Hanyu Pinyin - by Flashcards Preview

Taiwanese > Hanyu Pinyin - by > Flashcards

Flashcards in Hanyu Pinyin - by Deck (20)
Loading flashcards...
1

too many dishes

xiū jiē cai

2

too many people

xiū jiē láng

3

have burned

xiū ki

4

too bitter

xiū kòu

5

too difficult

xiū lán

6

very hot

xiū lua

7

fight

xiū pa

8

too sour

xiū sēng

9

very slowly

xiū vān

10

would like to go abroad

xiu bēi cū gou

11

would like to eat

xiu bēi jia

12

would like to go somewhere

xiu bēi ki

13

would like to sleep

xiu bēi kun

14

would like to play

xiu bēi qi tóu

15

would like to buy this one

xiu bēi bēi jī lēi

16

would like to ask him

xiu bēi vēn yī

17

can't remember

xiu vóu

18

too late

xiū wa

19

too small

xiū xēi

20

very hot

xiu xiū