Kapittel 5 Flashcards Preview

Religion > Kapittel 5 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 5 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hva betyr det at religionsfaget både er et kunnskapsfag og et holdningsfag?

Kunnskaper:
- Religionskunnskap og religionskritikk
- Islam og en valgfri religion
- Kristendommen
- Filosofi, etikk og livssynshumanisme
Holdninger:
- Skape toleranse i et pluralistisk samfunn
- Hjelpe den enkelte til refleksjon over egne livsvalg

2

Panteisme

Tro på en upersonlig Guddom som strømmer gjennom alt

3

Polyteisme

Polyteisme er troen på flere Guder.

4

Monoteisme

Troen på en personlig Gud

5

Mystikk

Enhet med det hellige

6

Dogme

tro eller doktriner som blir ansett som absolutt sannhet.

7

Myte

Myte er en betegnelse på en religiøs eller kulturell fortelling som ofte omhandler guder og mennesker

8

Ritual (gi eksempel) Kristendom/Islam

Ritual er en handling av symbolsk betydning som kanskje blir gjentatt gang på gang.
Eks. Dåp i kristendomm
Eks. Pilgrimmsferd til Mekka i Islam

9

Overgangsriter (gi eksempel)Kristendom/Islam

Overgangsriter er et ritual som er knyttet til endring av status. Det markerer en endring av sted, stadium, sosial posisjon eller alder. Overgangsriter er ritualer som «vasker bort» initialens tidligere status for å gjøre han eller henne klar til å «gjenfødes» som en ny person.
Eks. Omskjæring, Islam
Eks. Konfirmasjon, Kristendom

10

Forklar hva det betyr å kunne forstå religioner og livssyn innenfra (innenfraperspektivet), men også kunne analysere dem utenfra (utenfraperspektivet)?

Å forstå religioner og livssyn innenfra vil si at man forstår religionen eller livssynet slik de troende selv gjør. Det krever at man viser empati. Å forstå religionen utenfra vil si for eksempel å sammenligne ulike religioner og livssyn.

11

Den Rituelle Dimensjonen

En troenes religiøse handlinger blir kalt riter, summen av de blir en kult.

12

Opplevelsesdimensjonen

Mange ulike, religiøse følelser, gjerne knyttet til rite

13

Den Materielle og Estetiske Dimensjonen

Kunstneriske uttrykk som sang, dans, arkitektur, bygninger, gjenstander

14

Fortellingsdimensjonen

Fortellinger om det hellige som oppfattes som sanna av de troende, kalt myter

15

Læredimensjonen

Inneholder en helhetsbefatning av tilvværelsen, likt fortellingsdimensjonen med at læren og myter kan ha noe til felles. Her lærer man bl.a om monoteisme og polyteisme

16

Den Etiske Dimensjonen

Morallære med regler som påvirker samfunn og enkeltmennesker.

17

Den Sosiale Dimensjonen

Dreier seg om de sosiale mekanismene innenfor religionene.