Kap 2 Flashcards Preview

Industriell Ekonomi begrepp > Kap 2 > Flashcards

Flashcards in Kap 2 Deck (22):
1

Utgift

Värdet av en köpt resurs.
Uppstår i samband med affärshändelse
Registreras i bokföringen när faktura erhålls

2

Inkomst

Värdet av en såld resurs
Uppstår i samband med affärshändelse
Registreras i bokföringen när faktura skickats

3

Utbetalning

Kassaflöde ut från företaget
Uppstår vid betalningstillfället
Tex när företaget betalar en leverantör för en tjänst

4

Kostnad

Värdet av en förlorad förbrukad resurs under en viss period
tex köper för 1000kr och håller i 10 år --> 100kr/år

5

Intäkt

Värdet av en levererad prestation

6

Inbetalning

Kassaflöde in i företaget
Uppstår vid betalningstillfälle.
Tex när en kund betalar för en faktura

7

Resultat

Resultat = intäkter - kostnader
under en viss period

8

Lönsamhet

Relation mellan resultatet i en viss period och det kapital som utnyttjas under perioden
Företagets betalningsförmåga på lång sikt
Dvs skillnad i intäkt och kostnad

9

Alternativkostnad

Det värde man går miste om genom att inte välja det bästa alternativet att utnyttja resurser på

10

Rörlig kostnad

Kostnad som ändras när produktions eller försäljningsvolymen ändras

11

Fast kostnad

Kostnad som ej ändras när produktions eller försäljningsvolymen ändras

12

Likviditet

Kopplat till pengaflöde.
Företagets betalningsförmåga på kort sikt
Bestäms av in och utbetalning

13

Kritisk volym

Den volym där total intäkt = total kostnad

14

Kalkylobjekt

En vara eller tjänst som man vill beräkna den faktiska kostnaden för.
Kallas även kostnadsbärare

15

Direkt kostnad

Direkt hänföra till ett visst kalkylobjekt

16

Indirekt kostnad

Gemensam kostnad för flera kalkylobjekt.
Kallas omkostnad

17

Särkostnad

Kostnad som uppkommer eller faller ifrån till följd av ett visst beslut.
Påverkas alltså av beslut
Tex marknadsföring

18

Samkostnad

Kostnad som ej påverkas av l ett visst beslut.
Tex lokal

19

Särintäkt

Intäkt som uppkommer eller faller ifrån pga av ett beslut

20

Täckningsbidrag TB

Differensen mellan
Särintäkt - Särkostnad

21

Bidragskalkylering

Kalkylering baserad på täckningsbidrag

22

Operationell kostnad

Särkostnad + Alternativkostnad