Immunologi - B-celler Flashcards Preview

Attack och försvar > Immunologi - B-celler > Flashcards

Flashcards in Immunologi - B-celler Deck (42):
1

Vad är plasmaceller

Antikroppsfabriker med stort RER

2

Har B-celler en sorts antikropp eller flera på sin cellyta?

De har en sorts antikropp med samma specificitet. I vissa typer av unga B-celler finns det dock både IgM och IgD på samma cell.

3

Vilka olika typer av lätta kedjor finns?

Kappa och landa

4

Vilka olika typer av tunga kedjor finns?

IgG (4 st), IgA (2 st), IgD, IgE och IgM

5

Vad bestämmer vilken klass antikroppen har?

De tunga kedjorna

6

Var binder antikroppen in antigenet?

Mellan variabla delen på tunga kedjan Vh och variabla delen på lätta kedjan Vl.

7

Vad är FC-delen och vad har den för funktioner?

Det är delen under disulfinbryggan, själva "skafet". Den kan rekrytera och sätta igång försvarsfunktioner i kroppen.

8

Vad är en domän?

Varje antikropp består av flera domäner. Domänerna kan vara variabla eller konstanta.

9

Vad är speciellt med IgE strukturellt?

Den är extra lång med en extra konstant domän.

10

Hur ser antikroppsklasserna ut när de är lösliga?

IgA är ofta en dimer och IgM en pentamer, övriga är monomera.

11

Vad menas med antigen-oberoende fas?

Detta sker i benmärgen oberoende av antigenexponering. Målet är att utveckla naiva B-celler med en IgM-molekyl på ytan. 90% av de som utvecklas misslyckas, men de övriga 10% kan exporteras från benmärgen.

12

Vad menas med antigen-beroende fas?

Detta är själva aktiveringen och differentieringen som är antigenberoende. Detta sker ute i kroppen i de sekundära lymfoida organen. Den mognar klart i mjälten och får IgD med hjälp av T-celler.

13

Hur differentieras den lymfoida stamcellen till en pro B-cell?

Genom cellkontakter mellan den lymfoida precursorn och srtomacellen. Dels CAMS, dels VLA4 bundet till VCAM-1.

Det kommer också ske en Dh, Jh-rekombination och vi kommer skapa Ig-alfa och Ig-beta som två markörer på cellytan.

14

Vad sker efter att vi genomgått en VDJ-rekombination för tunga kedjan?

Vi kommer få en Pre-B-cell med en tung kedja samt en lätt surrogatkedja. Efter detta genomgås en VJ-rekombination för lättakedjan och vi kan bilda en riktig IgM på ytan.

15

Vad utsöndrar stromacellerna till de utvecklade B-cellerna?

IL-7

16

Var sitter generna för vår tunga kedja?

Kromosom 17

17

Var sitter generna för kappakedjor respektive landa kedjor?

Kappa - kromosom 2
Landa - kromosom 22

18

Beskriv tidsordningen för rekombinationan.

1. D --> J (tung kedja)
2. V --> DJ (tung kedja)
3. V --> J (lätt kedja)

19

Hur många chanser har B-cellen att ure-arrangera DNA:t för den tunga kedjan?

2 - en för varje allel. Om en kromosom har lyckats göra en tung kedja så stängs den andra av.

20

Beskriv 5 anledningar som förklarar att vi har så stor diversitet?

1. Många olika germline gener VDJ
2. Kombination av olika VDJ
3. Association olika tunga och lätta kedjor
4. Junctional diversity - inexakt ihopfogning av VDJ
5. Somatisk hypermutation - punktmutation (sker ej i benmärg)

21

Lite siffror som visar att det kan bli sjukt många kombinationer tack

6 600 tunga
200 kappa
170 landa

= 2,5 miljoner olika kombinationer och då är inte inexakt ihopfogning och punktmutationer inräknade

22

Vad händer om IgM på en B-cell binder till något kroppseget?

Den får ej lämna benmärgen och kommer att dö

23

Beskriv en mognad B-cell

En fixerad VDJ med IgM och IgD på ytan med samma specificitet.

