Git Flashcards

GitHub

1
Q

Използвате за добавяне на файл в stage

A

git add

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Дава статус на последните актуализирани файлове

A

git status

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Използването ще отвори редактор за коментиране на статистики и подробности от вашия commit

A

git commit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Използвайте, за да разгледате вашата история

A

git log

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Разглежда всички създадени branchове

A

git branch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Създава нов branch за работа

A

git checkout -b “името-на-бранча”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Отхвърля всички актуализации в работната директория и стационарната област - БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ

A

git reset —hard

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Commits файлове в stage

A

git commit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

При добавен файл с git add в stage, как да ги премахнете от stage?

A

git reset

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Добавя файлове към stage преди изпращане за commit

A

git add

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Създава git repository в директория с всички файлове, когато creates не създава моментна снимка

A

git init

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Връща COMMIT ID към life -Temporarily reset на всички файлове в директория до тяхното състояние по време на конкретен комит

A

git checkout

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

СРАВНЯВА ФАЙЛОВЕТЕ между Staging Area и repository

A

git diff —staged

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Без аргументи - СРАВНЯВА ФАЙЛОВЕТЕ между Working Directory и Staging Area

A

git diff

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Получавате разлики между два commits, първо по-старите

A

git diff

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Копира цялата структура и всички версии в локална директория

A

git clone

17
Q

Switches to named branch

A

git checkout

18
Q

Използва се, за да видите графично на един ред всички branchове

A

git log –graph –oneline

19
Q

Merge two branches in a new one

A

git merge

20
Q

Сравнява актуализациите на Commit с неговия родител

A

git show

21
Q

Изтрива конкретен branch

A

git branch -d

22
Q

Manage set of tracked repositories

A

git remote

23
Q

Добавете ново repository в GitHub

A

git remote add

24
Q

V = Повече информация за remote

A

git remote -v

25
Q

Актуализира отдалечените refs using local refs, като същевременно изпраща обекти, необходими за завършване на дадените rfs

A

git push

26
Q

Извличане от и интегриране с друго repository или локален branch

A

git pull

27
Q

Последователност за актуализиране на файл с друг branch и commit към отдалечено repository

A

git branch “different-oil” /create new branch
git checkout “different-oil” /access new branch

–UPDATE FILES YOU NEED
git add cake-recipe.txt
git commit
git push origin different-oil

28
Q

Изтеглете обекти и референции от друго repository

A

git fetch

29
Q

Какво е git?

A

Git е безплатна разпределена система за контрол на версиите с отворен код, предназначена да обработва всичко от малки до много големи проекти със скорост и ефективност.

30
Q

Какви са ползите от използването на Git?

A

Всеки разработчик получава свое собствено локално хранилище
Разпределението създава по-надеждна среда
В случай на грешка в централното хранилище всеки може да продължи да върши работата си

31
Q

Какво е GitLab?

A

GitLab е услуги за съхраняване на вашето хранилище онлайн. GitLab създава рационализиран софтуерен работен процес, премахва ограниченията на обединена верига от инструменти. GitLab предлага видимост и по-високи нива на ефективност в едно приложение през жизнения цикъл на DevOps.

32
Q

Кои са глобалните конфигурации, които трябва да зададете, за да използвате git?

A

Git конфигурации
Използвате командата git config за манипулация на конфигурационни настройки. Задаваме име и имейл адрес:

$ git config –global user.name ““John Doe””
$ git config –global user.email johndoe@example.com

33
Q

Каква е ролята на глобалните настройки?

A

Git проверява, е system-wide файла [path]/etc/gitconfig, който съдържа множество настройки валидни за всички потребители и всички хранилища в машината. Ако подадете опцията –system на git config, командата чете и пише точно в този файл.
Git търси файла ~/.gitconfig (или ~/.config/git/config) в потребителските директории, в който се съхраняват настройки специално за конкретния потребител на операционната система. Този е засегнатия файл, когато подавате на командата аргумента –global.
Git проверява за конфигурационни настройки във файл в конкретното текущо хранилище (.git/config). Тези стойности са специфични само за конкретното хранилище и се подават с аргумента –local към git config. Ако не укажете аргумент за обхват на командата, именно това локално ниво се използва по подразбиране.
Всяко от тези “нива” (system, global, local) презаписва стойностите от предишното, така че стойностите в .git/config са с приоритет пред тези в [path]/etc/gitconfig

34
Q

Какво е git commit? Каква информация съдържа?

A

Командата ““commit”” се използва за запазване на вашите промени в локалното хранилище.
Трябва изрично да кажете на Git кои промени искате да включите в комит, преди да изпълните командата ““git commit””. Това означава, че файл няма да бъде включен автоматично в следващия комит, само защото е променен. Вместо това трябва да използвате командата ““git add””, за да маркирате желаните промени за включване.
Git commit не се прехвърля автоматично към отдалечения сървър. Използването на командата ““git commit”” запазва само нов обект за комит в локалното Git хранилище. желаните промени за включване. Git commit трябва да се извършва ръчно и изрично (с командите ““git fetch””, ““git pull”” и ““git push””).