste hvordan tilknytningsrelasjoner mellom barn og omsorgspersoner var avgjørende for utviklingen av barnets personlighet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Tilknytning

A

Tilknytning utvikles i interaksjon med omsorgspersoner. Evnen til å knytte nære, følelsesmessige bånd til individer, som evner å beskytte, gi trøst og ro. Tilknytning er medfødt hos spedbarnet, og barnet danner indre representasjoner av sine erfaringer med tilknytning når de søker trygghet og støtte hos tilknytningspersonene (foreldre, søsken, familie, ansatte i bhg).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Tilknytningsatferd

A

Ulike former for atferd som hjelper barnet med å skape og opprettholde nærhet/kontakt med omsorgspersonen. Smil, gråt, kravling mot/til tilknytningspersonen, mest synlig når barnet er trett, sulten syk osv. Er en betegnelse på alle de ulike formene for atferd som hjelper barnet med å skape og opprettholde nærhet til omsorgspersonen (smil, gråt og senere kravling bort til den voksne).
Atferdssystemet opprettholder en indre balanse (homeostase)- ved at barnet nærmer seg, eller øker avstanden til tilknytningsfiguren, som med sin atferd sender signaler som er med på å regulere barnets atferd- feedback (blikk, tegn). Når barnet er trett eller blir urolig, søker barnet nærhet til moren/tilknytningspersonen, og når barnet føler trygghet kan barnet utforske omverdenen.
Eks: Jeg kan som barnehagelærer vise omsorg og trøst til barnet hvis det trenger det, og når barnet føler seg trygt, kan det utforske omverden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Den trygge tilknytningen

A
 • Kjennetegnes av at barnet kan bruke foreldrene som en trygg base som de kan søke hjelp hos og finne trøst når det trenger det.
 • Barnet viser fleksibilitet, innføling og robusthet overfor stress og tap.
 • Foreldrene viser at de er der for barnet når det trengs, og at de er mottakelige for barnets signaler og reagerer kjærlig når barnet søker trøst og beskyttelse.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Utrygg tilknytning

A

Når det er umulig eller vanskelig for barnet å se på omsorgspersonen som en trygg base, fordi de er utilgjengelige. Når tilknytningen har en kvalitet som gjør det umulig eller vanskelig for barnet å gjøre bruk av tilknytningsfiguren som en trygg base. Det kan ha utviklet defensiv avkopling eller motstridende arbeidsmodeller som følge av omsorgspersonens utilgjenelighet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Det utrygge ambivalente tilknytningsmønsteret

A

Omtales også som det engstelig, klamrende mønsteret, hvor barnet er anspent, kronisk usikkert og engstelig for atskillelse og konstant søker nærhet, uten at dette tilfredsstiller barnet og gir det trygghet. Barnet har hele sin atferd orientert mot tilknytningen eller omsorgssfiguren (trygge basen), uten at det finner ro eller kan bruke tilknytningen til å utforske omverdenen. Barnet blir lett overveldet av følelsene sine, og kan føle mye sinne, samtidig som det klynger seg til den voksne. Dette tilknytningsmønsteret oppstår i samspill hvor foreldrene står ustabilt opp for barnet, i noen situasjoner er foreldrene tilgjengelige og imøtekommende, i andre er de utenfor rekkevidde. Kan også forekomme i familier hvor det har vært fysisk atskillelse i form av anbringelse i institusjon eller sykehusinnleggelse, eller at foreldrene bruke trusler om å forlate barnet som oppdragelsesmiddel.

Oppstår i samspill hvor foreldrene står ustabilt opp for barnet- noen situasjoner er foreldrene tilgjengelige og imøtekommende og i andre er de utenfor rekkevidde.

 • Lang fysisk adskillelse.
 • Trusler om å forlate som oppdragelsesmiddel.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Desorganisert tilknytningsmønter

A

Barnet utvikler ustabile atferdsnormer -viser motstridende og uforståelig atferd (overdreven omsorg/sinne, bevege seg/stivne).
Barnets signaler blir feiltolket og foreldrenes reaksjon blir skremmende/uforståelig for barnet (barnet får ikke det det ønsker).
Denne formen for tilknytning kan forekomme hos barn som lever i familier hvor det forekommer fysisk mishandling, alvorlige psykiske lidelser, seksuelle overgrep.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Indre representasjoner

A

Subjektive opplevelser som er vanlige, gjentatte, dagligdagse og konkrete, virkelige hendelser. Konstrueres fra selvopplevelsen av å være sammen med en annen.

