Citric Acid Cycle Flashcards Preview

Metabolism > Citric Acid Cycle > Flashcards

Flashcards in Citric Acid Cycle Deck (40)
Loading flashcards...
0

Hur kommer pyruvat in i cykeln?

Degraderas till acetyl-CoA via Pyruvat DeHydrogenas (PDH) inuti mitokondrier

1

Vad har pyruvat dehydrogenas, alfa ketoglutarat dehydrogenas samt alfa keto syra dehydrogenas gemensamt?

Tre enzymskomplex, med mycket liknande struktur och funktion. E3 av PDH eller dihydrolipoyl dehydrogenas är lika inom samma art mellan alla 3 komplex. Alla enzymer binder samma kofaktorer.

2

Vad gör pyruvat dehydrogenas?

Oxiderar pyruvat irreversibelt, produkt Acetyl-CoA, NADH och CO2

3

Vilka 5 kofaktorer fungerar i PDH?

Thiamine pyrophosphate (TPP)
Flavin adenin dinucleotid (FAD)
Coenzym A
Nicotineamide adenine dinucleotid (NAD)
Lipoate

4

Vilka 4 vitaminer spelar roll i PDH?

Thiamine (B1, TPP)
Riboflavin (B2, FAD)
Niacin (B3, NAD)
Pantothenate (B5, CoA)

5

Vilka är de tre enzymerna i PDH?

Pyruvat dehydrogenas (E1)
Dihydrolipoyl transacetylase (E2)
Dihydrolipoyl dehydrogenas (E3)

Var och en finns flera stycken av i PDH komplex

6

Vad binder de olika enzymerna i PDH?

E1 TPP
E2 lipoate
E3 FAD

7

Vad bildar lipoate?

En swingande arm som kan gå mellan aktiva centrum på E1 E2 E3

8

Vad bildas var i PDH?

E1 (pyruvat dehydrogenas) bildar CO2. Selektiva delen av PDH
E2 bildar Acetyl CoA
E3 bildar NADH + H+

9

Vad är beriberi?

En sjukdom som beror på brist av thiamin eller B1. Kännetecknas av förhöjd halt pyruvat i blodet. Alkoholister samt folk vars diet mest består av ris.

10

Varför finns oxaloacetat i alla celler?

Finns i små koncentrationer i alla, orsaken är att i krebs cykel är nettoanvändningen 0. En krävs per acetyl-CoA, men en oxaloacetat blir produkten av hela cykeln.

11

Vilka är de 8 stegen av citronsyracykeln

1. Acetyl-CoA + oxaloacetat + H2O -> citrate + CoA (citrate syntase)
2a. Citrate -> cis-aconitate + H2O (aconitate)
2b. Cis-aconitate + H2O -> iso-citrate (aconitate)
3. Isocitrate -> alfa-ketoglutarat + CO2+NADH/NADPH (isocitrate dehydrogenas)
4. Alfa ketoglutarate+CoA -> succinyl-CoA+CO2+NADH (alfaketoglutarate dehydrogenas)
5. Succinyl-CoA+ATP/GTP -> Succinate+ATP/GTP+CoA (succinyl-CoA syntethase)
6. Succinate-> fumarate + FADH2 (succinate dehydrogenase)
7. Fumarate -> Malate (fumarase)
8. Malate->oxaloacetat+NADH (malate dehydrogenas)

12

Vad sker i första steget av krebs cykel

Acetyl-CoA och oxaloacetat bildar citrate genom H2O och enzymet är citrate syntase. CoA bildas och används pånytt i E2 av PDH. Först binds oxaloacetat som orsakar konformationsförändring av citrate syntas, detta hindrar ofördelaktig klyvning av Acetyl-CoA eftesom oxaloacetat måste finnas i tillräcklig stor mängd.

13

Vad är speciellt med andra reaktionen av krebs cykel?

