Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch. 3 Flashcards Preview

Integrated Chinese Level 2 > Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch. 3 > Flashcards

Flashcards in Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch. 3 Deck (26):
1

正好

zhènghǎo - coincidentally

2

門口

ménkǒu - doorway

3

留學生

liúxuéshēng - student studying abroad

4

菜單

càidān - menu

5

jī - chicken

6

清蒸

qīngzhēng - to steam

7

味道

wèidao - flavor

8

芥蘭

jièlán - Chinese broccoli

9

nèn - tender

10

xiāng - fragrant

11

菠菜

bōcài - spinach

12

jiào - to order

13

新鮮

xīnxian - fresh

14

清淡

qīngdàn - light in flavor

15

xián - salty

16

yóu - oily

17

餐巾

cānjīn - napkin

18

不如

bùrú - inferior to

19

gè - each; every

20

口味

kǒuwèi - taste; dietary preference

21

比如

bǐrú - for example

22

là - spicy

23

口水

kǒushuǐ - saliva

24

liú - to flow

25

考慮

kǎolù - to consider

26

主意

zhúyi - idea