Kostundersökningsmetodik Flashcards Preview

Vetenskapliga metoder > Kostundersökningsmetodik > Flashcards

Flashcards in Kostundersökningsmetodik Deck (66)
Loading flashcards...
31

Vad kallas även fall-kontroll-studie?

Fall-refererns-studie

32

Vad innebär fall-kontroll-studie?

Retrospektiv studiedesign. En grupp individer med sjukdom jämförs mot en grupp utan sjukdom gällande tidigare livsstilsvanor

33

Fördelar med fall-kontroll-studier

Fördelaktig vid ovanliga tillstånd, kräver färre deltagare, snabb och billig. Flera exponeringar kan undersökas.

34

Nackdelar med fall-kontroll-studier

Recall bias, svårt att välja kontrollgrup, orsaken kan vara svår att identifiera pga förändring i exponering

35

Vad innebär recall bias?

Felaktigheter i vad man minns vs. hur det egentligen var

36

Vad kallas även kohort-studie?

Uppföljningsstudie

37

Fördelar med kohortstudie

Kan samla kostdata hos varje individ och innen sjukdom. Går att studera förändring över tid, upprepade mätningar och många utfall är möjliga att studera. Viss möjlighet att förklara orsakssamband

38

Nackdelar med kohortstudie

Bortfall under uppföljningen, kostsam design, lång utvecklingstid och uppföljningstid

39

RCT kan även kallas...?

Kliniska försök

40

Vilken är den mest noggranna koststudiedesignen?

Randomiserad dubbelblind studie, hög intern validitet

41

Fördelar med RCT

Minimerar möjligheten till störfaktorer, möjligheter att utveckla större skillnader genom aktiv intervention, ger unik info om latent period och ger högt evidensvärde

42

Nackdelar med RCT

Etiska aspekter, ej precisa mått på exponering, minskad följsamhet, pålästa deltagare

43

Vad studerar man vid samhällsinterventioner?

Hur omgivningsfaktorer, värderingar och attityd påverkar beteende

44

Retrospektiv

Bakåtblickande

45

Prospektiv

Framåtblickande

46

Nämn de olika kostundersökningsmetoderna

- Kostregistrering el matdagbok
- 24-h recall
- FFQ
- Kort formulär
- KH-intervju
- Biomarkörer
- Kostmönster

47

Risk vid kostregistrering el matdagbok

Risk för icke-representativitet, underrapportering och bortfall

48

AMPMs olika steg i en 24 h recall

- Snabb lista
- Bortglömda livsmedel
- Tid och plats
- Detaljerad genomgång
- Avslut

49

Vad är de bortglömda livsmedlen under en 24 h recall?

1, spannmål
2, rotfrukter
3, baljväxter
4, frukt och grönt
5, sockerarter, konserveringsmedel och sirap
6, fisk, fågel och ägg
7, mjölk och mjölkprodukter
8, fetter och oljor
9, drycker

50

Är 24 h recall billig eller inte?

Kostsam metod

51

Är FFQ billig eller inte?

Relativt billig metod

52

Vad används FFQ mest inom?

Stora nutritions-epidemiologiska studier

53

Är kort formulär billig eller inte?

Relativt billig metod

54

När används vanligen kort formulär?

Åtgärdsprogram / interventionsstudier

55

Kritik till kort formulär

Utvärderar inte kostens helhet

56

Vad står KH för i KH-intervju?

Kosthistorik

57

Vad består KH-intervju av?

24 h recall, tillbakablickande intervju och sedan FFQ

58

Fördel med KH-intervju

Fångar upp oregelbunden konsumtion

59

Nackdel med KH-intervju

Tids- och resurskrävande

60

När används biomarkörer?

Validering (komplement) till undersökningar