Immunsupprimerende farmakologi Flashcards Preview

5. semester > Immunsupprimerende farmakologi > Flashcards

Flashcards in Immunsupprimerende farmakologi Deck (14)
Loading flashcards...
1

adalimumab

Stofgruppe:
- antistoffer mod TNF-alfa
Effekt:
- hæmmer autoimmun inflammation
Virkning:
- humant antistof, der neutraliserer frit TNF-alfa og -beta, så det inflammatoriske respons hæmmes
Indikation:
- reumatoid arthritis
- juvenil idopatisk arthritis
- spondylarthritis
- psoriasisarthritis
- plaqye-psoriasis
- morbus Crohn
- colitis ulcerosa
Kontraindikation:
- infektion
- hjerteinsufficiens
Bivirkninger:
- hudreaktioner
- GI-gener
- anæmi
- hyperlipidæmi
- infektioner
- psykiske gener
- maligne tumorer
- hjertesvigt
Dispensering:
- injektionsvæske

2

eculizumab (anti-C5)

Stofgruppe:
- monoklonale antistoffer
Effekt:
- hæmmer komplementmedieret hæmolyse og mikroangiopati
Virkning:
- binder til komplementprotein C5
- hæmmer derved komplementaktivering
Indikation:
- praksystisk nokturnal hæmoglobinuri (PNH)
- atypisk hæmolytisk uræmisk syndrom (aHUS)
Kontraindikation:
- aktuel Neisseria meningitidis-infektion
Bivirkninger:
- hovedpine
- træthed
- GI-gener
- artralgi
- myalgi
- alopeci
- smerter i ekstremiteter
- anafylaksi
Dispensering:
- infusionsvæske

3

basiliximab (anti-CD25)

Stofgruppe:
- monoklonale antistoffer
Effekt:
- immunsuppression
Virkning:
- rekombinant monoklonalt antistof
- anti-CD25
- blokerer IL-2-receptorkompleks
- ekspansion af T-celler hæmmes
Indikation:
- forebyggelse af akut organastødning
Kontraindikation:
- ingen
Bivirkninger:
- sjældent "cytokin-release-syndrom"
- opportunistisk sygdom
Dispensering:
- injektions- og infusionsvæske

4

rituximab (anti-CD20)

Stofgruppe:
- monoklonale antistoffer
- antineoplastiske antistoffer (anti-CD20)
Effekt:
- immunsuppression
- forlænger levetid ved malign sygdom (ikke helbredende)
Virkning:
- anti-CD20
- binding til normale og maligne B-celler
- fører til apoptose
Indikation:
- reumatoid arthritis
- malign sygdom med B-celle-proliferation
Kontraindikation:
- overfølsomhed for murine proteiner
- svær hjerteinsufficiens
- svær immunkompromittering
Bivirkninger:
- infusionsrelaterede reaktioner
- alopeci
- hudreaktioner
- infektioner
- smerter i afficerede lymfeknuder
- hjerteinsufficiens
- neutropeni
Dispensering:
- injektions- og infusionsvæske

5

alemtuzumab (anti-CD52)

Stofgruppe:
- monoklonale antistoffer
- antineoplastiske antistoffer (anti-CD52)
Effekt:
- langvarig depletering af T-celler
- reducerer antallet af attakker
Virkning:
- rekombinant monoklonalt antistof
- anti-CD52
- binder til lymfocytter
- medfører celledød
- immunmodulerende effekt
Indikation:
- recidiverende-remitterende multipel sclerose
Kontraindikation:
- HIV
- cancer
- TB
- hepatitis
Bivirkninger:
- infusionsrelaterede reaktioner
- autoimmune sygdomme
- immun trombocytopenisk purpura
- infektioner
Dispensering:
- infusionsvæske

6

azathioprin

Stofgruppe:
- remmissionsinducerende antireumatika (DMARD)
- antiimetabolitter
Effekt:
- immunsupprimerende
Virkning:
- prodrug
- metaboliseres til methylthioinosinmonofosfat
- purinsyntesehæmmer
Indikation:
- maligne lidelser
- organtransplantation
- reumatoid arthritis
- inflammatoriske tarmsygdomme
Kontraindikation:
- alvorlige infektioner
- nedsat leverfunktion
- knoglemarvsinsufficiens
- pancreatit
Bivirkninger:
- kvalme
- suppression af knoglemarvsfunktion
- infektion
- leverpåvirkning
- pancreatit
- hudgener
- alopeci
Dispensering:
- tabletter

7

abatacept (CTLA4-Ig)

Stofgruppe:
- co-stimulations-hæmmere
Effekt:
- immunsuppression
Virkning:
- hæmmer co-stimulation og dermed effekt af antigen-præsentation
- hæmmer herved T-celle-aktivering
Indikation:
- reumatoid arthritis
Kontraindikation:
- svære, ubehandlede infektioner
Bivirkninger:
- luftvejsinfektioner
- influenzalignende symptomer
- leverpåvirkning
- herpesudbrud
- smerter i ekstremiteterne
- hypotension
- leukopeni
Dispensering:
- injektions- og infusionsvæske

