JavaScript Array Flashcards

1
Q

Какво е JavaScript Array?

A

Масив - последователност от елементи. Всеки елемент се достъпва с индекс, който започва от нула. Те могат да съдържат всякакъв тип обекти, дори функции

const arr = [1, '2', { a: 1 }, func];
Размерът на масива е динамичен и автоматично нарастващ.Не е необходимо да посочвате предварително размера на масива.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Деклариране на масиви

A
const arr = [1, 2, 3];
// [ 1, 2, 3 ]
const arr = Array.of(1, 2, 3);
// [ 1, 2, 3 ]
const arr1 = Array.from('123');
// ['1', '2', '3']
не се препоръчва:
const arr = new Array(1, 2, 3);
// [ 1, 2, 3 ]
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Масивите обекти ли са?

A

Масивите са обект в JavaScript, можем да добавим обект към всеки индекс или всяко свойство към масив
Дължината винаги ще бъде една и съща, ако индексът не е естествено число

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

За какво се използваlength свойството на масив

A

Определяне дължината на масива
length свойството на масив връща броя на елементите.
let mountains = [‘Everest’, ‘Fuji’, ‘Nanga Parbat’]; console.log(mountains.length); //

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Добави нов елемент ‘Alpha’ в края на масив

A

Добавяне на елемент в края на масив push()метода

arr.push(‘Alpha’);

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Добави елемент в началото на масив

A

Добавяне на елемент в началото на масив unshift()метода
let seas = [‘Black Sea’, ‘Caribbean Sea’, ‘North Sea’, ‘Baltic Sea’]; seas.unshift(‘Red Sea’);

console.log(seas);

[ ‘Red Sea’, ‘Black Sea’, ‘Caribbean Sea’, ‘North Sea’, ‘Baltic Sea’

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
Премахни на последния елемент от края на масива:
const arr = [1, '2', { a: 1 }];
A

const element = arr.pop();

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Премахни елемент от началото на масив

A

Премахване на елемент от началото на масив shift()метода
let seas = [‘Black Sea’, ‘Caribbean Sea’, ‘North Sea’, ‘Baltic Sea’];
const firstElement = seas.shift();

console.log(firstElement);
Black Sea

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Намири индекс на елемент в масив

A

Намиране на индекс на елемент в масива indexOf() метода:
let seas = [‘Black Sea’, ‘Caribbean Sea’, ‘North Sea’, ‘Baltic Sea’];
let index = seas.indexOf(‘North Sea’); console.log(index); // 2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Провери дали дадена стойност е масив

A

Дадена стойност е масив Array.isArray()метод.
console.log(Array.isArray(seas)); // true
ВръщаниятаArray.isArray(variableName),true акоvariableName е масив.В противен случай се връщаfalse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Намери дали даден елемент е в масива

A
arr.includes(item, from) 
включва
arr.includes('a'); // true
невключва
arr.includes('z') // false
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Съединяване на масива с масив/и или елемент/и

A
concat()  
const newArray = firstArr.concat(secondArr);
const newArray = firstArr.concat(1, 2, 3);
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Метод за Добавяне, отстраняване или поставяне едновременно

A
splice()  - 
const removed = arr.splice(index, deleteCount, [elem1, ..., elemN]);
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Кой метод се използва и за какво
let scores = [1, 2, 3, 4, 5];
let deletedScores = scores.splice(0, 3);
console.log(scores); // [4, 5]

A

Методът splice() променя оригиналния масив и връща масив, който съдържа изтритите елементи.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Кой метод се използва и за какво
let colors = [‘red’, ‘green’, ‘blue’];
colors.splice(2, 0, ‘purple’);
console.log(colors); // [“red”, “green”, “purple”, “blue”]

A

Можете да вмъкнете един или повече елементи в масив, като подадете три или повече аргумента на метода splice(), като вторият аргумент е нула.
Имайте предвид, че методът splice() всъщност променя оригиналния масив. Методът splice() не премахва никакви елементи, следователно връща празен масив.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Кой метод се използва и за какво

let languages = [‘C’, ‘C++’, ‘Java’, ‘JavaScript’];
languages.splice(1, 1, ‘Python’);
console.log(languages);
[“C”, “Python”, “Java”, “JavaScript”]

A

Методът splice() ви позволява да /замените /вмъквате нови елементи в масив, като същевременно изтривате съществуващи елементи. Броят на елементите за изтриване трябва да е същият като броя на елементите за вмъкване

17
Q

Кой метод се използва и за какво

let languages = [“C”, “Python”, “Java”, “JavaScript”];

languages. splice(2,1,’C#’,’Swift’,’Go’);
console. log(languages);
console. log(languages); // [“C”, “Python”, “C#”, “Swift”, “Go”, “JavaScript”]

A

Изявлението изтрива един елемент от втория позиция, т.е. Java, и вмъква три нови елемента в масива C#’,’Swift’,’Go

18
Q

Какви са ползите от използването на масиви пред използването на няколко променливи?

A

Масивът е обект. Квадратните скоби, използвани за достъп до свойството arr [0], са от синтаксиса на обекта. Това е същото като obj [ключ], където arr е обектът, докато числата се използват като ключове. Можем да приложим специални методи за работа с подредени колекции от данни, както и свойството дължина.