24

Vad avgör om antikroppen är löslig eller membranell?

Det beror på alternativ mRNA splicing om den hydrofila eller hydrofoba delen klipps in.

25

Vad leder korsbindning av antigen till B-cell till?

Rekrytering av Bik, Fyn eller Lyn som sedan rekryterar Syk. När Syk bundit in skickas aktiverande signaler som gör att selen prolifererar.

26

Beskriv en BCR

Den består av en monomer antikropp som sitter fast med sin transmembranella del i cellytan. Vi har också Igalfa och Igbeta som signalerar vidare.

27

Vad består BCRs co-receptor av?

CR2(CD19/CD81). Detta förstärker signaleringen.

28

Vad är epitop?

Olika ytstrukturer som uttrycks på antigenets yta.

29

Vad är adjuvant?

Något som ger ytterligare stimulering. Det är ofta TLR-ligander, det man använder mest är aluminiumhydroxid.

30

Beskriv aktivering av T-oberoende T1-antigen

Antigen (LPS) binder till dels BCR men också TLR4. Detta aktiverar en polyclonal aktivering och leder till proliferation av IgM.

31

Beskriv aktivering av T-oberoende T2-antigen

För att B-cellen ska kunna dra igång måste måna BCR aktiveras. Då får vi en antigenspecifik respons medn IgM.

32

Beskriv aktivering av thymusberoende antigen

1. B-cell binder till antigen
2. B-cell tar upp hela antigenkomplexet genom endocytos och bryter ned i små delar och presenteras på MHC klass II
3. Th-cellen känner binder tilll MHC-II
4. Vi får en interaktion mellan CD40 på B-cellen och CD40L på Th-cellen
5. Th-cellen producerar cytokiner

33

Vad leder aktivering av Th-beroende B-cell till?

- klassbyte
- utveckling av minnes B-celler

34

Beskriv andra gradens antikroppssvar

- IgG dominerar
- snabbare
- högre AK-koncentrationer
- högre affinitet

35

Kan den bli om B-cellen går in i germinalcenter?

1. Mognad av affinitet
2. Class switch rekombination
3. Långlivade plasmaceller
4. Minnes B-celler

36

Vad händer i germinalt centrum?

1. Proliferering till centroblaster som inte har ak på ytan
2. Affinitetsmognad genom mutationer
3. Selektion genom att de med hög affinitet kommer binda till follikulära dendritiska celler som är ett "bibliotek" av antigen
4. Bäst affinitet vinner, de andra går i apoptos
5. B-cellen kommer ta in antigen via endocytos och presentera för Th-celler på MHC.
6. B-cellen kommer bli en minnesell eller en plasmablast som sedan blir en plasmacell

37

Vad är en plasmacell?

Slutstadiet av en B-cells utveckling. Denna har inga antikroppar på ytan utan producerar endast lösliga receptorer

38

Vad är AID?

Ett enzym som ger hypermutation och klasswitch. Den tar bort en aminogrupp från basen cytocin som kommer ändras till uracil. Eftersom uracil endast finns i RNA kommer den bytas ut till någon annan bas och vi får då en punktmutation.

39

Vad är follikulära dendritiska celler?

Stromaceller som ej är vanliga dendritiska celler. De uttrycker ej MHC-II och presenterar ej antigen till T-celler.De uttrycker receptor för FC-delar och komplement.

40

I vilken ordning ligger konstanta delarna efter VDJ?

IgM, IgD, IgG (3 och 1), IgA (1), IgG (2 och 4), IgE, IgA (2)

41

Vilka cytokiner bildar vilken isotyp av antikropp?

IgG1, IgE --> IL-4
IgG2, IgA --> TGF-b
IgA --> IL-5

42

Vad sker i benmärg VS vad sker i sekundära organ?

Benmärg:
- mognad
- rekombinering av gen
- selektion mot autoreaktiva celler

Sekundära organ:
- mognad till IgM och IgD
- klassbyte
- somatisk hypermutation
- utveckling av minnescell och plasmacell.