Krzepliwosc Krew Flashcards Preview

Farmakologia 3. Rok > Krzepliwosc Krew > Flashcards

Flashcards in Krzepliwosc Krew Deck (84):
1

Asparaginian, chlorek, fumaran, glukonian, bursztynian żelazawe

Doustne preparaty żelaza

2

Glukonian żelazowy, kompleks żelaza sorbitolu i kwasu cytrynowego

Dożylne preparaty żelaza

3

Kwas askorbinowy

Stabilizuje żelazo w postaci dwuwartosciowej

4

Kwas bursztynowy

Zwiększa wchłanianie metalu

5

Niepozadane preparatów żelaza

Pokarmowe, drgawki (doustne);
Uszkodzenie ściany naczynia, mięśniowo-stawowe, alergiczne, anafilaksją, pokarmowe (dożylne)
Próba na krew utajona moze byc fałszywa
-hemosyderoza, spadek cisnienia, Wstrząs

6

Deferoksamina

Zapobiega wchłanianiu żelaza z jelit i ułatwia wydalanie go z krwi

7

Cyjanokobalamina, hydroksokobalamina

Domiesniowo lub dożylnie, preparaty witaminy B12 podawane w przypadku jej niedoboru

8

Kwas foliowy

Zapasy na kilka
Miesięcy, rzadko niedobór; metotreksat moze powodować niedobor, suplementacja u ciężarnych!

9

Erytropoetyna A i B

Stosowane w terapii niedokrwistości rekombinowane EPO; stosowane w AIDS, niewydolności przewlekłej nerek, przewlekłe zapalenia i nowotwory, aplazje szpiku, u wcześniaków; niepoz: nadcisnienie, zespół nadlepkosci krwi, zespół grypopodobne (przejściowo)

10

Darbepoetyna

Rekombinowana EPO, dłuższy okres półtrwania, raz w tygodniu

11

Sargramostym, molgramostym

Preparaty GM-CSF, pogudzaja rozwój progenitorow grnaulocytow, makrofagiw, eozynofili; płytek krwi, erytrocytów; stosowane w leczeniu neutropenii po chemii, aplazji szpiku, izolacji kom w celu regeneracji szpiku; niepoz: bole kości, goraczka, skórne, hipotonia, tachykardia, obniżenie saturacji, wysięki opłucnowa i osierdziowe, vasculitis

12

Filgrastym, lenograstym

Preparaty G-CSF, stymuluje powstanie, dojrzewanie i uwalnianie neutrofili ze szpiku
Pegfilgrastym - zmniejsza klirens nerkowy wiec nasila działanie na neutrofile (pegylacja)

13

Interleukina 11, trombopoetyna

Stymulują powstawanie i uwalnianie ze szpiku płytek krwi; leczenie małopłytkowości; niepoz: nadcisnienie, hipokaliemia;
Trombopoetyna - produkcja megakariocytow; rekombinowane preparaty - rHUMGDF; rHUTPO

14

Romiplostym

Mimetyk trombopoetyny, zwiększa liczbę płytek krwi u pacjentów z immuno maloplytkowoscia, niewiele niepoz

15

0,45 NaCl; 0,9 NaCl; płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny (PWE), płyn Ringera

Izotoniczne, szybkie uzupełnianie niedoborów płynowych, szybka eliminacja nerkowa i dystrybucja poza
Naczynia, niepoz: przewodnienie, nasilenie zaburzeń elektrolitowych, gotowość prozakrzepowa

16

Dekstrany 70k 60k 40k 1k (haptenowy)

Preparaty koloidalne, zwiększają zawartość przestrzeni wewnątrznaczyniowej, przeciwagregacyjne, poprawiaja właściwości reologiczne erytrocytów: niepoz: anafilaksją, mogą uniemożliwić oznaczenie grupy
Krwi

17

Skrobia hydroksyetylowana 450k 200k 70k (wielko średnio małocząsteczkowa)

Stosuje sie ja w stężeniach 6-10%, niewielki wpływ na krzepnięcie; niepoz: uczuleni, anafilaksja, świąd

