Lipidlaboration Flashcards Preview

T3 Laborationer > Lipidlaboration > Flashcards

Flashcards in Lipidlaboration Deck (21):
1

Vilka prover ingår i ett komplett lipidstatus?

Kolesterol
HDL-kolesterol
LDL-kolesterol
Triglycerider

2

När fungerar Friedewalds formel dåligt?

Om triglyceriderna är höga (> 4mmol/l) stämmer denna formel dåligt

3

Varför ökar levervärden vid för mycket lipider?

Ökat fettinnehåll i hepatocyterna

Fettinlagringen ger lindriga skador på hepatocyterna

Induktion av inflammation
Troligtvis på grund av lipidperoxidering i hepatocyterna och genererandet av ROS

Detta skapar en frisättning av transaminaser

4

Vad mäter man egentligen med kvoten ApoB/ApoA1 och vad ger kvoten för information
i det här fallet?

ApoB är ett apolipoprotein som sitter på kylomikroner, VLDL, IDL och LDL
Det sitter exakt en ApoB på varje partikel
Därför ger bestämning av detta protein en kvantifiering av det totala antalet aterogena apolipoproteiner i patientens blod

LDL
LDL-kolesterol är däremot ett koncentrationsmått
Därför kan en patient med många små LDL-partiklar ha samma LDL-kolesterol som en person med färre och större LDL-partiklar

ApoA1
ApoA1 är ett apolipoprotein som enbart sitter på HDL-kolesterolpartiklar, oh koncentrationen av detta protein i plasma återspeglar därför väsentligen koncentrationen av HDL-partiklar

Kvoten ApoB/ ApoA1
Kvoten ApoB/ApoA1 ger ett mått på relationen mellan aterogena och antiaterogena partiklar

Detta är en mycket bra prediktor för hjärt- kärlrisk

5

Jämförelse mellan de olika lipidmåtten för att predikera hjärt- kärlrisk ger följande ordning:

1. ApoB/ ApoA1
2. Non-HDL-kolesterol
3. LDL-kolesterol

ApoB/ ApoA1 avspeglar förhållandet mellan aterogena och antiaterogena lipoproteiner på bästa sätt eftersom:
Det är ett mått på antalet ApoB-innehållande lipoproteiner: VLDL, IDL, LDL och kylomikronremnants
Respektive antalet ApoA1-innehållande lipoproteiner: HDL

Non-kolesterol
Non-kolesterol anger mängden kolesterol i alla aterogena lipoproteinerna
Det är därför ett bättre predikativt mått än LDL-kolesterol


LDL-Kolesterol
Kolesterolmåtten är ett sämre mått för att predikera risk eftersom det inte avspeglar antalet lipoproteinpartiklar, utan istället mängden kolesterol i olika lipoproteinfraktioner

6

Vad är Lp(a)?

Lp(a) består av en LDL-partikel omgiven av ytterligare ett apolipoprotein: Apo(a)

Apo(a) är bundet till ApoB-100 hos dessa partiklar

Lp(a) kan inte binda LDL-receptorn

7

Varför vill du mäta Lp(a)?

Höga nivåer av Lp(a) är en stark och oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke

8

Vilka två principiella källor finns det till det kolesterol man mäter i blodet?

Kolesterol syntetiseras i levern

Kan även tas upp från föda, och kretsar mellan blod och tarm genom det enterohepatiska kretsloppet

9

Vilken av dessa källor till kolesterol i blodet är av störst klinisk vikt?

1. Leverns syntes av kolesterol = viktigast

2. Födointag

10

Varierar kostens effekter på lipidnivåerna?

Det finns stora individuella variationer vad gäller kostens

Vissa individer absorberar endast 10% av kolesterolet i maten

Andra individer absorberar 80-90% av kolesterolet i maten

11

Vad menas med en primär lipidrubbning?

Med primär lipidrubbning menas att rubbningen är ärftlig och orsakad av en eller flera mutationer i nyckelgener i lipidmetabolismen

Ex Familjär hyperlipidemi

12

Vad menas med sekundär lipidrubbning?

Med sekundär lipidrubbning menas att det uppstår som föjdtillstånd till andra sjukdomar eller iatrogent (på grund av vården man fått)

13

Vad tänker du främst på när unga och friska har en lipidrubbning?

Familjär hyperlipidemi

14

Förklara de cellulära mekanismerna bakom Familjär hyperlipidemi

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en autosomalt dominant ärftlig sjukdom

Den orsakas av en mutation i någon av de nyckelgener som är av betydelse för leverns och perifer vävnads upptag av LDL-partiklar från blodbanan

Loss-of-function i LDL-receptorn
Loss-of-function mutation i ApoB (LDL-receporns ligand)
Gain-of-function mutation i PCSK9 (PCSK9 degraderar LDL-receptorer)

15

Hur fungerar statiner?

Statiner är HMG-CoA-reduktas-hämmare:
Det vill säga att de blockerar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolbiosyntesen
Därigenom sänks intracellulära kolesterolnivåer i hepatocyterna vilket leder till att de ökar sitt uttryck av LDL-receptorer: därmed tas ökad mängd LDL upp i blodbanan

16

Hur fungerar ezetimib (NPC1L1-hämmare)?

Ezetimib blockerar upptag av kolesterol i tarmen från födan och från den enterohepatiska cirkulationen

Detta sker genom hämning av NPC1L1-proteinet

17

Hur fungerar resiner?

Resiner binder gallsalter i tarmen och eliminerar dessa med avföringen → därmed måste leverns syntes av gallsalter från kolesterol ökas

Som en konsekvens sjunker intracellulära kolesterolnivåer och LDL-receptor uttrycket ökas

Detta leder till ökat upptag av LDL och sänkta nivåer LDL i blodet

18

Hur fungerar PCSK9-hämmare?

PCSK9-hämmare

Det är monoklonala antikroppar som binder upp cirkulerande PCSK9

Därmed motverkar dessa antikroppar att PCSK9 binder till och accentuerar nedbrytningen av LDL-receptorer

19

Vad gör man med släktingar till en patient med FH?

Kaskadscreening

Vid en sådan analys av FH-gener (LDLR, APOB, PCSK9) eftersöks patogena mutationer genom sekvensering

20

Hur ger en lipidrubbning aterosklerotiska plack?

ApoB-innehållande lipoproteiner med en diameter mindre än 70 nm kan passera intakt endotel och binda till proteoglykaner i intiman

I kärlväggens intima binder ApoB-100 (troligen även ApoB-48) till proteoglykaner, vilket leder till att lipoproteiner fastnar i kärlväggen (retention)

Rad olika händelser att inträffa i intiman:
- Modifiering av lipoproteiner
- Invandring av leukocyter
- Upptag av lipoproteiner via makrofagers scavenger-receptorer med bildning av foam cell
- Inflammationsaktivering som leder till utveckling av aterosklerotiska plack (response-to-retention)

Glatta muskelceller förlorar sin kontraktila fenotyp till förmån för en proliferativ och syntetiskt sådan: varefter de börjar bilda kollagen

Över tiden leder ackumulering av LDL, glattmuskelceller, fibrotisk vävnad och inflammatoriska celler inuti kärlväggens intima till förträngning av artären

21

Vad har kolesterol för funktion i kroppen?

Kolesterolet ingår som en viktig komponent i många cellmembraner, och sänker därmed fluiditeten

Det är dessutom en viktig prekursor till olika steroidhormoner
Exempelvis:
Androgener
Östrogener
Kortisol
Aldosteron

Kolesterol bildar även gallsalter som är nödvändiga för att bilda miceller som löser fettet i tarmen