Kappale 1-2, ekologia ja ympäristö Flashcards Preview

BI2 Ekologia > Kappale 1-2, ekologia ja ympäristö > Flashcards

Flashcards in Kappale 1-2, ekologia ja ympäristö Deck (23):
1

Ekologia ja ympäristöekologia?

Ekologia on biologian osa-alue, joka tutkii ekosysteemejä, eliöiden riippuvuuksia toisistaan ja elottomasta ympäristöstään ja lajien välisiä suhteita.

Ympäristöekologia tutkii ihmisen vaikutuksia ekosysteemeihin.

2

Kestävä kehitys?

Toimintatapa, jossa säilytetään maapallo elinkelpoisena.

3

Mistä kahdesta ympäristötekijästä eliöiden ympäristö koostuu?

Abioottisista (elottomista) ympäristötekijöistä: liittyvät maaperään, veteen ja ilmaan.
* O2, CO2, vesi/kosteus, valo, lämpö, ravinteet, happamuus, suolaisuus, paine

Bioottisista eli elollisista ympäristötekijöistä: muodostuu samalla alueella elävistä eliöistä, eli eliöyhteisöstä.

4

Mitä abioottisia ympäristötekijöitä on?

Vesi/kosteus, happi, hiilidioksidi, valo, lämpö, ravinteet, happamuus, suolaisuus, paine.

5

Miksi vesi (abioottinen ympäristötekijä) on eliöiden olemassaolon edellytys?

* Suurin osa solujen sisällöstä on vettä ja tärkeät reaktiot tapahtuvat vedessä.
* Vesi on fotosynteesin toinen raaka-aine hiilidioksidin ohella.

6

Miksi useimmat maaeliöt eivät siedä elinympäristön suolaisuutta?

Suola kuivattaa soluja.

7

Mitkä ovat kasveille tärkeimpiä ravinteita?

* Typpeä sisältävät nitraatit
* Fosfaatit ja kalium
* Magnesium (tarvitaan lehtivihreän rakenteessa)

8

Miten happamuus liittyy kasvien kasvuun? Missä pH:ssa useimmat kasvit menestyvät parhaiten?

Mitä happamampi maaperä, sitä vähemmän ravinteita on liuenneena veteen kasvien saataville.
Useimmay kasvit menestyvät parhaiten neutraalissa pH:ssa 7.

9

Luettele bioottisia (elollisia) ympäristötekijöitä.

Ravinto, pedot, loiset, kilpailijat, lisääntymiskumppanit, ihminen.

10

Ekosysteemipalvelut?

Luonnon meille tarjoamat hyödykkeet. Esim.

- ravinto
- raaka-aineet ja energia teollisuuteen
- happi ja puhdas vesi
- pohjaveden muodostuminen
- hyönteisten suorittama pölytys

Eli sellaiset ekosysteemin toiminnot, jotka ovat arvokkaita ihmisen hyvinvoinnille.

Lisäksi sellaisia palveluita, joita vaikeampi mitata. Esim.
- luonnon virkistysarvo ja terveysvaikutukset
- luonnon sosiaaliset, kulttuuriset ja eettiset merkitykset

11

Biodiversiteetti

Eli monimuotoisuus.

1) Ekosysteemien monimuotoisuus
2) Lajimonimuotoisuus
3) Lajinsisäinen monimuotoisuus

12

Mitkä ympäristötekijät vaikuttavat ekosysteemien moninutoisuuteen?

- Alueelle tulevan säteilyn määrä
- Ympäristöolojen pysyvyys
- Alueen pinta-ala
- Suppeammilla alueilla: abioottiset tekijät, kuten ravinteet ja vesi

13

Biodiversiteetti on seurausta...

ympäristötekijöiden erilaisuudesta

14

Biotooppi

eli luontotyyppi on eliöiden elinympäristö, jossa keskeiset ympäristötekijät ovat samankaltaiset ja eliöstö siksi tietynlainen.

Esim.
* pulujen tyypillisiä elinympäristöjä (biotooppeja) ovat kaupunkien puistot.
* valkoselkätikan biotooppeja ovat vanhat pökkelöityneet metsät.

15

Ekolokero

Ekolokero on kaikista ympäristötekijöistä muodostuva kokonaisuus, johon eliö on sopeutunut ja jossa lajin tai populaation eläminen, lisääntyminen ja leviäminen on mahdollista.

Siis eliön toiminnallinen asema ja tehtävä elinympäristössään.

Tietyn eliölajin sopeutuminen ekolokeroon ilmenee sen rakenteessa ja elintoiminnoissa, sekä eläimillä myös käyttäytymisessä.

16

Kylmänhorros

Vaihtolämpöiset eläimet (esim. hyönteiset, matelijat, sammakot) vaipuvat kylmänhorrokseen.

* elintoiminnot lähes pysähdyksissä
* ruumiinlämpö voi laskea jopa hieman alle nollan

17

Talvihorros

Tasalämpöisistä eläimistä siili ja lepakot vaipuvat talvihorrokseen.

* elimistön lämpötila pysyy parissa lämpöasteessa
* tarvittava energia saadaan ennen talvea tankatusta rasvakudoksesta

18

Talviuni

Karhu ja mäyrä hakeutuvat talvipesiin suojaan ja nukkuvat talviunta.

* ruumiinlämpö alenee vain hiukan
* kesän ja syksyn aikana kerätyt kunnolliset rasvavarastot elimistössä

19

Kasvien strategiat kylmästä selviämiseen?

* lehtivihreän talteenotto
* lehtien varistaminen
* talvehtivat siemenet
* talvehtiva maavarsi tai juurakko
* lumen alla talvehtiminen
* kylmyyttä kestävät varret ja silmut

20

Kasvien kuivasta selviäminen?

Kasveille kehittynyt useita rakenteellisia ominaisuuksia, jotka estävät liiallisen haihtumisen.

* Havupuiden neulasten pinta-ala on pieni
-> vähentää haihtumista (myös talvinen vedenpuute)

* Kuivien arojen kasvillisuus (esim. sipulikasvit) talvehtivat aivan maan pinnassa
-> pystyvät nopeasti hyödyntämään kevään lämmön ja sulavan lumen kosteuden

21

Ympäristöresurssit

Ne ympäristön mahdollisuudet ja ominaisuudet, joita eliöt hyödyntävät, kuten valo, tila, ravinto, vesi, pesäkolot, kasvualustan ravinteet.

22

Sietoisuus/sietokyky

Eliön kyky kestää ympäristötekijöiden vaihtelua.

Laji tulee toimeen ympäristötekijän minimi- ja maksimiarvon välissä.

23

Minimitekijä

Se fysikaalinen tai kemiallinen ympäristötekijä, joka voimakkaimmin rajoittaa jonkin eliön menestymistä.

Eli ympäristötekijä, joka ensimmäisenä rajoittaa eliön esiintymistä/selviämistä.

Esim. veden ja typen saatavuus määräävät, missä ja kuinka hyvin kasvit pystyvät kasvamaan.