18

Preparaty żelatyny, oksypolizelatyny, żelatyny usieciowane/modyfikowane

Najmniejszy i najkrótszy efekt objętościowy, nasilają diureze, mały wpływ na krzepnięcie: niepoz: uczulenia

19

Anagrelid

Hamuje dojrzewanie megakariocytow i tworzenie płytek krwi,

20

Kwas acetylosalicylowy

Nieodwracalnie hamuje aktywność COX-1 w płytkach -> hamuje produkcje proagregacyjnego TXA2; szybko wchłania sie z pokarmowego, działanie po 60 min; działa 20 min a właściwie 7-10’dni (czas życia płytek); (75-300mg dziennie przeciwplytkowy) stosowanie: slawica piersiowa stabilna, migotanie przedsionkow, zawał, udar, miażdżyca, profilaktyka zawału; przeciwzapalnie: goraczka reumatyczna, przeziębienie, bole głowy, stawów;
Przeciwwskazania: nadwrażliwość, wrzodowa, zapalne pokarmowego, zaburzenia kwasowo-zasadowe, pooperacyjne, astma, polipy w
Nosie, niewydolność wątroby nerek

21

Tienopirydyny

Tiklopidyna (działa po 3-5 dniach, niepoz: plamica maloplytkowa) klopidogrel (30% pacjentów opornych, palenie nasila działanie), prasugrel (3. Gen, lepszy od kropidogrelu); elinogrel (zarówno dożylny i doustny pierwszy)

22

Tienopirydyny działanie

Hamują ahregacje płytek krwi, selektywnie nieodwracalnie łącza sie z receptorami ADP typu P2Y12; zaburzają wiązanie fibrynogenu, stosowanie: zapobieganie w miażdżycy, ostry zespół wieńcowy bez ST, zawał z ST, leczeni Interwencyjnie PCI

23

Kangrelor, tykagrelor

Blokery receptor ADP niebędące tienopirydynami

24

Abcyksymab

Fragment Fab przeciwciała
Przeciw kompleksowi GP IIb/IIIa; dożylnie w angioplastycd wieńcowej z dużym ryzykiem zgonu lub zawału; w przeciwieństwie do innych blokerów IIb/IIIa moze uczulać bo białko!

25

Eptyfibatyd

Kompetytywny inhibitor rec IIb/IIIa, mimetyk sekwencji RGD

26

Tyrofiban

Niepeptydowa pochodna tyrozyny, selektywnie blokuje IIb/IIIa; słabo działa na rec witronektowy (adhezję migracje i proliferacje komórek); stosowanie: ostre zespoły bez ST, ryzyko zawału, obniżenie ST w EKg bądź u cukrzycy , mimetyk sekwencji RGD

27

Pikotamid

Inhibitor syntazy TXA2, antagonista TXA2, zmniejsza szanse zawału u pacjentów z miażdżyca tętnic kończyn dolnych; u cukrzycy z miażdżyca dolnych lepiej działa niz aspiryna

28

Dipirydamol

Inhibitor fosfodiesterazy, zwiększa cykliczny AMP w płytkach, agonista prostacykliny; razem z aspiryna przeciw udarom mózgu; z warfaryna u pacjentów ze sztucznymi zastawkami; przedłuża działanie adenozyny!!! Wywołuje zespół podkradania (stosowany do próby)

29

Cylostazol

Inhibitor fosfodiesterazy 3. Płytek krwi i mięśniówki naczyń; zwiększa cAMp; antyagreg, miorelaks; miażdżyca tętnic obwodowych, zmniejsza objawy chromania przestankowego; razem z aspiryna chroni przed powstaniem zakrzepu w stencie; stosowany w potrójnej terapii z klopidogrelem i aspiryna u pacjentów ze stentem

30

Epoprostenol

Syntetyczny analog prostacykliny, najsilniejszy inhibitor agregacji płytek, zwiększa stez cAMP w płytkach przez rec IP; wskazania: operacje z krążeniem pozaustro, hemodializa, maloplytkowosc, nadcisnienie płucne pierwotne, choroba raynaud, nadcisnienie w ciąży;
niepoz: hipotonia, krwawienie, pulsujący ból głowy, nudności kolka, zaczerwienie twarzy

