Hanyu Pinyin - br Flashcards Preview

Taiwanese > Hanyu Pinyin - br > Flashcards

Flashcards in Hanyu Pinyin - br Deck (20)
Loading flashcards...
1

I’m not going to

wā bō ài qi

2

I don't like it

wā bō ai

3

I’m not fat

wā bō biú

4

I don't miss you

wā bō xiū lī

5

I'm fine

wā bō yào gìn

6

I'm busy

wā bō yíng

7

I write it for him

wā da lī xià

8

I do it for him

wā da yī zou

9

I’m looking for it

wā di ēi cui

10

I’m talking

wā di ēi gōng wēi

11

I’m studying

wā di ēi ta qie

12

I’m furious

wā di ēi xiu ki

13

I’m thinking

wā di ēi xiū

14

I am at kitchen

wā di ēi zào kā

15

I am here

wā di jiā

16

my cup

wā ēi biū à

17

my lunch

wā ēi diōng dào bēn

18

my classroom

wā ēi gào xi

19

my school

wā ēi ha hāo

20

my textbook

wā ēi kòu bùn