Glycolysis, Gluconeogenes, Pentose Phosphate Pathway Flashcards Preview

Metabolism > Glycolysis, Gluconeogenes, Pentose Phosphate Pathway > Flashcards

Flashcards in Glycolysis, Gluconeogenes, Pentose Phosphate Pathway Deck (64)
Loading flashcards...
0

Vad är standard energin vid total oxidation av glukos?

-2840 Kj/mol

1

Varför lagras glukos som glykogen?

För att bibehålla osmolaliteten i cellen, dvs mindre molekyler i vätskan

2

Vilka fyra olika huvudsyften används glukos för?

1. Kolhydratdel av extracellulära substanser
2. Lagras i cellen för energi
3. Oxideras till mindre enheter (pyruvat, ATP)
4. Pentos fosfat vägen för bildning av nukleinsyror samt NADPH

3

Vad betyder glykolys?

Glykys "söt", lysis "splittring"

4

Vilka 2 huvuddelar delas glykolys in i?

Preparatory And payoff, (förberedande och utvinning)

5

Vilka 10 steg sker i glykolys?

1. Glukos -> glukos-6-fosfat
2. Glukos-6-fosfat -> fruktos-6-fosfat
3. Fruktos-6-fosfat -> fruktos-1,6-bisfosfat
4. Fruktos-1,6-bisfosfat -> glyceraldehyd 3 fosfat + dihydroxyacetone fosfat
5. Dihydroxyacetone fosfat -> glyceraldehyd 3 fosfat
6. glyceraldehyd 3 fosfat -> 1,3-bisfosfoglycerat
7. 1,3-bisfosfoglycerat -> 3-fosfoglycerat
8. 3-fosfoglycerat -> 2-fosfoglycerat
9. 2-fosfoglycerat -> fosfoenolpyruvat
10. Fosfoenolpyruvat -> pyruvat

6

Vilka steg kräver ATP i glykolysen?

Preparatort phase 1och 3,
1. glukos + ATP->glukos-6-fosfat + ADP
3. Fruktos-6-fosfat + ATP -> Fruktos-1,6-bisfosfat + ADP

7

Vilka steg kräver NAD+?

Payoff phase, steg 6

2 glyceraldehyd-3-fosfat + 2 NAD+ + Pi -> 2 1,3-bisfosfoglycerat + 2 NADH

8

Vilka steg ger ATP?

Payoff phase, steg 7 och 10

7. 2 1,3-bisfosfoglycerat + 2 ADP -> 2 3-fosfoglycerat + 2 ATP
10 2 fosfoenolpyruvat + 2ADP -> 2 pyruvat + 2 ATP

9

Vad är totalreaktionen för glukos?

Glukos + 2NAD+ 2ADP + 2Pi -> 2 Pyruvat + 2 NADH + 2 ATP + 2H2O + 2 H+

10

Vilka reaktioner av glykolys är i princip irreversibla?

3 och 10

3. Fruktos-6-fosfat + ATP -> Fruktos-1,6-bisfosfat + ADP
10. Fosfoenolpyruvat + ADP -> Pyruvat + ATP

11

Vilka tre förlopp kan pyruvat gå igenom?

1. Oxidation för att bilda Acetyl-Coenzym A
2. Reduktion till laktat genom mjölksyra fermenteringen
3. Etanol fermentering (jäst, plantor)

12

Varför sker ombildningen av pyruvat till laktat?

Vid anaeroba förhållanden blockeras citronsyracykeln. Då sker enegiproduktionen främst genom glykolys och koncentrationen av NAD+ som krävs vid payoff phase steg 6 sjunker. Genom att acceptera elektroner (NADH fungerar som reducerande ämne, oxideras till NAD+) omvandlas pyruvat till laktat som sedan i levern och njurarna kan bildas tillbaka till glukos.

13

Vad är total netto förändringen av fri energi under glukos?

-85 kJ/mol

Bildningen av pyruvat: -146kJ/mol
Bildningen av ATP: 61 kJ/mol

14

Vilka 3 orsake finns det att fosforylera intermediära produkterna i glykolysen?

