Principles Of Metabolic Regulation Flashcards Preview

Metabolism > Principles Of Metabolic Regulation > Flashcards

Flashcards in Principles Of Metabolic Regulation Deck (15)
Loading flashcards...
0

Vad heter uppbyggnad/nedbrytning av glykogen?

Glykogenes, glycogenolys

1

Hur lagras glukos?

En beta partikel i mitten varifrån non reducing ends går ut. 20-40 av dessa partiklar bildar en alfa-rosett.

2

Hur snabbt töms musklers och levers glykogenlager?

24h

3

Vilka enzym behövs vid nedbrytning av glykogen?

Glykogen fosforylas, glykogen debranching enzyme, phosphoglucomutase

4

Vad fungerar som kofaktor vid glykogen fosforylas?

Pyridoxal fosfat

5

Vilket enzym gör att glukoneogenesen sker i levern och njurar?

Glukos-6-fosfatase

6

Var finns glukos-6-fosfatase?

Lumen av ER i hepatocyter. Förs dit med transportör T1. Transportör t2 och t3 för tillbaka glukoset och inorganiska fosfatet ut ur hepatocyten via glut2.

Att glukos-6-fosfatase finns i ER hindrar användningen av glukos-6fosfat i glykolys. Mutation i glukos-6-fosfatase eller t1 leder till typ1a glycogen storage disease

7

Varför är socker nukleotider bra för biosyntetiska reaktioner?

1. Bildningen är irreversibel vilket lede till bildningsräckans irreversibilitet
2. Fungerar bra som kofaktorer i enzymer
3. Nukleotid delen fungerar bra energimässigt som lämnande grupp
4. Nukleotid delen kan fungera som en "tagg" som definierar vart soxkret är påväg

8

Vilka steg sker i glycogenes?

1. Fosfoglukomutas (glukos-6-fosfat->glukos-1-fosfat)
2. UDP-glukos pyrofosforylas (glukos1fosfat+UTP->UDP-glukos)
3. Glykogen syntas lägger till glukos till non-reducing end av glykogen
4. Branching enzyme bildar alfa 1->6 branches efter runt 10-11 glukos, bildas branches för ökad reaktionsyta

9

Glykogen syntas kan inte bilda glykogen de novo, hur sker det?

Glykogenin både fungerar som primer samt enzym. Bildar en kedja på runt 8 glukos tills glykogen börjar bildas av glykogen syntas

10

Hur regleras glykogen fosforylas?

Finns två former, glykogen a (a=aktiv) glykogen b (inaktiv). Fungerar genom allosterisk modulation, adrenalin reglerar fosforylering. Fosforylering aktiverar, defosforylering inaktiverar.

Adrenalin/glukagon, cAMP, PKA, phosphorylas b kinase

Ca2+ aktiverar phosphorylas b i muskler (binder till calmodulin)
AMP fungerar också som modulator

PP1 eller phosphorylase a fosfatase fungerar vid vila (defosforylerar)

11

Hur regleras glykogen syntas?

Syntas a och b. Samma som i glykogen fosforylas. Casein kinase II fosforylerar först för att sedan glykogen syntase kinase 3 kan aktivera glykogen syntas.

12

Förklara händelseräckan efter intag av kolhydratrik föda. (Upptag och modulering av insulin)

Insulin: inaktiverar GSK3 samt aktiverar PP1, som fullt aktiverar glykogen syntas. GLUT2 tar in glukos. Ökad glukoshalt släppe hexokinas IV från sitt nukleära protein.

13

Vad hände vid fasta med glukos i levern?

Glukagon stimulerar PKA. PKA aktiverar glykogen fosforylas b till a. PKA fosforylerar glykogen syntas och inaktiverar uppbyggnaden av glykogen.

14

Vad är speciellt med muskler med tanke på glykogen?

1. Glykogen används endast för egen energiproduktion
2. Större behov av glykolys
3. Har inte enzymräckan för glukoneogenes.

Myocyter har INTE receptorer för glukagon
Adrenalin gör PKA räckan istället för glukagon
Ca2+ räckan viktigare
Insulin tar fram GLUT4