Israel-Palestina Flashcards Preview

Krig, fred og terrorisme (HI-116) > Israel-Palestina > Flashcards

Flashcards in Israel-Palestina Deck (40)
Loading flashcards...
1

Hvem la fram en fredsplan for situasjonen i Israel-Palestina i 2020?

Trump sammen med Israels president Benjamin Netanyahu. Det vesentlige her er at ingen palestinere var invertert, selv om fredsplanen handler om dem

2

Hvorfor er det viktig å være klar over hvilket perspektiv vi har?

Fordi det perspektivet vi har er svært annerledes enn for de palestinerne som for eksempel bor i områdene som er okkupert, eller for Israelere som bor i Jerusalem

3

Hva slags forskjellige forhold kan man se på i denne konflikten?

De økonomiske: olje, industriell kapasitet
De sosiale: Levekår
De politiske: Styreformer, rettstilstand
De kulturelle: religion

4

Hva er det tidligste utgangspunktet vi kan ha for konflikten?

Jødene ble fordrevet fra Juda av romerne etter opprør i 2. århundre. Titusener av jøder ble enten drept eller solgt som slaver. Jerusalem ble ødelagt og gjennomoppbygd. Den nye byen hadde ikke jøder adgang til og den jødiske religionen ble forbudt. Landet fikk navnet Palestina. Allikevel ble forholdene mellom romere og jøder raskt forbedret

5

Hvordan er korstogene et startpunkt for konflikten?

De tok sted mellom 11. og 13. århundre. Målet var å sikre kristen kontroll over det hellige land Jerusalem over muslimene. Her ble også den jødiske befolkningen brutalt behandlet

6

Hvordan er det Osmanske riket et startpunkt for konflikten?

Fordi området ble i lang tid en del av det Osmanske riket. Det var et muslimsk og tyrkiskdominert imperium fra 1300-tallet som varte helt opp til 1. verdenskrig. Riket hadde høydepunktet sitt ved 1500-tallet da det hadde en svært effektiv administrasjon og rettshåndhevelse sikret høy grad av indre fred

7

Hva skjedde da det Osmanske riket litt etter litt begynte å oppløses?

Et godt eksempel er Egypt som på 1800-tallet oppnådde uavhengighet, men ble bundet til Storbritannia/Europa istedet

8

Hvordan utnyttet Europa maktvakuumet det Osmanske riket etterlot seg?

Særlig Frankrike og UK var diplomatisk og militært aktive for å sikre orden til fordel for sine egne interesser. For eksempel gikk Frankrike inn som beskytter for kristne i dagens Libanon. Imperialistisk ekspansjon gikk hånd i hånd med utvikling av fredstekning på denne tiden

9

Hva er sionismen?

Det er en jødisk nasjonalisme som svar på forfølgelse og behandling som "fremmede" i Europeiske land

10

Hva skjedde ved 1800-tallet?

Det ble en økende grad av jødisk forfølgelse, noe som førte til tre forskjellige svar fra jødene: 1. søke å bli assimilert i befolkningen der de bodde. 2. utvandre til Amerika. 3. bli en nasjon med eget land

11

Hvem var Theodor Herzl?

Han var en jøde født i Ungarn som ble mer og mer overbevist over nødvendigheten om å opprette en jødisk stat; et nasjonalhjem i Palestina (nasjonalhjem fordi man ikke kunne ha to statsborgerskap). I 1897 ledet han den første sionistiske verdenskongress i Basel, hvor det ble dannet en sionistisk verdensorganisasjon med han som president. Han ønsket å opprette en jødisk stat, men uten resultat

12

Hva slags statistikk viser at flere og flere jøder flyttet til Palestina?

Like før 1900: jødene utgjorde 7% av en befolkning på 1/2 mill.
1917: jødene utgjorde ca. 10% av 600 000
1941: jødene utgjorde 1/2 mill av 1,6 mill

13

Hva slags arabisk nasjonalisme utviklet seg?

Fra 1870-tallet av begynte intellektuelle å utvikle en arabisk nasjonalisme eller pan-arabisme. Dette etter Osmanernes svekkelse europeisk ekspansjon og utfordringer knyttet til begynnende modernisering. Denne nasjonalismen rettet seg mot en arabisk storstat eller flere stater i en tett allianse

14

Hva slags tre sentrale "negative" elementer bestod arabisk nasjonalisme av?

1. Anti-tyrkisk preg
2. anti-kolonialistisk (rettet mot fransk og britisk innflytelse)
3. Anti-sionistisk

15

Hva var de tre avtalene UK dannet under 1. verdenskrig?

