Vietnamkrigen Flashcards Preview

Krig, fred og terrorisme (HI-116) > Vietnamkrigen > Flashcards

Flashcards in Vietnamkrigen Deck (38)
Loading flashcards...
1

Hva slags kontroll fikk Frankrike over "Indo-Kina" gjennom tidene?

Det var først fransk nærvær gjennom handels- og misjonsvirksomhet fra midt på 1700-tallet. Militært fra 1858 og så militærkontroll fra 1883

2

Hva skjer i 1945?

Ho Chi Minh erklærer Vietnams selvstendighet fra Frankrike og vi får den fransk-vietnamesiske krig

3

Hva skjer i 1954?

Et stort fransk nederlag ved Dienbienphu. Campuchea og Laos blir selvstendige. Genevekonferansen gir en midlertidig deling deling av sør- og nord-Vietnam hvor USA støtter sør-Vietnam

4

Hva skjer i 1960?

Vi får FNL - kommunistisk frigjøringsfront i Sør-Vietnam. Byggingen av Ho Chi Minh-stien gjennom nøtrale Laos og Campuchea foregår

5

Hva skjer i 1962?

USA etablerer MACV - Military Assistance Command, Vietnam

6

Hva skjer i 1965?

Kraftig opptrapping av amerikansk engasjement - "rolling thunder" + utkalling av vernepliktige. Tiltakende krigsmotstand i USA

7

Hva skjer i 1968?

Vi får "tet-offensiven" hvor FNL og Nord-Vietnam samarbeider. Deretter får vi de første forhandlingene mellom USA og Nord-Vietnam i Paris

8

Hva skjer i 1969?

US president Nixon gir i hemmelighet ordre om bombing av mål i Kampuchea som legger opp til "vietnamisering" av krigen

9

Hva skjer i 1973?

Paris-avtalen. USA trekker seg militært ut av Vietnam

10

Hva skjer i 1975?

Nord-Vietnam iverksetter langsiktig krig for nasjonal gjenforening. Sør-Vietnam bryter sammen på et par måneder

11

Hva er de gjennomgående problemstillingene vi må se på i denne konflikten?

1. Hvorfor ble det krig? Her trekker man ulike linjer
2. Hvem var/ble involvert, og hvorfor? USA skiftet sider
3. Hvorfor varte krigen så lenge?
4. Hvorfor tok den slutt da den tok slutt?

12

Hva slags perspektiver har man av krigen?

1. Anti-kolonialistisk - "frigjøringskrig"
2. Indre nasjonale motsetninger i Indo-Kina
3. Kald krig - kommunisme mot "den frie verden"
4. USAs globale rolle: Liberalisme eller utenrikspolitisk "realisme"
5. Amerikansk og vestlig "kultur" i endring

13

Hva er bakgrunnen for konflikten?

Fransk erobring av områder i Sørøst-Asia skritt for skritt fra 1858

14

Hvordan er anti-kolonialistisk nasjonalisme en bakgrunn for konflikten?

Det var en tidlig motvilje og opprør mot kolonimakten, som i mange andre koloniserte områder. Først så var denne motstanden med utgangspunkt i tradisjonelle maktstrukturer fra mandarinene, men etter 1900 utviklet det seg til mer europeisk-inspirert og nasjonalistisk motstand. Det ble også en revolusjonær bevegelse siden fransk politikk ikke tillot framvekst av utdannet, eiendombesittende, liberal middelklasse

15

Hvordan påvirket freden i Paris i 1919?

Der ble selvbestemmelse et internasjonalt prinsipp, men det gjaldt ikke kolonibefolkninger. Det var altså dobbeltmoralsk.

16

Hvordan blir kommunismen viktig for Ho Chi Minh?

Han gikk inn i det franske kommunistpartiet hvor han koblet sammen Vietnamesisk nasjonalisme sammen med kommunistisk ideologi og internasjonalisme. Indokinas kommunistparti ble dannet i 1930 og søkte å inngå i bred nasjonal allianse mot fransk styre

17

Hvordan ble 2. verdenskrig et vendepunkt?

I 1940 lot den franske Vichy-regjeringen, i samarbeid med Tyskland, Japan ekspandere inn i Indokina, men japanerne lot den franske koloniadministrasjonen fungere videre. Da ble ledende kommunister i sørlige Vietnam henrettet og resten flyktet til fjellene i nord. Etter dette dannes motstandsbevegelsen Vietminh i 1941. Det hadde en bred nasjonal appell og under kommunistenes ledelse ble det bygget organisasjon og kommandostrukturer

18

Hvordan ble slutten på 2. verdenskrig viktig?

