Hoofdstuk 10 Begrip onderneming Flashcards Preview

4C Belastingrecht > Hoofdstuk 10 Begrip onderneming > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 10 Begrip onderneming Deck (13)
Loading flashcards...
1

Wat wordt verstaan onder het begrip onderneming?

> een ieder: rechtsvorm is irrelevant
> bedrijf/beroep: kan ook zijn exploitatie van vermogensbestanddeel
> Winststreven is niet noodzakelijk
> Zelfstandig: dus niet in dienstbetrekking

2

Wanneer is de overheid ook een ondernemer?

Overheid: als in concurrentie met andere ondernemers wordt getreden:
- levering van onroerende zaken en rechten
- aanleggen/onderhoud van tuinen voor derden
- geven van gelegenheid tot kamperen

3

Wat wordt er verstaan onder "ieder" in het begrip ondernemer?

- natuurlijke personen
- Rechtspersonen (B.V., N.V., stichting)
- niet rechtspersonoonlijkheid bezittende lichamen (V.O.F., C.V., Maatschap)
- duurzame samenwerkingsverbanden (waarbij naar buiten toe als één ondernemer wordt opgetreden)

4

Wat wordt er verstaan onder "zelfstandig" in het begrip ondernemer?

- zelfstandigheid natuurlijke personen altijd apart beoordelen
- geen zelfstandigheid i.g.v. arbeidsovereenkomst of andere vorm van feitelijke ondergeschiktheid
- rechtspersoon is altijd zelfstandig

5

Wat wordt er verstaan onder "bedrijf" in het begrip ondernemer?

Het op duurzame wijze verrichten van economische activiteiten tegen vergoeding

Het begrip bedrijf omvat tevens:
- het uitoefenen van een beroep
- het exploiteren van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen (‘quasi ondernemer’)

6

Wat wordt er verstaan onder "duurzame wijze" in het begrip ondernemer?

Ziet meer op de frequentie / intensiteit dan op duur van deelname aan het economisch verkeer.

Geen duurzaam streven i.g.v. incidentele prestaties

7

Wat wordt er verstaan onder "economische activiteiten" in het begrip ondernemer?

Deelnemen aan het economisch verkeer (winststreven is voor de BTW wetgeving niet vereist)

Geen economische activiteit in geval van:
- uitsluitend houden van aandelen
- uitsluitend verkrijgen van rente op obligaties

8

Wat wordt er verstaan onder "vergoeding" in het begrip ondernemer?

Wel vereist, niet objectief bepaalbaar
Bij uitsluitend handelen om niet
(= geen tegenprestatie) geen ondernemer

9

Wat zijn de voorwaarden voor aftrek voorbelasting? (belasting die onderneming in aftrek neemt)

Voorwaarden aftrek (art. 15.1.a Wet OB)
- tijdvak van de aangifte
- door andere ondernemers aan de ondernemer
- ter zake van aan hem verrichte leveringen en diensten
- factuur (art. 35)
- in het kader van zijn onderneming (15.1.slot) op basis van bestemming (art. 15.4)
privé gebruik (schatting)

10

Wanneer kan er geen aftrek voorbelasting worden gedaan?

Geen aftrek indien:
- vrijgestelde prestaties
uitzondering art 15 lid2
overdracht onderneming
- landbouwregeling
- kleine ondernemersregeling
- horecabestedingen (art. 15 lid5)
- BUA (art. 16);

11

Hoe dient de voorbelasting te worden bepaald op gemengd gebruik?

Wel belaste diensten en niet etc.

Splitsing voorbelasting bij gemengd gebruik
- belast gebruik: 100% aftrek
- vrijgesteld gebruik: geen aftrek
- gemengd gebruik, splitsing (pro rata):
op basis van omzetverhoudingen
op basis van werkelijk gebruik

12

Wat houdt de besluit uitsluiting aftrek in? (BUA)

Alle prestaties welke een ondernemer i.v.m. zakelijke verhoudingen of uit vrijgevigheid ten behoeve van anderen verricht zonder vergoeding of tegen een vergoeding beneden kostprijs

Geen aftrek voor de BTW op de kosten voor:
- Het voeren van een zekere staat (dode letter)
- Relatiegeschenken en andere giften
- Personeelsverstrekkingen (loon in natura)
- Kantineregeling (personeelskantine)

13

Wanneer mag de kosten van personeel worden afgetrokken voor belasting?

Aftrek van voorbelasting wordt uitgesloten, indien totaal van de verstrekkingen per persoon per jaar méér bedraagt dan € 227.

- Stel, de verstrekkingen (bijv. kerstpakket) per werknemer € 227, dan geen aftrek voorbelasting!
- Investeringsgoederen: kostprijs ‘uitsmeren’ via afschrijvingstermijn