Sør-Afrika Flashcards Preview

Krig, fred og terrorisme (HI-116) > Sør-Afrika > Flashcards

Flashcards in Sør-Afrika Deck (52)
Loading flashcards...
1

Hvordan migrerte the Bantu speakers i Afrika fra 3 000 f.kr til 1 100 e.kr?

Sørover, de nådde over store deler av hele sørlige delen av Afrika

2

Hvem er Bantu?

Det er en generell betegnelse på mer enn 400 ulike etniske grupper i Afrika, fra Kamerun til Sør-Afrika. De har et felles språk, bantuspråk, og i mange tilfeller felles sedvaner

3

Hva var Angler-boer-krigen 1899-1902?

Det var en krig mellom Storbritannia og de sørafrikanske boerne. Boerne ser på dette som en frigjøringskrig. Krigen endte med at boerne i 1902 måtte anerkjenne britenes overhøyhet

4

Hva skjedde med Sør-Afrika i 1652?

Det nederlandske østindiske kompaniet opprettet en koloni i Kapp det gode håp. I 1805 tok britene over styringen av kolonien

5

Hvorfor fikk vi Angler-boer-krigen?

Bakgrunnen lå i at det var rike gull og diamantforekomster i området. Gull var grunnlaget for det internasjonale valutasystemet, og den britiske regjeringen ønsket å sikre seg kontroll over rikdommene. Boerne på sin side ville bevare republikkens selvstendighet, både overfor britiske imperiet og den Afrikanske befolkningen

6

Hva ble resultatet av Angler-boer-krigen?

boerrepublikkene måtte anerkjenne Storbritannias overhøyhet. Boerne mistet da selvstendigheten sin, men Afrikaneer-nasjonalismen vokste

7

Hva skjedde med Sør-Afrika i 1910?

Det britiske parlamentet vedtok en lov som slo områder sammen til det vi i dag kjenner som Sør-Afrika. I forhandlingene fikk boerne gjennomslag for kravet om at "ikke-hvite" ikke skulle ha noen politiske rettigheter, men gikk ut på at de som allerede hadde stemmerett i Kapp-provinsen, skulle få beholde den.

8

Hvem var boerne?

Det var den delen av Sør-Afrikas befolkning som var hvite og stammet fra nederlandske innflyttere på 1600- og 1700-tallet

9

Hva fryktet boerne/Afrikanderne etter Anglo-boer-krigen?

De fryktet at britene skulle bli dominante. De var fem grunner til denne frykten

10

Hva var de fem grunnene til at Boerne/Afrikanderne fryktet britenes dominans etter Anglo-boer-krigen?

1. God Save the Queen ble nasjonalsang
2. Flagget hadde fått britisk preg
3. Sør-Afrika-unionen var bundet av beslutninger tatt av parlamentet i London
4. Mange briter fikk stillinger i det offentlige
5. Engelsk dominerte undervisningen

11

Hva slags sosiale endringer opplevde Afrikanderne i perioden rundt 1. verdenskrig?

Opprinnelig var de bønder, men det ble en økende migrasjon til byene fra nå av. Afrikanderne var fattige, de konkurrerte mot Afrikanere om jobbene. Gruvebyene var preget av alkoholproblemer, prostitusjon og kriminalitet

12

Hva slags statistikk viser Afrikandernes innflytting til byene?

Ca. 1900: mindre enn 10 000 Afrikandere i byene - Ca. 2% av befolkningen på 630 000
1914: 1/3 av Afrikanderne bodde i byer

13

Hva slags reaksjoner kom fra Afrikandere rundt 1. verdenskrig?

Man startet egne private skoler der en vektla Afrikaans, kalvinistisk kristendomsforståelse. Man opprettet også en rekke organisasjoner innenfor velferd og kultur. Afrikaner Borederbond opprettes i 1918. Målet var å skape en egen nasjonal bevissthet blant Afrikandere

14

Hvordan utviklet Afrikander Broederbond seg utover 1930-årene?

De ville ikke lenger bare stimulere kulturell bevisstgjøring, men ville ha politisk og økonomisk makt. De ville at Afrikanderne skulle dominere Sør-Afrika. De begynte å infiltrere nøkkelpersoner inn i sentrale stillinger. Fiendene til gruppen var briter og afrikanere. De var livredde for en minkende hvit befolkning

15

Hva slags ideologi hadde Afrikander Broederbond?

Kristennasjonalisme (Gamle testamentet sammen med moderne politikk)

16

Hvem hadde makten fra 1910-24?

South-African Party med Louis Botha og Jan Smuts i spissen: arbeidet for forsoning mellom briter og afrikandere. De gikk i allianse med britene under 1. verdenskrig

17

Hvem hadde makten fra 1924-39?

National Party med Barry Herzog: spilte mer på frykten for anglifisering. Var imot deltakelse i 1. verdenskrig

18

Hva skjedde med National Party og South-African Party?

I 1938 slo de seg sammen. Smuts og Herzog var uenige om deltakelse i 2. verdenskrig. Det ble 80 stemmer for, og 67 stemmer imot å gå inn på britenes side

19

Hva slags reaksjon fikk man mot fusjonen av National Party og South-African Party?

Purified National Party var blitt stiftet alt i 1933. De ble ledet av Malan og ble sett på som fanatikere. Fra 1943 ble de kjent som National Party

20

Hva var de fire områdene som tilsammen utgjorde Sør-Afrika?

Kapp-provinsen, Natal, Oranjefristaten og Transvaal

21

Hva slags kommisjon ble satt opp etter Anglo-boer-krigen?

South African Native Affairs Comission (1903-05). De fikk i oppgave å utarbeide en ny felles innenrikspolitikk da de fire statene hadde hatt ulike lover

22

Hva ble hovedbudskapet til South Africa Native Affairs Commision?

At man skulle opprettholde skillet mellom rasene innen politikk og eiendomsrettigheter til jord. Tidligere praksis ble altså politisk doktrine

23

Hva skjedde i 1911?

De hvite arbeiderne fikk monopol på arbeid som krevde fagutdannelse. Hvite erstattet afrikanerne i mange offentlige virksomheter

24

Hva fikk vi i 1913 i Sør-Afrika?

Natives` Land Act: 7% av jorden går til Afrikanere, dette ble økt til 14% i 1936. Det var svært lite i forhold til folketallet og mange måtte flytte på grunn av dette

25

Hva skjer i 1936?

10 000 Afrikanere mister sine politiske rettigheter i Kapp-kolonien. Fargede i Kapp mistet alle rettigheter etter 1948

26

Hva ble stiftet i 1912?

South African National Congress, forløperen til ANC (African National Congress)

27

Hva var ANC?

Det var en frigjøringsbevegelse, i dag det regjerende partiet i Sør-Afrika. De arbeidet for flertallsstyre og demokrati, samt en rettferdig fordeling av jord og eiendom

28

Hvor mye effekt hadde ANC/South African National Congress før 2. verdenskrig?

Svært liten effekt. Den første store streiken blant gruvearbeidere kom i 1946

29

Hva skjedde i 1948?

Malans National Party vant valget, han argumenterte for at den endelige løsningen på problemene i Sør-Afrika var Apartheid. Dette var i en tid hvor afrikanernes befolkningsmessige flertall var på vei opp og i økende frustrasjon. Målet var hvit overhøyhet for alltid

30

Hva fører Apartheid til?

Vi får et radikalt skille mellom rasene: bosted, transport, utdanning, politikk, underholdning, sex/ekteskap. Dette ble legitimert med henvisning til bibelen