Njurfall Flashcards Preview

T3 Laborationer > Njurfall > Flashcards

Flashcards in Njurfall Deck (14):
1

Man brukar tala om olika typer av proteinuri, vilka då?

Prerenal proteinuri

Glomerulär proteinuri

Tubulär proteinuri

2

Vad beror den prerenala proteinurin på?

Den prerenala proteinurin beror på överproduktion på ett protein i blodet så att tubulis resorptionskapacitet överskrids

Exempelvis vid ökad mängd av monoklonala lätta immunglobulinkedjor på grund av myeolom (Bence-Jones proteinuri)

3

Vad beror den glomerulära proteinurin på?

Glomeruli har ett filter som i vanliga fall bara fritt släpper igenom mindre proteiner

Glomerulär proteinuri beror på att glomerulus släpper igenom mer proteiner än vad som är normalt

Då ser man följaktligen ökad mängd proteiner som normalt är för stora för att filtreras
Framförallt albumin och IgG

4

Vad beror tubulär proteinuri på?

Tubulär proteinuri kallar man tillstånd med en normal filtration av små proteiner som inte förmås att resorberas på grund av nedsatt tubulär funktion

Protein HC
Cystatin C
B2-mikroglobulin

5

Vad är arbetsdiagnosen av hematuri, bakterieuri och leukocyturi?

Urinvägsinfektion

6

Varför testar man för nitrit?

De flesta bakteriearter tillhörande Enterobacteriaceae omvandlar nitrat till nitrit med hjälp av enzymet nitratreduktas

7

Patient med hjärtinfarkt kommer in med försämrad njurfunktion, vad kan orsaken vara?

Skadan har troligen uppstått på grund av ischemi till följd av nedsatt njurperfusion i samband med hjärtinfarkten och efterföljande hjärtsvikt

8

Vilka stadier delas akut tubulär nekros in i?

1. Anuriskt/ oliguriskt stadium
<100 mL urin/ dygn = anuriskt stadium
<400ml urin/ dygn = oliguriskt stadium

2. Polyuriskt stadium
Stora urinmängder

3. Restitutionsstadiet
Normala urinmängder
Successiv läkning

9

Vilka labbvärden och fynd styrker din diagnos med kronisk njursjukdom?

Urea > 30

Högt kreatinin
Om kreatinin varken stiger eller sjunker under ett till två dygn talar detta med stor sannolikhet för kronisk njursvikt snarare än akut

Njurstorlek mindre än 9 cm på ultraljud talar för kronisk njursvikt

Lågt Hb

Obehandlad hypertoni under en lång tid

10

Hur behandlas kronisk njursjukdom?

Behandling av övervätskning med loopdiuretikum

Acidos behandlas med bikarbonat

HYperfosfatemi och hypokalcemi behandlas med fosfatbindare, vitamin D och eventuellt kalktabletter

Hyperparatyreoidism behandlas med vitamin D

Anemi behandlas med erytropoietin (EPO) och järn

Hypertoni behandlas med ACE-hämmare


11

Vid nästa besök har Göran läst på grundligt om njuren. Han undrar om felet sitter i glomeruli, tubuli eller samlingsrören. Hur kan man med olika kliniskt kemiska analyser hitta fel i dessa tre delar av nefronet?

Glomeruli
Glomerulär skada kan påvisas med U-albumin/ kreatinkvot
Det glomerulära filtret släpper normalt inte igenom albumin men vid skador i glomeruli blir det läckage
Man anger i kvotform relaterat till U-kreatinin för att undvika påverkan av diures på värdet

Proximal tubulär
Proximal tubulär skada kan påvisas med protein HC
Detta protein filtreras normalt i glomeruli men reabsorberas till stor del i tubuli
Skada på dessa celler begränsar reabsorptionskapaciteten och mer protein HC läcker ut i urinen i större utsträkning

Distala tubulus
Skada på distala tubulus och samlingsröret leder till polyuri

12

Hur karaktäriseras nefrotiskt syndrom?

Nefrotiskt syndrom karaktäriseras av uttalad proteinuri, hypoalbuminemi, ödem och hyperlipedemi

13

Vad innebär glomerulär proteinuri?

Om den glomerulära barriären är skadad så att även albumin läcker ut kallas det glomerulär proteinuri

14

Vad innebär membranös glomerulonefrit?

Vid membranös glomerulonefrit specifikt reagerar autoantikroppar mot antigen som uttrycks av podocyter

Antigen-antikroppskomplexen bildar depositioner subepitelialt och man kan även se en förtjockning av basalmembranet

Aktivering av komplementsystemet orsakar troligen barriärskadan som leder till kraftig proteinuri

Membranös glomerulonefrit är den vanligaste orsaken till nefrotisk syndrom hos vuxna

Orsak:
Exempelvis vid infektioner, systemsjukdomar eller efter intag av vissa läkemedel