Kap 4 Flashcards Preview

Industriell Ekonomi begrepp > Kap 4 > Flashcards

Flashcards in Kap 4 Deck (18):
1

Kausalitet

När ett kalkylobjekt bär exakt de kostnader som det orsakar

2

Påläggskalkylering

Metod för kalkylerning av självkostnad där de indirekta kostnaderna täcks med procentuella pålägg på de olika kalkylobjektens direkta kostnader

Påläggssats = Total omkostnad/Total direkt kostnad

1. Fastställande av påläggsbaser
2. Fördelning av kostnader på kostnadsställen
3. Beräkning av pålägg (påläggssatser)
4. Kalkylering med användning av framräknade pålägg

Uppställning:
1. utgå ifrån direkta kostnader
2. Bestäm påläggsbas
MO/DM * TO/DL * FO/TVK * AO/TVK
3. Beräkna påläggssatser
4. Beräkna självkostnad

3

Fördelningsnyckel

En direkt kostnad som ibland används för att fördela omkostnader

4

Direkta materialkostnader (DM)

Kostnader relaterade till material som kan hänföras direkt till det enskilda kalkylobjektet
tex råvaror, tull, frakt

5

Direkta lönekostnader (DL)

Lönekostnader som kan hänföras direkt till det enskilda kalkylobjektet
tex utbildning, personal i produktionen

6

Speciella direkta tillverkningskostnader (SDT)

Andra tillverkningskostnader som kan hänföras direkt till det enskilda kalkylobjektet
tex verktyg

7

Direkta försäljningskostnader (DF)

Försäljningskostnader som kan hänföras direkt till det enskilda kalkylobjektet
tex reklam

8

Materialomkostnader (MO)

Kostnader relaterade till material som är gemensamma för flera kalkylobjekt.
Fördelas via pålägg på DM
tex lokal, svinn

9

Tillverkningsomkostnader (TO)

Kostnader relaterade till tillverkningen i övrigt som är gemensamma för flera kalkylobjekt.
Fördelas via pålägg på DL
tex energi, utrustning, lön till planering

10

Tillverkningskostnad

DM + MO + DL + TO + SDT

11

Administrationskostnader (AO)

Kostnader för administration och ledning som är gemensamma för flera kalkylobjekt
Fördelas via pålägg på Tillverkningskostnaden
Tex företagsledning

12

Försäljningskostnader (FO)

Kostnader för försäljning som är gemensamma för flera kalkylobjekt
Fördelas via pålägg på Tillverkningskostnaden
tex reklam och resekostnad

13

Affärsomkostnad (AFFO)

AO+FO

14

Vinstpålägg

Pålägg på självkostnad som grund för prissättning

15

Vinstmarginal

Andelen av försäljningspriset som är vinstpålägg

16

ABC-Kalkylering

Metod för självkostnadskalkylering som baseras på analys av resursförbrukningen i företagets olika aktiviteter och kartläggning av de olika kalkylobjektens utnyttjande av aktiviteterna

Tillvägagångssätt
1. Identifiera direkta kostnader
2. Välj aktiviteter och fördela omkostnader
3. Identifiera primära kostnadsdrive
4. Beräkna aktivitetssatser (kostnad per enhet för kostnadsdrivarna)
5. Beräkna kostnader för kalkylobjekt/kostnadsbärare

17

Kostnadsdrivare

Den grundläggande orsaken till att kostnaden i en aktivitet kan öka eller minska, och som beskriver aktivitetens omfattning på ett sätt som går att kvantifiera

18

Aktivitetssats

Konstnåd per enhet för en kostnadsdrive

Aktivitetskostnad/kostnadsdivarvolym