2 steg, citrate -> cis-aconitate -> iso-citrate. Reversibel reaktion där H2O först klyvs bort för att sedan sättas tillbaka (klyvs från citrate sätts tillbaka till isocitrate). Vid järnbrist börjar aconitate fungera för att återställa järn homeostas i och med förlust av sin järn-sulfat kärna.

14

Vad sker i tredje steget av krebs cykel?

Irreversibel oxidation av isocitrate till alfa ketoglutarat med enzymet isocitrat dehydrogenas. Mn2+ cofaktor. Bildas Alfa-ketoglutarate samt CO2 och NADH eller NADPH. Isocitrate dehydrogenas finns i 2 isozymer, en använder NAD+ som acceptor andra NADP+. NAD typen finns endast i mitokondrier medan NADP finns i mitokondrien och cytoplasman.

15

Vad sker i 4 steget av krebs cykel?

Irreversibel oxidation av alfa-ketoglutarat till succinyl-CoA, CO2 och NADH med hjälp av alfaketoglutarat dehydrogenas enzymkomplex.

16

Vad är det femte steget av krebs cykel?

Reversibel bildning av succinate, ATP/GTP och CoA från succinyl CoA. Enzymet är succinyl-CoA syntethase. Det finns 2 isozymer, en använder GDP som acceptor och andra ADP. Nucleoside difosfat kinase kan omvandla GTP->ATP och tvärtom.

17

Vad sker i sjätte steget av krebs cykel?

Succinate blir fumarate och FADH2. Enzymet är suxcinate dehydrogenas och FAD är elektronmottagare. Enzymet binds i mitokondriala innermembranet och binder FAD kovalent. Malonate är en stark kompetitiv inhibitor till succinate vilket gör att malonate inaktiverat krebs cykel.

18

Vad sker i 7 steget av krebs cykel?

Reversibel bildning av malate från fumarat. Enzymet är fumarase. Enzymet är stereospecifikt och bildat endast L-malate

19

Vad sker i 8 steget av krebs cykel?

Reversibel binding av oxaloacetat och NADH från L-malate och NAD.

20

I vilka reaktioner i krebs bildas NADH?

3 (iso-citrate -> alfaketoglutarate, kan också bilda NADPH)
4 (alfa-ketoglutarate->succinyl-CoA)
8 (L-malate->oxaloacetat)

21

Vilka reaktioner av krebs bildar CO2

3 (iso-citrate -> alfaketoglutarate)
4 (alfaketoglutarate -> succinyl-CoA)

22

I vilka reaktioner av krebs bildas ATP/GTP

5 (succinyl-CoA->succinate)

23

Var bildas FADH i krebs cykel?

6 (succinate->fumarat)

24

Vad kan aspartate och glutamate bilda vid nedbrytning?

Oxaloacetate och alfaketoglutarate. Reaktionen kan också gå andra vägen.

25

Vilka steg av krebs cykel är irreversibla?

1 (oxaloacetat+acetyl-CoA->citrate, citrate synthase)
3 (iso-citrate->alfaketoglutarate+NADH/NADPH+CO2)
4 (alfaketoglutarate->succinyl-CoA+NADH+CO2, alfaKGDH)

26

Vad är anaplerotiska reaktioner i krebs cykel?

Reaktioner som kan återge mellan metaboliter till krebs cykel.
1. Pyruvate+HCO3+ATP->oxaloacetate (pyruvat carboxylase, acetyl-CoA positiv modulator, används i glukoneogenes)
2. Phosphoenolpyruvat+CO2+GDP->oxaloacetate+GTP (PEP carboxykinase, hjärt och skelettmuskler)
3. Pyruvat+HCO3+NAD(P)H->malate+NAD(P) (malic enzyme)

27

Vad kan bildas ur oxaloacetate?

PEP genom PEP carboxykinase, kan bilda
Glukos
Serin
Glycin
Cystein
Phenylalanin
Tyrosin
Tryptophan

Kan också bilda aspartate, asparagine och genom dessa pyrimidiner

28

Vad kan bildas ur succinyl-CoA?

Porphyriner, hemgrupper

29

Vad kan bildas ur citrate?

Fettsyror, steoider