31

Iloprost

Stabilny analog prostacykliny, okres eliminacji 30 min; wskazania: miażdżyca zarostowa tętnic, zespół raynaud O ciężkim przebiegu, umiarkowane i ciężkie nadcisnienie płucne;
przeciw: nadwrażliwość, choroba niedokrwienna zaaw, ostry zespół wiencowy ostatnie 6 mies, zaburzenia rytmu, udar;
Niepoz: zaczerwienienie twarzy, bole głowy, nudności, potliwość

32

Treprostynil

Syntetyczny analog prostacykliny, hamuje agregacje, bezpośredni wpływ wazodylatacyjny na tętniczki płucne, stosowany w nadciśnieniu płucnym

33

Worapaksar, atopaksar

Bloker agregacji płytek inicjowane przez trombinę; nowy lek, antagoniści receptorów PAR1 aktywowanych przez trombinę;
Worapaksar przeciwwskazanie w dodatnim wywiadzie na udar - zbyt silne leki przeciwplytkowy

34

Terutroban

Bloker agregacji inicjowane przez trombinę, działa przeciwko TXA2; nowy lek; zbyt silny przeciwplytkowy

35

Acenokumarol

Doustny antykoagulant, antagonista witaminy K, podstawowy lek w Polsce,

36

Antagoniści witaminy K

Hamują powstawanie czynników krzepnięcia, działają tylko in vivo, profilaktyka zatorów, przewlekłe migotanie, efekt po kilku dniach; na początku większe ryzyko zakrzepu (zaleca sie 2-4 dni z heparyna); działanie lecznice na podstawie INR (2-4 ok)

37

Warfaryna

Doustny antagonista wit K; Metabolizowana przez CYP1A2 i CYP3A4 oraz CYP2C9 (silna wersja); lepszy od acenokumarolu: szybciej działa, dłużej działa, nowotworu choroby nerek nie osłabiają wiązania a acenokumarolu osłabiają!

38

Fenprokumon

Doustny antagonista wit K

39

Tekarfaryna

Antagonista doustny wit K; metabolizowany przez esterazy; uniezależniony od diety i leków; przeciwzakrzepowo w migotaniu; nie metabolizowany przez P450; długi okres półtrwania

40

Doustne antykoagulanty a interakcje

Nasilenie działania przeciwzakrzepliwego powodują: cyprofloksacyna, erytromycyna, flukonazol, izoniazyd, kotrymoksazol, metronidazol, amiodaron, diltiazem...

Osłabienie działania orzeciwkrzepliwegl: gryzeofulwina, rybawiryna, ryfampicyna, cholestyramina, karbamazepina, barbiturany, merkaptopuryna

41

Czynniki wpływające na INR

Polimorfizm CYP2C9, mutacje genu podjednostki VKORC1, mutacje czynnika IX VII i protrombiny, mutacje gamma-glutamylokarboksylazy

42

Powikłania antagonistów wit K

Krwawienia, martwica skory, alergia, teratogenne, priapizm, zespół purpurowych stop,

43

Heparyna

Bezpośredni endogennych antykoagulant, gromadzony w mastocytach, otrzymywana z błony śluzowej jelit świń ; zwiększa kilka tys razy szybkość działania antytrombiny, hamuje tworzenie trombiny; cząsteczka heparyna nie zużywa sie w reakcji, moze aktywować wiele cząsteczek antyteombiny, podskórnie lub dożylnie, działa in vivo i in vitro; dziala szybko, APTT 1,5-2,5 dluzsze

44

Heparyna niefrakcjonowana

Podstawowy lek do utrzymania stanu zmniejszonego krzepnięcia

45

Heparyna wskazania

Profilaktyka i leczenie choroby zatorowej; niestabilna choroba wieńcowa bez ST, ostre zespoły wieńcowe z ST, przezskornie interwencje wieńcowe, protezy zastawkowe, zator tętniczy, udar mózgu

46

Heparyna powikłania

Krwawienia - przy nadmiernym siarczan protaminy; maloplytkowosc, osteoporoza, martwica skory, alergia, odwracalne łysienie

47

Enoksaparyna, nadroparyna, dalteparyna, bemiparyna, certoparyna, parnaparyna, rewiparyna, tynzaparyna

