Kapittel 3 Flashcards Preview

Religion > Kapittel 3 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 3 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Forklar sekularisering

Sekularisering er når et samfunnsområde som tidligere var under religiøs innflytelse , blir uavhengige og at menneskenes religiøse engasjement blir mindre. Dette fører til privatisering.

2

Forklar privatisering

Privatisering betyr at kirken fokuserer på enkeltmenneskets frelse og moral, og har liten innflytelse i økonomi eller politikk Dette leder ofte til at befolkningen mister interesse i kirkens religion.

3

Hva gikk den filosofiske religions kritikken ut på?

Den filosofiske religions kritikken går ut på å angripe religionen for dens innhold og vil avskaffe den.

4

Ludvig Feurbach

Ludvig Feurbach mente religion var undertrykkende dersom et svakt og dødelig menneske ikke burde be til en stor, allmektig sterk gud. Derfor blir det til et uttrykk for hva mennesket ønsker seg.

5

Karl Marx

Karl Marx mente det kapitalistiske samfunns-systemet var undertrykkende for mennesker dersom det undertrykker arbeiderne til å slå seg til ro med elendige forhold fordi de tror på en bedre tilværelse etter døden.

6

Sigmund Freud

Sigmund Freud var lege og mente det ikke var sunt med religion. Han mente det skapte et behov for en mektig far og beskytter som kan finnes i Gud. For å være et friskt og sunt menneske må derfor mennesket gi slipp på sin Gud.

7

Hva gikk den praktiske religions kritikken ut på? Gi tre eksempler

Den praktiske religions kritikken gikk ut på å angripe religionens måte å fungere på.
- Kristendommen har blitt kritisert for korstog, heksebrenning og undertrykkelse av homofili.
-Islam har blitt kritisert for å bruke vold og krig i religionens navn.
-Hinduismen har blitt kritisert for et undertrykkende kastesystem.

8

Hvordan har religionene forsøkt å forsvare seg mot de forskjellige typene religions kritikk?

Mange av religionens forsvarere hevder at religionen har sitt opphav utenfor mennesket, og at den derfor ikke lar seg forklare ut fra menneskelige forhold alene.

9

Forklar hva som menes med resekularisering?

Resekularisering er når samfunnsområdet som tidligere var sekularisert igjen blir påvirket av religion.
- Den økte betydningen av religion i politikken

10

Hva er ny-religiøsitet? Hva forklarer framveksten av denne type religiøsitet i Norge?**

Ny religiøsitet er sammenfatningen av mange forskjellige nye religiøse og åndelige bevegelser som har oppstått i den vestlige verden siden ca 1970.
Disse bevegelsene fikk aldri mye oppmerksomhet, men i 1980 ny religiøsiteten viktigere, og ble ofte kalt for New Age.

11

Kan interessen for fantasi i litteratur, film og spill tolkes som uttrykk for religiøs lengsel i vår tid? Vurder spørsmålet ut fra denne påstanden: ”Et tiltakende antall mennesker opplever ikke modernitetens endimensjonale verden som tilfredsstillende. Det er et sug etter leveverdener som tilbyr noe mer, etter en spirituell dimensjon i livet. Å konsumere Harry Potter og Ringenes Herre er èn måte å dekke dette suget på.”

På mange måter kan man se fellestrekk på kjennetegnene mellom det hellige og litteratur, film og spill. Fantasien i disse kategoriene kan også virke likt religion ettersom begge åpner for en ny måte å se verden, og gjøre den til mer enn hva den er.