8

cyclophosphamid

Stofgruppe:
- alkylerende cytostatika
Effekt:
- skader DNA'ets funktion
- hæmmer både DNA- og RNA-syntesen samt mitosen
Virkning:
- inaktivt prodrug
- omdannes til aktiv metabolit i leveren
- binder til DNA'ets guaningruppe
- ødelægger DNA
- medfører apoptose
Indikation:
- maligne lidelser, især myelomatose, lymfomer, cancer mammae, leukæmier
- immunosuppression
Kontraindikation:
- hæmorragisk cystitis efter tidligere beh. med cyclophosphamid
- intravesikal obstruktion
Bivirkninger:
- feber
- knoglemarvsdepression
- alopeci
- hæmaturi
- oligospermi
- infektioner
- kræftesløshed
Dispensering:
- tabletter
- injektionsvæske

9

ciclosporin

Stofgruppe:
- specifikke lymfocyt-hæmmende stoffer
Effekt:
- suppression af T-lymfocyt-medieret inflammation
Virkning:
- hæmmer enzymet calcineurin
- nedsat defosforylering af reg. proteiner
- nedsat mængde proinflammatoriske cytokiner
Indikation:
- organtransplantation
- svær psoriasis
- svær reumatoid artritis
- svær dermatit
- synstruende uveitis
- nefrotisk syndrom
Kontraindikation:
- beh. med tacrolimus, aliskiren, perikon
- nyrefunktionslidelser
Bivirkninger:
- hypertension
- hyperlipidæmi
- hovedpine
- tremor
- nyrefunktionspåvirkning
- GI-gener
- hepatotoksicitet
Dispensering:
- tabletter
- oral opløsning
- øjendråber
- infusionsvæske

10

etanercept

Stofgruppe:
- antistoffer mod TNF-alfa
Effekt:
- hæmmer autoimmun inflammation
Virkning:
- humant antistof, der neutraliserer frit TNF-alfa og -beta, så det autoinflammatoriske respons hæmmes
Indikation:
- reumatoid arthritis
- spondylarthritis
- psoriasisarthritis
- juvenil kronisk arthritis
- plaque-psoriasis
- inflammatorisk tarmsygdom
Kontraindikation:
- infektion
- hjerteinsufficiens
Bivirkninger:
- reaktioner på indstikssted
- infektioner
- træthed
- feber
- GI-gener
- hovedpine
- svimmelhed
Dispensering:
- injektionsvæske

11

hydrocortison (cortisol)

Stofgruppe:
- naturlige glukokortikoider
Effekt:
- antiinflammatorisk (IL-1, IL-4, TNF-alfa)
- metabolisk (proteolyse, gluconeogenese, liplyse)
- adrenerg sensibilisering
- stresshormon
Virkning:
- glukokortikoider bindes til nukleære receptorer, som findes i næsten alle væv
Indikation:
- substitutionsterapi ved primær og sekundær binyrebarkinsufficiens
- immunsupprimerende til hud- og slimhindelidelser
Kontraindikation:
- ingen
Bivirkninger:
- sløring af infektioner
- osteoporose
- cushingoid fedtfordeling
- atrofi af hud
- psykiske gener
- dysreguleret DM
- forhøjet blodtryk
Dispensering:
- tabletter
- creme
- øredråber
- øjendråber
- rektalsalve
- injektionsvæske

12

infliximab

Stofgruppe:
- antistoffer mod TNF-alfa
Effekt:
- hæmmer autoimmun inflammation
Virkning:
- monoklonalt kimært antistof, der specifikt binder og hæmmer frit og membranbundet TNF-alfa
Indikation:
- morbus Crohn
- colitis ulcerosa
- reumatoid arthritis
- spondlarthritis
- psoriasisarthritis
Kontraindikation:
- infektion
- hjerteinsufficiens
- overfølsomhed for murine proteiner
Bivirkninger:
- infusionsrelaterede reaktioner
- smerter
- GI-gener
- sinuitis
- hovedpine
- virale infektioner
- feber
- hudreaktioner
Dispensering:
- infektinsvæske

13

methotrexat

Stofgruppe:
- reimissionsinducerende antireumatika (DMARD)
- antimetabolitter
Effekt:
- folsyreantagonist, der blokerer cellemetabolsmen
- mest effektivt i hurtigt delende celler
Virkning:
- binder og inaktiverer dihydrofolatreduktase
- medfører mangel på folinsyre (nødv. for purin- og pyrimidin-syntesen)
- medfører derved hæmning af DNA-syntese
Indikation:
- maligne lidelser
- psoriasis
- reumatoid arthritis
Kontraindikation:
- lever-/nyresvigt
- infektioner
- immundefekter
- nedsat knoglemarvsfunktion
Bivirkninger:
- GI-gener
- forhøjet bilirubin og levertal
- hudreaktioner
- anæmi
- leukopeni
- neutropeni
- trombocytopeni
Dispensering:
- tabletter
- injektionsvæske

14

prednisolon

Stofgruppe:
- syntetiske glukokortikoider
Effekt:
- antiinflammatorisk (IL-1, IL-4, TNF-alfa)
- metabolisk (proteolyse, glukoneogenese, liplyse)
- stresshormon-effekt
Virkning:
- bindes til nukleære receptorer, som findes i næsten alle væv
Indikation:
- immunsuppressiv terapi (allergi, KOL, immunologiske lever-/nyresygdomme), antiemetikum
Kontraindikation:
- infektioner, hvis de ikke behandles samtidigt
Bivirkninger:
- binyrebarkinsufficiens
- osteoporose
- cushingoid feddtfordeling
- atrofi af hud
- psykiske gener
- dysreguleret DM
- forhøjet blodtryk
Dispensering:
- tabletter
- øjensalve