Hatha Sun Salutation Poses Flashcards Preview

Yoga > Hatha Sun Salutation Poses > Flashcards

Flashcards in Hatha Sun Salutation Poses Deck (8)
Loading flashcards...
1

Uttanasana

Full Forward Fold

2

Tara Asana

Hatha Lunge

 

3

Kata Asana

Plank Pose

4

Chaturanga Dandasana

4-Limbed Staff Pose

5

Bhujangasana

Cobra

6

Bidalah

Cat

7

Garbasana

Child's Pose

8

Adho Mukha Svanasana

Downward Facing Dog