Kapittel 4 Flashcards Preview

Religion > Kapittel 4 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 4 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Gi eksempler på hvordan religion kan skape konflikter i en familie eller i et samfunn.

Tvangsekteskap, omskjæring av jenter og vold mot kvinner er ofte konflikttemaer innen en religiøs familie. Dette kan også gå inn i politikken i et samfunn dersom noen av disse går mot rettighetene vi har som menneske. Større konflikter i samfunnet kan være de kristne sitt syn på abort, eller muslimske terrorister som utøver vold mot uskyldige som deres plikt i den hellige krigen mot Allahs fiender.

2

Hva går Samuel Huntingtons teori"The clash of civilizations" ut på?

"The clash of civilaztions" er en teori om at når den kalde krigen var over ville det ikke lenger være ideologiske og økonomiske motsetninger som skaper strid i verden, men kulturelle forskjeller mellom ulike sivilisasjoner. Der de viktigste kulturelle motsetningene ble dannet av religiøse forskjeller.

3

Hvilke argumenter er blitt for og mot "The Clash of Civilizations"?**

Mange i vesten mener Huntingtons teori har blitt sann, men enda flere er uenige med han.
Argumenter for at teorien kan være sann, kan man for eksempel se i krigen mot terror, der mange mener muslimenes religion og kultur er grunnen til terrorangrep som f.eks 9/11.
Karikaturstriden er også et argument for dette, da en dansk karikaturist tegnet Muhammed, noe som skapte stor konflikt.

4

På hvilken måte har har religioner bidratt til å skape fred og forsoning? gi eksempler.

Felles idealer som nestekjærlighet, medmenneskelighet og barmhjertighet er idealer som motiverer kristne, muslimer, humanister og andre til å arbeide i hjelpeorganisasjoner som Kirkens nødhjelp, Røde halvmåne og Røde kors.
Det var også mange religiøse ledere som har hjulpet med forandring.

5

Ghandi

Stod i spissen for Indias fredelige løsrivelse fra Stor-Brittania og var inspirert av hinduisk ikkevoldsfilosofi.

6

Martin Luther King Jr

Hadde et kristent budskap om håp, rettferdighet og alle menneskers likeverd, som ledet til de svartes kamp for borgerrettigheter i USA.

7

Desmond Tutu

Ledet Sannhetskommisjonen og ville få frem sannheten om overgrepene som hadde skjedd, men som også la til rette for tilgivelse.

8

Hva betyr religionsfrihet? for enkeltmennesket og for staten?

For enkeltmennesket betyr religionsfrihet å ha retten til å praktisere sin religion som man vil, å skifte religion eller å ikke praktisere religion i det hele tatt.
En konsekvens for dette er at staten må være mer nøytral angående religiøse spørsmål. Det kan ikke favorisere andre religioner eller legge begrensninger for innbyggernes valg.

9

Er kjønnslemlestelse av kvinner er et religiøst eller kulturelt fenomen. Begrunn svaret.

Kvinnelig omskjæring er en rituell handling som ofte blir utført med tanke på jentas beste. Begrunnelsene for praksisen er flere og knytter seg gjerne til tradisjon, kultur, religion og bestemte forståelser av kvinnelighet, skjønnhet, renhet og hva som er godt og moralsk høyverdig.Utover det så må det settes i perspektiv om at det er tradisjon, for å forklare at det er en kulturell greie, se på hvor de gjør det og årsaken bak

10

Gjør rede for begrepet religionsdialog, vis til konkrete eksempler på religionsdialog og drøfter i hvilken grad religionsdialog kan være kilde til fred og forsoning.

Når tilhengere fra forskjellige religioner møtes for å samtale, kalles samtalen gjerne for religionsdialog. Noen slike samtaler dreier seg om religiøse spørsmål, og deltagerne forteller hverandre hva de tror på og hvilke religiøse erfaringer de har gjort. Forskjellen mellom religionene blir da klargjort, men også hva de har felles. På denne måten kan misforståelser og fordommer fjernes, og faren for religiøse konflikter blir mindre. I andre typer av religionsdialog møtes representanter for religioner og ikke-religiøse livssyn for å drøfte spørsmål som berører religionens plass i samfunnet, for eksempel forholdet mellom religionsfrihet og ytringsfrihet.