Kunskaps- och vetenskapsteori Flashcards Preview

PS2 Metod > Kunskaps- och vetenskapsteori > Flashcards

Flashcards in Kunskaps- och vetenskapsteori Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vad handlar vetenskapsteori om?

Om olika idial hur vetenskapen ska bedrivas

2

Vad menas med realistisk korrespodensteori?

EN objektiv sanning som är samma för alla och oberoende av våra trosföreställningar. finns en värld som existerar oberoende av våra trosföreställningar.

3

Hur kan vi mäta kunskap om världen?

Genom sinnerna (empirism) observartioner, experiment

Genom förnuft, logik (rationalism)

4

Vad menas med Korrespondenskriteriet?

Påståendet möts av en motsvarighet i världen (teori motsvarar datan)

5

Vad är "Koherenskriteriet"?

Påståendet är förenligt med andra sanna utsagor (hermeneutiska cirken) Massa saker som bekräftar varandra. Det blir en logisk sammanhängande bild. Exempel vid brottsutredning.

6

Vad menar man med icke-realistiska sanningsteorier som idialism och socialkunstruktivism?

Sanningen är subjektiv.

Världen är beroende av subjektet och vi konstruerar den genom våra begrepp.

7

Vad är det pragmatiska kriteriet?

Det fungerar

8

Hur rättfärdigas trosföreställningar enligt empirismen?

Genom sinneserfarenhet.

Det kan endast byggas på observation från verkligheten. Objektiva.

9

Hur rättfärdigas trosföreställningar enligt rationalismen?

Av förnuft

10

Vad är dualismens utgångspunkt?

Kropp och själ är skilda.

11

Vad är dualismens monism?

Kropp och själ är ej skilda.
Behaviorismen var monistisk, så även neuropsykologin.

12

Vad är huvudteserna inom positivismen?

Empirisk testbarhet (kan inte vara sanning om det inte är testbart.

Man använder samma typ av metoder oavsett fält

13

Positivism förutsätter.......?

Empirism

14

Vad gäller för induktiv och deduktiv

Induktion = Observation - skapa teori.

Induktion = pröva teorin.

15

När uppstod positivismen

Positivism positivismen uppstod under 1800 talet.Rådande ideal i västvärlden sedan tidiga 1900 talet. Lagar, beskivningar, prediktion, kontroll.

16

Nämn två personer som har med positivism att göra.

Comte och Popper

17

Vilka är implikationerna för Empirismen?

• Verkligheten skall studeras med egna sinnen (ej genom logik, förnuft som i rationalism)

• Vetenskapen skall befatta sig med det mätbara

• Kontrollerad information (”Källkritik”)

• Öppenhet, replikerbarhet, validitet

18

Vad menas med falsifikation

Falsifierbarhet är en möjlighet att beskriva ett sammanhang där ett givet påstående kan visa sig falskt. Inom vetenskapsteori används falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses vara vetenskaplig – det skall gå att prova teorin på ett sätt som gör att den går att avfärda.

Kunskap ackumuleras genom vetenskapliga teorier genom att de motbevisas och ersättas med bättre teorier.

Falsifierbarhet som ett kriterium för att skilja mellan teorier som är
vetenskapliga och de som är ovetenskapliga.

Det måste finnas ett logiskt observationspåstående som är oförenligt med hypotesen.

19

Ge exempel på falsifikation.

Hypotes: Fladdermöss har ett välutvecklat mörkerseende.

Deduktivt härledda implikationer:
1. Fladdermöss orienterar sig i mörker med hjälp av mörkerseende
2. Fladdermöss försedda med ögonbindlar kan inte se.
3. Fladdersmöss med ögonbindlar kan inte orientera sig i mörker.

Test:
En grupp fladdermöss förses med ögonbindlar.
Visar sig att ändå kan orientera sig i mörker.
Hypotes falsifieras.

20

Vad menas med Hermeneutisk position?

Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse.

Man tänker sig att allting handlar om tolkningar. De menar att förståelsen är beroende av forskaren.

Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?". Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Man försöker dock inte söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning. Sanningen är relativ och beroende av subjektet.

21

Vad är den hermeneutiska cirkeln?

Syftar på att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser.

Tolkningar bygger alltid på andra tolkningar

22

Vad är fenomenologisk position?

Söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss.

Vad är fenomenet ilska? Ber några människor skriva ner detaljerat om situationer där de upplevda ilska. Forskaren gör sedan en analys av detta och försöker hitta essensen av historierna. Vad är gemensamt. Det är mer objektivt än hermeneutiken. Försöker generalisera genom fler historier.

Kritisk av det naturvetenskapliga, avhumaniserande intrånget
i humanvetenskapen.

Försöker inte förklara kausala samband.

23

Vad menas med Socialkonstruktivism?

Det finns ingen objektiv verklighet

Världen är en en social konstruktion.

Relativistisk, subjektivistisk syn


De menar att historia, kultur, stereotyper osv påverkar vårt beteende och påverkar hur forskaren formulerar frågor och söker svar.
De menar att det inte finns några objektiva data som gäller för all