Hanyu Pinyin - bg Flashcards Preview

Taiwanese > Hanyu Pinyin - bg > Flashcards

Flashcards in Hanyu Pinyin - bg Deck (20)
Loading flashcards...
1

are you ok

lī ān zuā a

2

you didn't come

lī bō lái

3

Japanese

li būn láng

4

what are you looking for?

lī ciu xiā mì

5

How long did you wait?

lī dān lua gù

6

where are you?

lī di dòu wī

7

where are you?

lī di dōu wī

8

where are you?

lī di ēi dōu wī

9

your dog

lī ēi gào

10

your money

lī ēi jí

11

your stuffs

lī ēi mi gīang

12

your clothes

lī ēi sā

13

your face

lī ēi vīn

14

what's yours?

lī ēi xi xiā mì

15

your vocal

lī ēi xiā yīn

16

your opinion

lī ēi yì gian

17

in green

li ei

18

yours

lī ei

19

you and your family

lī gā līn cu ēi láng

20

don't you want it?

lī gān bō ai