Heparyny drobnoczasteczkowe, działają na czynnik Xa, nie wydłużają APTT, bez konieczności testów krzepnięcia, nie sa inaktywowane przez protamine, nie inaktywuja trombiny; niepoz: krwotoczne, maloplytkowosc, zmniejszenie masy kostnej

48

Fondaparynuks

Inhibitor Xa; Występuje zarówno w heparynie drobno jak i niefrakcjo; odpowiada za interakcje z antytrombina, zwiększa aktywować 300x; usuwany przez nerki, nie wywołuje maloplytkowosc bo nie wiąże sie z płytkami, nie ma
Interakcji z warfaryna i aspiryna;
Wskazania: zawał bez ST, profilaktyka żylnej zatorowej, profilaktyka zakrzepicy żylnej po plastyce biodra lub kolana;
Podawanie pozajelitowe, wydalanie z moczem, większa cena, brak srodka neutralizujacego

49

Rywaroksaban

Inhibitor Xa; Wiąże sie wybiórczo z Aktywnym miejscem Xa, metabolizowany w wątrobie; DOAC,

50

Danaproid

Inhibitor Xa; Mieszanina heparynoidow, silne działanie hamujące aktywny Xa i 20x słabszy na IIa; słabiej wiązany przez przeciwciała przeciwplytkowy wiec so leczenia małopłytkowości od heparyny typu II

51

Nowe inhibitory Xa

Apiksaban, betriksaban, edoksaban, idraparynuks (długo działa); idrabiotaparynuks (długo działa, mniej krwawień)

52

Lepirudyna, dezyrudyna (rekombinowane hirudyny)

Biwalirudyna, argatroban
(Syntetyczne analogi hirudyny)

Zmieniają APTT, wiążą sie z trombina i traci ona zdolność wiązania fibrynogenu, bez udziału antytrombiny! Wskazania: maloplytkowosc poheparynowa, profilaktyka zakrzepowe, leczenie lrzeciwzakrzepowe w interwencji przezskórnej, udar, ostre wieńcowe;
Niepoz: krwotoczne, anafilaksja
Przeciwwskazania: ciąża, niewydolność nerek wątroby, alergia

53

Dabigatran

Doustny, profilaktyka żylnej zatorowej, nie jest konieczne oznaczanie APTT; bezpośredni doustny antykoagulant niebędący anty K, bez udziału antytrombiny inhibitor trombiny

54

Przeciwwskazania do leków przeciwzakrzepowych

Bezwzględne: skaza krwotoczna, krwawienie pokarmowego, nadcisnienie wrotne, rozwarstwienie aorty, ciąża
Względne: udar, krwiak śródczaszkowy, operacja lub uraz głowy, guz mózgu, nakłucie lędźwiowe, nadcisnienie, retinopatia cukrzycowa, niewydolność ciężka wątroby/nerek, zapalenie osierdzia

55

Streptokinaza

Lek fibrynolitycznh I generacji; wiąże sie z plazmonogenem uczynniajac plazmine; dożylnie, zmniejsza śmiertelność zawału, synergistycznie aspiryna; po 4 dniach pojawiają sie przeciwciała; przerwa w braniu conajmniej rok

56

Urokinaza

Lek fibrynolityczny I generacji, naturalny aktywator plazminogenu, z kultur kom nerkowych

57

APsAC

Kompleks streptokinazy z ludzkim plazminogenem, nieczynny i niedostępny dla inhibitorow osoczowych, staje sie aktywatorem plazminogenu pomodblokowaniu centrum aktywnego przez deacylacje

58

Alteplaza

Fibrynolityk II gen, tkankowy aktywator plazminogenu, moze byc stosowany przy obecnych przeciwciała na streptokinaze

59

Duteplaza

Fibrynolityk II gen, dwulancuchowy t-Pa

60

Reteplaza

Fibrynolityk III gen; mutant t-Pa; nie jest rozpoznawany przez srodblonek wątroby, 5-10 razy dłuższy okres półtrwania niz t-Pa

