Hematologifall Flashcards Preview

T3 Laborationer > Hematologifall > Flashcards

Flashcards in Hematologifall Deck (18):
1

Vilka orsaker finns till att hemoglobin minskar?

Förlust, destruktion och hämning av produktionen

Förlust
GI-blödning --> benmärgen kompenserar genom att öka hastigheten på erytropoesen --> ökat antal retikulocyter

Destruktion
Sicklecellanemi
Thalassemi

Minskad produktion
Järnbrist och vitaminbrist (folat och kobalamin) orsakar anemier då de påverkar produktionen av byggstenar för erytropoesen

2

Vad är definitionen av anemi?

Anemi kan definieras som en sänkt syrebindande förmåga i blodet och mäts med hjälp av hemoglobinkoncentrationen

3

Varför görs ett DAT-test?

DAT utförs för att påvisa IgG-antikroppar mot patientens egna erytrocyter

4

Varför ökar LD vid hemolys?

Halten LD är speciellt hög i bland annat röda blodkroppar på grund av deras anaeroba metabolism (de saknar ju mitokondrier)

En ökning av LD i serum sker vid hemolys på grund av utsvämning från de hemolyserande erytrocyterna

5

Varför ökar bilirubin vid hemolys?

Vid en hemolys ses även en ökning av bilirubin vilket är slutprodukten av omhändertagande hemoglobin

Om hemolysen överskrider leverns förmåga att konjugera kan få en ökad halt okonjugerat bilirubin

6

Vad är pancytopeni, och vilka värden talar för detta?

Pancytopeni = brist på alla typer av blodkroppar i blodet

Låga LPK = leukocytpartikelkoncentration

Låga TPK = trombocytpartikelkoncentration

7

Vilka prover visar på b12-brist?

Lågt b12

Normalt folat

Högt metylmalonsyra

8

Hur utreder man orsaken till en b12-brist?

Antikroppar mot parietalcellernas H/K-ATPas eller mot intrinsic factor

9

Vad ska behandlas först b12-brist eller folatbrist?

Vid samtidig B12- och folatbrist korrigeras B12-bristen först eftersom det finns risk att folsyrabehandlingen maskerar b12 och på så sätt riskerar eventuella neurologiska skador av B12-bristen att utlösas/ förvärras

10

Patienten har lätt sänkt järn. Trots detta högt ferritin. Varför?

Ferritin är en akutfasreaktant som ökar vid inflammation

11

Vad menas med hypokrom anemi?

Hypokrom anemi = anemi med lågt hemoglobinvärde i förhållande till antal röda blodkroppar

12

Om man har misstanke om leversjukdom bör man bland annat beställa:

Bilirubin
ASAT
ALAT
ALP

13

Vad bör man beställa vid hemolysmisstanke?

LD
Haptoglobin
Retikulocyter

14

Vad är EVF?

Erytocytvolymfraktion, även kallat hematokrit, är ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet.

15

Vad är EVF?

Erytocytvolymfraktion, även kallat hematokrit, är ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet

Används för att beräkna MVC, MCH och MCHC

16

Vad är EPK?

Erytrocytpartikelkoncentration I blodet

17

Vad är thalassemi minor versus major?

Minor = heterozygot

Major = homozygot

18

Vad begränsar användandet av transfusion?

En begränsad är dock den ökade järnbelastningen som leder till kronisk intoxikation med järninlagring (hemosideros)