håndkirurgi Flashcards Preview

modul 8 > håndkirurgi > Flashcards

Flashcards in håndkirurgi Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hva undersøker du før du setter ledningsanestesi?

  • Senefunksjon
  • Nervefunksjon
  • Sirkulasjon
  • Brudd

Vurdere: Sårlokalisasjonen- hvilke strukturer er spesielt utsatt? Fingrenes utgangsstilling (flex./ext. håndledd)

2

Hva skal bildet illustrere? 

Paralyse av håndens interne muskulatur  Interosser/lumbricaler  Bøyer MCP-ledd  Strekker IP-ledd  Posisjonerer fingrene for kraftgrep.

3

Hva kalles dette fenomenet, og hvilken nerve er skadet?

Klohånd. Skade av nervus ulnaris. Nevrologiske utfall

Avhenger av grad og varighet av skade

Pareser og atrofi av ulnarisinnerverte små håndmuskler. Nedsatt evne til fingerspredning

Hyperekstensjon av fingrene i MCP-leddet og fleksjon i PIP-leddet

I uttalte tilfeller klohånd

Sensorisk utfall over lillefingerens pulpa og ulnare delen av ringfingeren. Ved høy ulnarisskade (albuenivå) også utfall over håndryggens ulnare del

4

Hvilken nerve innerverer det skraverte området?

Nervus medianus.

 M. opponens pollicis  Flexor pollicis longus - FPL  Flexor dig. profundus - FDP II - III  Flexor dig. superficialis - FDS II - V  FCR, PT, PL

5

Hvilke muskler innerverer ulnaris?

 Interosser, lumbricaler (unntatt 2 og 3)  Klostilling  FDP IV-V  FCU

6

Hva kaller man denne testen? Og hvilken muskel og hvilken nerve tester man?

Motoriske ulnaristester. Froments tegn (adductor pollicis)

7

Hvilke muskler innerverer n.radialis?

 Triceps  Supinator  Brachioradialis  Håndleddsstrekkerne (ECU/ECRL / ECRB)  Fingerstrekkerne  Abd. pollicis longus  Lite sensorisk område over 1.-2. metacarp

8

Hvordan klassifiseres nerveskader?

Nevrapraxi - impulsblokkade

 Axonet intakt

 Lokalisert myelinskade

 Restitusjon: minutter - 4 mndr 

Axonotmese:

Axonet brutt - degenererer  Intakt endonevralrør  Prognose varierende, avhengig av regenerasjonsvei 

Nevrotmese

: Fullt kontinuitetsbrudd  Nerven må sutureres

9

Hvem har landsfunksjon når det kommer til replantasjon av f.eks fingre? Hvordan gjøres amputatet klar for transport?

Rikshospitalet.  Amputatet pakkes i - saltvannskompress - tett plastpose - NEDKJØLING KUN ETTER AVTALE

10

Hvordan stikker du ved ledningsanestesi i fingre?

Se bilde

11

Hvilket ligament skal man mistenke skade på?

Ruptur ulnare kollateralligament

12

Hva viser rtg.bildet?

CMC I - artrose

13