61

Tenekteplaza

Fibrynolityk III gen; Zmodyfikowany t-Pa o 3x dłuższym
Niz alteplaza, 200x bardziej odporny na aktywacje i większe powinowactwo do fibrynę

62

Pamiteplaza

Fibrynolityk III gen; dłuższy okres półtrwania i większe pow do fibrynę, analog t-Pa

63

Monteplaza

Fibrynolityk III gen; dłuższy okres półtrwania, zmodyfikowany t-Pa

64

Desmoteplaza

Wyizolowany ze śliny nietoperza; fibrynolityk III gen; duża swoistość wobec fibrynę, nie ma
Powinowactwa do fibrynogenu

65

Wskazania fibrynolityk

Ostry zawał do 12h; ostry udar do 3h, zakrzepica zyl głębokich, zator płuc,

66

Przeciwwskazania fibrynolitykow

Bezwzględne: przebyty udar nowotwór tętniak uraz głowy, operacja neuro, krwawienie z narzadow wewnętrznych, podejrzenie tętniaka rozwarstwiajacego aorty, krwotoczna retinopatia cukrzycowa, długa reanimacja;

Względne: nadcisnienie, ciąża, wrzód, uraz, niewydolność wątroby, nowotwory i zapalenia,

67

Niepozadane fibrynolityko

Krwawienia, hiperfibrynoliza (zespół lityczny); alergia przy streptokinazie

68

Kwas E-aminokapronowy, transksamowy, aminometylobenzoesowy,

Inhibitory fibrynolizy, blokują miejsce wiązanka plazminogenu z lizyna, blokują transformacje plazminogenu w plazmine;
Przeciwwskazania: niewydolność nerek, krwiomocz, hemofilia, ciąża

69

Aprotynina

Naturalny inhibitor proteaz serynowych,

70

Metoksypolietylnoglikol-epoetyna B

Długo dzialajacy stymulator receptorów dla erytropoetyny

71

Peginesatyd

Pegylowany analog erytropoetyny

72

Eltrompopag

Niebiałkowy agonista receptora trombopoetyny, immunologiczna plamica maloplytkowa; maloplytkowosc w HCV

73

Kangrelor

Krótko dzialajacy analog ATP, (odwracany antagonista) dożylnie

74

Tykagrelor

Najnowszy doustny, działa
Bezpośrednio na P2Y12; nie tienopirydyna; odwracalny antagonista; lepszy niz kropidogrel

75

Semuloparyna

Ultradrobnoczasteczkowa heparyna, w depolimeryzacji niefrakcjonowanej; hamowanie Xa do IIa 80:1

76

Idraparynuks

Długo dzialajacy pentasacharyd, inhibitor Xa; migotanie przedsionków; liczne powikłania krwotoczne wycofany

77

Idrabiotaparynuks

Analog idraparynuksu, połączenie z biotyna (wit H); możliwość neutralizacji awidyną;

78

Defibrotyd

Działanie orzeciwzakrzepowe i fibrynolityczny; hamuje powstanie zakrzepu i rozpuszcza go przez zwiększenie stez PGE2 i PGI2; umiarkowane działanie orzeciwzakrzepowe; leczenie wątrobowa chorobę żylna-okluzyjna

79

Drogtrekogin alfa

Rekombinowana forma aktywnego białka C; przeciwzakrzepowe; przeciwzapalne, profibrynolitycznd; we wstrząsie septyczny - wycofano bo nie skuteczne, ale leczy Ebole

80

Ferumoksytol

Związek tlenku żelaza i dekstranu - dożylny preparat żelaza

81

Kwas folinowy

Zredukowany czynny metabolit kwasu foliowego, leczenie zatrucia metrotreksatem

82

Apiksaban, Edoksaban, Betriksaban, Rywaroksaban

DOAC, bezpośrednie doustne antykoagulant nie antagoniści witaminy K;

83

Andeksanet alfa

Antidotum na rywaroksaban i apiksaban; odwraca działanie; rekombinowana czynnik Xa

84

Leczenie przeciwzakrzepowe u migotania

Lepiej stosować dabigatran, rywaroksaban, apiksaban niz warfaryna - większe bezpieczeństwo, nie trzeba badać parametrów, szybciej działa, mniej interakcji,