1. Hussein-McMahon-korrespondansen
2. Sykes-Picot-avtalen
2. balfour-erklæringen

16

Hva var spesielt med de tre avtalene UK gikk inn i under 1. verdenskrig?

Alle avtalene handlet om territorium i Midtøsten som ikke lenger Osmanerne hadde kontroll over etter krigen. Det er motstrid mellom avtalene, fordi de sier svært lite om gjeldene grenser, og derfor blir de forskjellige partene satt opp mot hverandre og hevder å at avtalen gir dem rett til sine interesser

17

Hva skjedde med Midtøsten i Folkeforbundstiden?

Britene og franskmennene delte opp deler av Midtøsten i sine mandatområder. For eksempel ble Syria og Lebanon fransk, mens Palestina og Transjordan ble britisk

18

Hva skjer etter 1945?

Holocaust bandt jøder tettere sammen og utløste sterk sympati med jødenes folk. Krigen hadde også svekket UK som hadde kontroll over Palestina, og det blir en borgerkrigstilstand der. Det blir kamp mellom palestinere og jøder, jøder og palestinere mot britiske myndigheter

19

Hva skjer i 1947?

Vi får FN's delingsplan som skaper staten Israel, og det utløser krig. Det var en kommisjon i FN hvor det var en arabisk/palestinsk boikott da de ikke hadde tillit til kommisjonen. Konklusjonen til kommisjonen ble at både jødiske og arabiske krav i Palestina var like berettiget, men helt uforenelige. Derfor var løsningen to stater

20

Hvor mange stemte for og imot delingsplanen i 1947?

33 stater i generalforsamlingen stemte for, mens 13 deriblant UK stemte imot

21

Hvorfor utløste delingen i 1947 krig?

Fem arabiske stater rundt Israel erklærte krig som følge av nydannelsen. Krigen endte med israelsk seier i 1949 som utvidet Israels territorium. I tillegg tok Jordan Vestbredden, Egypt tok Gazastripen og palestinerne ble underlagt flere ulike stater. Flere enn 550 000 palestinere ble flyktninger

22

Hva slags flyktningskrise fikk fra 1948?

Krigen i Israel-Palestina førte til at det ble mange palestinske flyktninger. Spørsmålet ble hvor de skulle dra og hvem som skulle ha ansvaret overfor dem

23

Hvordan gikk det med de arabiske regimene etter nederlaget mot Israel?

De fikk lite indre legitimitet og det ble mer eller mindre voldelige maktskifter i Jordan, Egypt, Syria, Irak og Libanon

24

Hva skjedde i 1955?

Egypt under Nasser kjøpte masse militært utstyr og stengte Suez-kanalen, Israel gjorde seg klar til en ny krig

25

Hva skjer i 1956?

Egyptisk nasjonalisering av Suez-kanalen leder til Suez-krisen. Dette leder til en felles israelsk-fransk-britisk militæraksjon. USA går gjennom FNs generalforsamling og stopper britisk-fransk-israelsk aksjon fordi det ble en internasjonal krise hvor USSR truet med å gripe inn. Resultatet ble at fransk og britisk rolle i Midtøsten ble sterkt redusert

26

Hva skjer i 1967?

Vi får seksdagerskrigen. Dette forandrer kartet nok engang

27

Hva ble opprettet i 1964?

PLO - Palestinas frigjøringsorganisasjon. Dette ble dannet etter Egyptisk initiativ

28

Hvorfor fikk vi seksdagerskrigen?

Falsk sovjetisk etterretningsinfo til Egypt ble gitt som omhandlet at en israelsk invasjon av Syria. Dette førte til at Egypt sendte inn styrker i Sinai, ba FN-styrke om å forlate Sharm el-Sheikh, for å kunne stoppe skipstrafikk til/fra Israel

29

Hvordan ble seksdagerskrigen utkjempet?

Det kom et israelsk forkjøpsangrep som nesten slo ut egyptisk, syrisk og jordansk luftkrigskapasitet. Krigen endte med seier for Israel, og de tok dermed kontroll over Vestbredden, Gazastripen og Sinai-halvøya, i tillegg til Golanhøydene. Dette styrket den palestinske nasjonalismen, men svekket pan-arabismen

30

Hva var FNs resolusjon 242?

Det var resolusjonen som kom etter seksdagerskrigen fra FN. Det ble et diplomatisk vendepunkt da den oppfordret til varig fred i Midtøsten basert på alle staters rett til sikre grenser. Med det anerkjente altså arabiske stater for første gang eksistensen til staten Israel, og 242 er grunnlaget for senere fredsprosesser i Midtøsten