1. Efter att ett ämne fosforylerats kan det inte lämna cellen eftersom det är för stort samt inga transportörer finns i cellmembranet.
2. Fosfor grupperna konserverar den kemiska energin kvar i ämnen.
3. Fosforbindningarna till enzymer sänker aktiveringsenergin samt ger specifisitet. Mg2+ joner bildar bindningar till d negativa fosfatgrupperna vilket också ger specificitet till reaktionen. Flesta glykolytiska enzym kräver Mg2+

15

Vad är första reaktionen av glykolys?

Glukos + ATP -> glukos-6-fosfat + ADP

Reaktionen är irreversibel, katalyseras av HEXOKINAS. Hexokinas kan också fosforylisera andra hexaner (6 kolatomiga socker monomerer). Hexokinas kräver Mg2+. Organismen har 4 olika isozymer för Hexokinas. Levern har t.ex hexokinas IV.

16

Vad är den andra reaktionen i glykolys?

Glukos-6-fosfat -> fruktos-6-fosfat

Enzym: fosfohexos isomeras
Reversibel

17

Vad är tredje reaktionen av glykolys?

Fruktos-6-fosfat + ATP -> fruktos-1,6-bisfosfat + ADP

Enzym: fosfofruktokinase-1, PFK-1. Kräver Mg2+

Reaktionen är irreversibel och räknas till det första "bestämda" steget som bestämmer att glukoset används för glykolys. PFK-1 regleras genom koncentrationen av ATP, när förrådet minskar behövs mera glykolys vilket aktiverar enzymet. Enzymet inhiberas av ATP. Även ribulos-5-fosfat kan aktivera det.

18

Vad är fjärde reaktionen av glykolys?

Fruktose-6-fosfat -> glyceraldehyd 3-fosfat + dihydroxyaceton fosfat

Enzym: aldolas
Reaktionen är reversibel

19

Vad är femte reaktionen av glykolys?

Dihydroxyaceton fosfat -> glyceraldehyd 3-fosfat

Enzym: triose fosfat isomeras

20

Vad är sjätte reaktionen av glykolys?

Oxidation av glyceraldehyd-3-fosfat -> 1,3-bisfosfoglycerat

Enzym: glyceraldehyd 3-fosfat dehydrogenas

Kräver NAD+ samt Pi

21

Vad är den sjunde reaktionen av glykolys?

1,3-bisfosfoglycerat + ADP -> 3-fosfoglycerat + ATP

fosfoglycerat kinase

Steg 6 och 7 är kopplade så att steg 7 konstant förbrukar produkten av reaktion 6 vilket gör att reaktionen går framåt.

22

Vad är en substrate level fosforylisation?

Bildning av ATP genom substrat såsom 1,3-bisfosfoglycerat

23

Vad är åttonde reaktionen i glykolys?

3-fosfoglycerat -> 2-fosfoglycerat

Enzym: fosfoglycerat mutas

Kräver Mg2+

24

Vad är nionde steget av glykolys?

2-fosfoglycerat -> fosfoenolpyruvat + H2O

Enzym: Enolase

25

Vad är tionde steget av glykolys?

Fosfoenolpyruvat + ADP -> pyruvat + ATP

Enzym: Pyruvat kinase

Kräcer K+ samt Mg2+ eller Mn2+

26

Hur bildas NAD+ för använding som oxiderande ämne?

1. Under aeroba förhållanden ger NADH elektroner till elektrontransportkedjan för att regenerera NAD+
2NADH + 2H+ + O2 -> 2NAD+ + 2H2O

2. Under anaeroba förhållanden reduceras pyruvat till laktat

27

Hur regleras glykolysen?

1. Koncentrationer av NADH, ATP
2. Allosterisk omvandling av enzymer (hexokinas, PFK-1 och pyruvat kinas)
3. Koncentrationer av mellan metaboliter
4. Hormoner (glukagon, adrenalin, insulin), ändrar på genexpression

28

Varför konsumerar cancerceller mer glukos än vanliga celler?

Kallas Warburg effekten, beror på att angiogenesen inte hinner med för att försörja tumören med syre, vilket leder till ökad aktivitet av glykolys vilket konsumerar mera glukos.

29

Vad medierar upptagningen av glukos?

GLUT1 GLUT2 hepatocyter
GLUT3 hjärn neuroner
GLUT4 skelettmuskler, hjärtmuskelceller, fettceller (insulinrespons)