Hanyu Pinyin - ch Flashcards Preview

Taiwanese > Hanyu Pinyin - ch > Flashcards

Flashcards in Hanyu Pinyin - ch Deck (20)
Loading flashcards...
1

very bitter

zōu kòu

2

very dirty

zōu là sa

3

very difficult

zōu lán

4

very soft

zōu lèn

5

have finished th job

zòu liào a

6

very dark

zōu oū

7

very difficult to eat

zōu pāi jia

8

very sorry

zōu pāi xei

9

very bad

zōu pài

10

very clean

zōu qing ki

11

very sour

zōu sēng

12

very beautiful

zōu suì

13

very painful

zōu tiang

14

very tired

zōu tiàng

15

very slow

zōu vān

16

very reluctant

zōu viān giòng

17

very boring

zōu vūn

18

wake up lately

zōu wà ki lai

19

sleep lately

zōu wà kun

20

very late

zōu wà