Vichy-regimet falt i 1944 og japanerne satte Frankrikes koloniadministrasjon i Indokina til side. Så kapitulerte Japan i 1945, og da ble det et maktvakuum i Indokina. Dette kunne Vietminh utnytte samtidig som det var en akutt matkrise, så de utløste en rekke opprør. De tok dermed kontroll over det meste av det nordlige og sentrale Vietnam

19

Når erklærte Ho Chi Minh Vietnam selvstendig, og hva ble følgende?

2. September ble det erklært selvstendig og kjent som Den demokratiske republikken Vietnam. Det var to problemer. Først og fremst var det konkurrerende nasjonalister og religiøse samfunn i sør som gjorde det vanskelig å oppnå indre suverenitet, samtidig hadde de allierte bestemt at Kina og UK skulle sørge for ro og orden inntil franskmennene igjen kunne ordne opp. Frankrike ville ha kontrollen, og USA ville være alliert med Frankrike

20

Hva skjedde med forhandlingene i Paris 1946?

Det ga midlertidlig autonomi for DRV og opplegg for folkeavstemninger i sør. Frankrikets mann i koloniene gikk derimot mot krigshandlinger ved å lure sine egne i Frankrike til å gå til militær aksjon. Frankrike kontrollerte de store byene, mens Vietminh fikk kontroll over landsbygda med lettere og mer fleksibel militær organisasjon

21

Hva ønsket USA etter delingen av nord- og sør-Vietnam?

De ønsket at delingen skulle bli permanent, men problemet var at Søt-Vietnam manglet et samlende kraft

22

Hva slags faktorer gjorde Sør-Vietnam svak når det gjaldt å være en enhet?

1. Etnisk og religiøs sammensatt befolkning
2. Ca. 1 mill katolske flyktninger fra nord etter Geneve-avtalen
3. Sterk kommunistinnflytelse i Mekongdeltaet
3. Lederen, Ngo Dinh Diem sitt regime var preget av maktmisbruk og korrupsjon

23

Hvorfor får vi en amerikanisering av krigen i 1965?

Vi har hatt amerikansk militært nærvær fra 1960 med "military assistance command Vietnam" hvor man har hatt rådgivning, trening og etterretning. Grunnen til at USA kom mer og mer på banen var fordi at republikanerne la press på demokratene. Johnson som tok over for Kennedy måtte vise fasthet, og man måtte ha en sterk amerikansk militær engasjement i Sør-Vietnam for å hindre angrep fra nord

24

Hvorfor var det vanskelig for Johnson å bestemme seg for hva han skulle velge i konflikten?

Rådgiverne ville ha en kostbar militær opptrapping uten å kunne garantere suksess, mens Kongressen ville ha full seier til lav pris. Situasjonen løste seg da Johnson fikk frie tøyler av Kongressen etter at det ble en kamp mellom et amerikansk og flere nordvietnamesiske fartøyer

25

Hva slags dilemma sto USA overfor?

På en side ville massiv innsats av hærstyrker, marine og luftstridskrefter for å knuse Nord-Vietnam vært bra, men hjemmeopinion, opinion i Vest-Europa og strategiske vurderinger i den kalde krigen spilte inn. De tilsa ikke et så sterkt og ensidig militært engasjement. De ville heller ha et mer positivt, samfunnsbyggende arbeid

26

Hva ble konsekvensene for Sør-Vietnam når amerikanerne økte sin tilstedeværelse?

1. Sør-Vietnamesiske militær ble "avhengige" av Amerikansk støtte
2. Mange dollar rant inn i Sør-Vietnam som gjorde Vietnamese dollaravhengige og økte korrupsjonen

27

Hva er de to tingene som USA er imot som er ironisk i denne konflikten?

De er både imot europeisk kolonialisme prinsipielt, og enda mer imot sovjetisk inspirert kommunisme

28

Hva slags kritikk fikk Minh av kommunistene i Sovjet?

Han fikk kritikk for å være for mye nasjonalist fremfor å ha fokus på proletariatets globale maktkamp

29

Hvorfor var USA skeptisk til frigjøringen av Vietnam?

Fordi de hadde erfaring fra mellomkrigstidens bølge av "totalitære" diktaturstater som truet internasjonal frihet og sikkherhet. De mente at spredning av kommunistiske ideer bør hindres militært, og at Vietnam var på vei mot en kommunistisk retning. Samtidig hadde man utviklet domino-teorien. Hvis en stat i Asia falt til kommunismen, ville hele Asia falle til kommunismen

30

Hvordan utviklet den amerikanske opinionen seg rundt konflikten?

Det var ingen bred interesse for Vietnam-krigen før 1965. Opinionen var da delt mellom hauker og duer. Haukene sto for markering av amerikansk makt i Vietnam, mens duene sto for de amerikanske verdiene som frihet.