Integrated Chinese Level 2 Review Ch. 1 - 5 Flashcards Preview

Integrated Chinese Level 2 > Integrated Chinese Level 2 Review Ch. 1 - 5 > Flashcards

Flashcards in Integrated Chinese Level 2 Review Ch. 1 - 5 Deck (150):
1

難道

nándào - Do you mean

2

jiào - to order

3

在乎

zàihu - to mind; to care

4

不必

búbì - need not

5

被子

bèizi - comforter

6

省钱

shěngqián - to save money; to economize

7

解决

jiějué - to solve; to resolve

8

同屋

tóngwū - roommate

9

xián - salty

10

化学

huàxué - chemistry

11

洗衣粉

xǐyīfěn - laundry powder

12

工学院

gōng xué yuàn - school of engineering

13

tái - mw for stories of a building

14

牛仔褲

niúzǎikù - jeans

15

安全

ānquán - safe

16

著急

zháojí - really

17

意见

yì jiàn - opinion

18

xiàng - such as

19

比如

bǐrú - for example

20

一般

yìbān - road

21

哎呀

āiyā - gosh

22

讨论

tǎo lùn - to discuss

23

guǎn - to control; to manage; to mind; to care about

24

帮忙

bāng máng - to help

25

生活

shēng huó - life / activity / to live

26

物美價廉

wù měi jià lián - attractive goods at inexpensive price

27

适应

shì yìng - adapt

28

guà - to hang (up)

29

口水

kǒushuǐ - saliva

30

要么。。。要么。。。

yào me...yào me... - either...or...

31

衣櫃

yīguì - wardrobe

32

打交道

dǎjiāodào - to deal with

33

xiāng - fragrant

34

購物

gòuwù - to shop

35

yóu - oily

36

空調

kōngtiáo - air conditioning

37

清淡

qīngdàn - light in flavor

38

自由

zìyóu - freedom; free

39

真的

zhēn de - generally

40

碰见

pèng - jiàn - to run into; to bump into

41

céng - to wash

42

文章

wénzhāng - essay; article;paper

43

经验

jīng yàn - to experience / experience

44

xuǎn - to choose

45

管理学院

guǎn lǐxué yuàn - school of management

46

現金

xiànjīn - cash

47

整天

zhěng tiān - all day long

48

哲学

zhéxué - philosophy

49

時髦

shímáo - fashionable

50

数字

shùzì - numeral; figure; digit

51

历史

lìshǐ - history

52

xǐ - stationary

53

其他

qí tā - other

54

mén - MW for academic courses

55

衛生紙

wèishēngzhǐ - toilet paper

56

只好

zhǐhǎo - to be forced to

57

jiā - to add

58

洗衣機

xǐyījī - mw for machines

59

比较

bǐ jiào - compare; comparatively

60

價錢

jiàqian - price

61

標準

biāozhǔn - criterion; standard

62

搬家

bān jiā - to move house

63

申请

shēn qǐng - to apply (for admission to a school; for a job)

64

質量

zhìliàng - quality

65

kōng - empty

66

需要

xūyào - to need

67

gōng - bow

68

於是

yúshì - therefore

69

文具

wénjù - daily necessities

70

T恤衫

tīxùshān - t-shirt

71

不如

bùrú - inferior to

72

pín - glib

73

肯定

kěn dìng - definitely

74

一會兒

yíhuìr - in a moment; a little while

75

bǎi - to put

76

shuì - tax

77

咱們

zánmen - we; us

78

开学

kāixué - to start school

79

味道

wèidao - flavor

80

芥蘭

jièlán - Chinese broccoli

81

新生

xīn shēng - new student

82

好看

hǎokàn - nice-looking

83

門口

ménkǒu - doorway

84

教授

jiàoshòu - Professor

85

省下来

shěng xià lai - to save (time; money)

86

毛衣

máoyī - woolen sweater

87

考慮

kǎolù - to consider

88

主意

zhúyi - idea

89

cháng - long

90

liàng - measure word for vehicles

91

毯子

tǎnzi - blanket

92

菠菜

bōcài - spinach

93

其实

qíshí - actually

94

純棉

chúnmián - pure cotton

95

gè - each; every

96

馬路

mǎlù - dryer

97

牙膏

yágāo - toothpaste

98

日用品

rìyòngpǐn - in a few days

99

轻松

qīngsōng - light; relaxed

100

研究生

yán jiū shēng - graduate student

101

学位

xué wèi - academic degree

102

口味

kǒuwèi - taste; dietary preference

103

名牌

míngpái - famous brand

104

指导

zhǐdǎo - to guide; guidance

105

牌子

páizi - brand

106

tán - to talk; to discuss

107

将来

jiānglái - future

108

新鮮

xīnxian - fresh

109

jī - chicken

110

受不了

shòu bù liǎo - cannot take it; unbearable

111

烘乾機

hōnggānjī - washing machine

112

道理

dàoli - reason

113

学分

xué fēn - academic credit

114

校外

xiàowài - off campus

115

赚钱

Zhuànqián - make money

116

dòng - mw of buildings

117

校内

xiàonèi - on campus

118

餐巾

cānjīn - napkin

119

同意

tóngyì - to agree

120

過幾天

guò jǐ tiān - authentic

121

mén - door

122

無論

wúlùn - regardless of

123

清蒸

qīngzhēng - to steam

124

好处

hǎochu - advantage; benefit

125

非。。。不可

fēi...bù kě - nothing but ... would do

126

kē - a branch of academic or vocational study

127

建议

jiàn yì - to suggest; suggestion

128

留學生

liúxuéshēng - student studying abroad

129

世界

shì jiè - world

130

至于

zhì yú - as for; as to

131

毛巾

máojīn - towel

132

jiù - old

133

nèn - tender

134

毕业

bìyè - to graduate

135

文学

wénxué - literature

136

决定

juédìng - decision; to decide

137

正好

zhènghǎo - coincidentally

138

là - to leave something behind

139

不见得

bù jiàn de - not necessarily

140

餐館兒

cānguǎnr - to worry

141

櫃子

guìzi - cabinet

142

(xì) - academic department

143

金融

jīnróng - finance; banking

144

恐怕

kǒngpà - I think perhaps

145

经济

jīng jì - economy / economics

146

liú - to flow

147

菜單

càidān - menu

148

出生

chū shēng - to be born

149

经常

jīng cháng - often

150

là - spicy