Kap 3 Flashcards Preview

Industriell Ekonomi begrepp > Kap 3 > Flashcards

Flashcards in Kap 3 Deck (17):
1

Proportionellt rörliga kostnader

Förändras linjärt med produktions och försäljningsvolym

2

Progressivt rörliga kostnader

Ökar snabbare med produktions och försäljningsvolym

3

Depressivt rörliga kostnader

Ökar långsammare med produktions och försäljningsvolym

4

Helt fasta kostnader

Kostnader som är fast för varje möjlig produktionsvolym inkl 0

5

Driftbetingade fasta kostnader

Kostnader som är fasta för varje möjlig produktionsvolym förutom då ingen produktion äger rum

6

Halvfasta kostnader

Helt fasta på ett visst nivå i ett visst volymintervall

7

Säkerhetsmarginal

Den andel verklig volym som ligger över den kritiska volymen

8

Periodkalkylering

Beräkning av (själv)kostnad per styck under en viss period

Ante som förkalkyl (baserad på planerad volym)

post som etterkalkyl (baserad på faktisk volym)


Att fastställa de totala kostnaderna för en viss produkt i en viss period och relatera dessa till periodens volym vilket då ger en gemonsnittlig kostnad per styck

9

Självkostnad

Den långsiktiga kostnaden per styck för att företaget ska kunna tillhandahålla en viss vara eller tjänst

10

Divisionskalkyl

Beräkning av självkostnad genom de totala kostnaderna för perioden divideras med den verkliga volymen för perioden

totala kostnaderna för perioden/verkliga volymen för perioden

Självkostnad kr/st = total kostnad för perioden / Verklig volym

11

Normalkalkyl

Att kalkylmässigt relatera produktens fasta kostnader till den normala volymen, och de rörliga kostnaderna till den verkliga volymen, för att erhålla ett mer stabilt värde på självkostnaden mellan perioderna

Självkostnad kr/st = fasta kost/normal vol + rörliga kost/verklig vol

Utnyttjandegrad = verklig volym/normal volym

12

Utnyttjandegrad

Relationen mellan verklig volym och normal volym

13

Minimikalkyl

Kalkylering av rörlig kostnad per styck genom att total rörlig kostnad relateras till den verkliga volymen

Mest intressant när kostnaden ej är proportionell, tex oljepriset

Rörlig kostnad kr/st = rörlig kost/verklig vol

14

Död zon

Den delen av ett nytt volymintervall där de ökade totala intäkterna ännu inte uppväger de ökade totala kostnaderna. Särskilt vanligt då halvfasta kostnader förekommer

15

Totala kostnader

Totala kostnader = Fasta köständer + (Rörliga kostnader * volym)

16

Totala intäkter

Totala intäkter = pris*volym

17

Vad skiljer kalkylmässiga och bokföringsmässoga kostnader?

- Urval (vilka kostnader och intäkter man ska ta med, detta är lag i bokföringskostnader)
- Periodisering (vilken tid)
- Värdering (ex stolar i salen)