Hvorfor krig? Flashcards Preview

Krig, fred og terrorisme (HI-116) > Hvorfor krig? > Flashcards

Flashcards in Hvorfor krig? Deck (18)
Loading flashcards...
1

Hva handler Raymond Darts konklusjon om?

Australopithecus markerer begynnelsen på menneskeheten, og basert på skjelett funn tolket man at de hadde et naturlig instinkt til å drepe

2

Er Darts syn på menneskes instinkt det eneste synspunktet vi har på mennesker?

Nei, noen vil hevde vi har naturlige instinkter til samarbeid og være hensynsfulle - reflektert ved gjensidighetsprinsippet

3

Når fikk Dart gjennomslag, og hvorfor?

1945-70. Det gikk hånd i hånd med det pessimistiske menneskesynet man fikk i etterkrigstiden

4

Hva slags motforestillinger finnes det hos arkeologer mot Darts teori?

Man tvilte på om Australopithecus faktisk var en jeger. Beinrestene kunne tross alt være et resultat av rovdyr. Dart tolker fortiden i lys av samtiden, han ønsker altså å forklare menneskelig ondskap fra 2. verdenskrig i sammenheng med biologien

5

Hvordan ville Marxister være uenig med Dart?

De mente at hovedårsaken til konflikt, krig og lidelse lå i et undertrykkende økonomisk og politisk system framfor biologien

6

Hva er det realistiske synet på konflikt?

Internasjonale forhold preges av en konstant kamp mellom stater som først og fremst tenker på seg selv. Man forventer sådan at de sterkeste skal utnytte sin overlegne posisjon til å utbytte/ta svakere stater. Motivasjonen kan være behovet for sikkerhet eller grådighet, ønske om ressurser. Svakere stater inngår alllianser for å etablere en maktbalanse

7

Gi et eksempel på det realistiske synet

USA kan man se i sammenheng med det realistiske synet. En stat som ønsket økt kontroll over Midtøsten i jakten på olje har vært en populær dogme hos sosialister og andre venstreorienterte.

8

Hva er det idealistiske synet på konflikt?

Verdier og ideer er viktige for å omforme samfunnet med bevegelser som Gandhi og Martin Luther King. Tanken er at mennesker skaper en trygg verden gjennom debatt om verdier og menneskerettigheter, og gjennom å etablere et internasjonalt juridisk rammeverk som skal forebygge og løse konflikter. Bruk av internasjonale domstoler

9

Hva er det liberalistiske synet på en konflikt?

Liberallistene ser for seg en lang utvikling mot en bedre verden gjennom økt globalisering og demokratisering der stadig sterkere bånd knyttes mellom landene. Internasjonale organisasjoner skal tilrettelegge for at dette skjer. Det ligger en forventning om at demokratiske land ikke går til krig mot hverandre. Dilemmaet blir om man kan gå til krig for å etablere et demokrati (USA inn i Irak)

10

Hva er de tre hovedsynene innenfor konflikt og maktkamp i verden?

Det realistiske synet, det idealistiske synet og det liberalistiske synet

11

Hva må man se på når det gjelder årsaker til en krig?

1. Politiske faktorer
2. Politiske forhold
3. Økonomiske faktorer
4. Kulturelle faktorer
5. Demografiske faktorer
6. Biologiske/psykiske faktorer

12

Hva er utgangspunktet til konflikt innenfor politiske faktorer?

Det internasjonale politiske system er basert på usikkerhet fordi det ikke er en legitim overordnet myndighet. Usikkerhet fører til oppbygging av militær slagkraft. Man sloss om å kontrollere et nytt territorium

13

Hvilke tre hovedgrunner finnes det til at man slåss om et nytt territorium?

1. Avlede misnøye innad (for eksempel økonomisk krise) gjennom aggresiv adferd utad
2. Ta kontrollen over tapte områder
3. Økt fare for krig når den politiske lederen har en personlighet som i stor grad overser menneskeverdet. Kommer ofte i makt i en krisesituasjon

14

Hvilke fire politiske forhold ligger ofte i grunn for krig og konfikter?

1. Et ønske om å eliminere en rival "på vei opp"
2. Ofte stor tro på egne ressurser, og at en kanskje undervurderer motstanderen
3. Halv-demokratiske, halv-autoritære stater sloss mest i dag
4. Nyetablerte demokratier blir lettere involvert i kriger/borgerkriger enn mer stabile demokratier (spesielt når etniske grupper sloss om innflytelse)

15

Hva slags økonomiske faktorer kan drive fram krig og konflikt?

En sloss for å utvide ressursgrunnlaget. Det kan dreie seg om vann, olje, jordbruksland, beitemarker. Marxister mener at krig ofte er forårsaket av konkurranse mellom imperialistiske stormakter. Liberalister mener at globalisering og demokratisering forhindrer krig. Det vi ser i dag er at det er mest borgerkrig og mellomstatlige kriger i dag i fattige land. Rike demokratier kriger ikke mot hverandre

16

Hva slags kulturelle faktorer kan drive fram krig og konflikt?

En sloss på tvers av religiøse, ideologiske og etniske skillelinjer. Religiøse: Jerusalem. Ideologiske: Vietnam. Etniske: Rwanda

17

Hva slags demografiske faktorer kan drive fram krig og konflikt?

Store grupper arbeidsløse og frustrerte unge menn i alderen 18-30 skaper ofte konflikter og krig (Gaza, franske revolusjon, Tyskland på 30-tallet, Rwanda)

18

Hva slags biologiske/psykologiske faktorer kan drive fram krig og konflikt?

Krig er en fortsettelse av dyreatferd der aggressive mennesker konkurrerer og sloss om territorier og goder. Ønske om hevn etter ydmykelse er også vesentlig. Krig har derfor en tendens til å gjenta seg