Kap 5 Flashcards Preview

Industriell Ekonomi begrepp > Kap 5 > Flashcards

Flashcards in Kap 5 Deck (10):
1

Bidragskalkylering

- Används på kort sikt
- Används inom ramen av befintliga resurser
tex order a sit för b
- När befintligt sortiment och kapacitet ej ändras
- Jämföra produkters tillv.kostnad
- Kalkylering baserad på sam och särkostnader

Obs: Särinsekt och Särkostnad används bara vid bidragskalkyler

2

Sunk cost

En kostnad som har inträffats och inte kan återvinnas
Kostnader vi inte tar med för det är kostande vi redan haft. Ex felaktigt köp av maskin som gått sönder snabbt

3

Operationellt resultat

Särintäkt - Operationell kostnad

4

Operationell kostnad

Ordinarie produktion + alternativ kostnad

5

Fullständig kostnadsfördelning

Kalkylmodell som syftar till att fördela samtliga kostnader till de enskilda kalkylobjekten

6

Total täckningsbidrag (TTB)

Resultat + Samkostnad

7

Täckningsgrad (TG)

TB/särintekt = TTB/total särintekt

8

Stegkalkyl

Syftar till att åstadkomma en detaljerad analys av företagets TB på de olika hirearkistiska nivåer i företaget

9

Restkalkyl

Kalkylmodell som tar hänsyn till TB från en biprodukt som erhålls som rest vid produktion av en annan produkt

10

Trång sektion

När kapaciteten i ett system begränsas av en av de resurser som ingår i systemet. "Flaskhals"