EKS:
Mor og barn -den trygge relasjonen, og de trygge rommene og hendelsene som dannes mellom disse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Trygg base

A

En plattform som barnet kan gå ut i verden fra, hvor barnet søker trøst, emosjonell støtte, beroligelse. Barnet har utviklet en rekke nye ferdigheter og omsorgspersonene er der og griper inn når det er nødvendig. (foreldre eller ansatte i bhg).
Når du er en trygg voksen føler barnet tillitt og trygghet, tilhørighet.

EKS:
Tilvenning i barnehagen.
Når barnet bruker den sikre basen til å tørre å gå bort til en leke, og kanskje skape relasjoner med de andre barna. Når barnet møter på utfordringer blir stresset utenfor komfortsonen kryper barnet tilbake til den trygge basen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva kan være viktig å vektlegge i barnehagen i den tidlige utviklingen?

A
 • Fokus på barnas sosio-emosjonelle utvikling
 • Håndtere egne følelser og atferd
 • Relasjoner til ansatte/omsorgspersoner
 • Relasjoner til andre barn
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Sosio-emosjonell utvikling

A

Barnets sosio-emosjonelle utvikling starter allerede i mors liv.

 • Hvem man opplever seg som, og/eller oppleves som.
 • Måten man regulerer følelsene og relasjonene sine til andre.
 • Sine ferdigheter og kompetanser i samspill med den kroppen man er og har..

Den sosio-emosjonelle utviklingen kan for noen være krevende og kan gi vansker. Dette kommer til syne som atferdsproblemer.
Atferd bør betraktes som meningsfull -et barn er ikke vanskelig, men kan ha vansker.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Voksen-barn relasjonen

A

-Utgjør den aller viktigste faktoren for at de yngste skal ha det bra i bhg.
-Det er samspillet mellom personalet og barnet som gir bhg konkret innhold og kvalitet for de yngste barna.
-Sensitiv og stimulerende omsorg på barnets premisser er helt sentralt.
Omsorg- viktig begrep når man jobber med de yngste barna i bhg.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Omsorg i småbarnsavdeling

A
 • Å bry seg om og ta vare på mennesker rundt seg.
 • Være emosjonelt tilgjengelig for barna.
 • Møte barnas behov for nære relasjoner.
 • Å være påkoblet følelsesmessig.
 • Evne og vilje til å la seg berøre av barnet.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

God emosjonell utvikling

A

Følelser er kroppslige uttrykk for hvordan barnet har det inni seg.
Grunnleggende følelser:
-Positive
-Negative
God emosjonell utvikling er grunnleggende ferdigheter i sosial (arv og modning) og kognitiv utvikling (tankeutviklingen).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Tilknytningsteori

A
 • Evnen til å knytte nære, følelsesmessige bånd til andre mennesker, som klarer å beskytte.
 • Fører til dannelse av indre mentale strukturer.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Det utrygge unnvikende tilknytningsmønsteret

A

Kjennetegnes ved at barnet unngår nærhet og prøver å være følelsesmessig selvforsynende uten å søke emosjonell kontakt med foreldene eller andre. Dette mønstret kjennetegnes ved at barnet lærer å deaktivere/unngår tilknytningssystemet i forsvar mot å bli avvist (unnlater å søke trøst og omsorg når det blir utrygt eller redd, er sårbar mot stress, og unnlater å vise egne behov, orienterer seg vekk fra tilknytningen, og velger heller å være opptatt av leketøy eller andre ting). Barn som dette kan utvikle «det falske selvet». Dette kan oppstå hos barn som har foreldre som er avvisende eller ikke står emosjonelt opp for barnet, for eksempel på grunn av psykisk sykdom eller egne emosjonelle problemer.

17
Q

Indre arbeidsmodeller

A

Barnas indre arbeidsmodeller er integrerte mønster hos barnet basert på erfaringer fra samspillet med tilknytningspersonene. Blir utformet allerede i spedbarnsalderen, og er forventninger barnet har til omsorgspersoner. De forventer respons og bli sett (speilingsteori- omsorgspersonene må speile barna). Alle barn har egne indre arbeidsmodeller, men hvordan barnet blir sett eller ikke sett har mye å si for hvordan barnet utvikler seg og utøver seg i barnehagen.

Eks: Spedbarnet erfarer at dets følelse av sult og dets påfølgende gråt fører til raske svar fra en kjærlig omsorgsperson, vil spedbarnet etterhvert lære seg at omsorgspersonen er der for han/henne. Spedbarnet vil lære at det kan bringe omsorgspersonen til seg, og omsorgspersonen føler seg bedre ved å tilfredsstille dets behov.

18
Q

Tilknytningsmønster

A

Bowlby sammenfatter sitt bilde av barnets tilknytningsmønstre og deres sammenheng med familiesamspillet.