Kvantitativ metod Flashcards Preview

PS2 Metod > Kvantitativ metod > Flashcards

Flashcards in Kvantitativ metod Deck (75)
Loading flashcards...
1

Vad menas med randomisering?

Att slumpmässigt placera deltagare i grupper.

Alla deltagare har samma chans att hamna i experiment-/kontrollgrupp

2

Vad är ett icke experiment

En studie där man inte randomiserar eller manipulerar någon variabel.

Detta är sant för bla korrelationsstudier.

3

Vilka slutsatser kan man dra av en korrelationsstudie?

Man kan bara dra slutsats om att en variabel samvarierar med en annan.

4

Vad menas med en "latent variabel"?

En variabel som inte kan mätas direkt utan måste operationaliseras. T.ex "att vara glad".

5

Vad menas med "operationalisering"?

Att bestämma hur någonting ska mätas.

6

Ge exempel på kapacitetstest som har operationaliserats för att mäta kunskap eller kapacitet..

Intelligenstest - IQ
Kunskapstest - Tentor
Lämplighetstest - Högskoleprov

7

Nämn några faktorer att ta hänsyn till vid formulerande av enkätfrågor?

Tid och rum: "läser du någon kvällstidning". Vissa kanske bara läser tidningar på helger och svarar därför nej.

Erfarenhet: "har du någon långvarig sjukdom?". Långvarig kan uppfattas olika.

Dubbelfrågor: ställ inga dubbelfrågor

Ledande frågor: Ställ inga ledande frågor

Negationer: "är du inte positiv till att äta icke-ekologiska grönsaker" Undvik dessa

8

Vad är en variabel?

Något som kan anta fler världen.

9

Vad menar man med "Observation = sanning + mätfel" ?

Det vi observerar är sanningen samt en massa mätfel. Sanningen finns någonstans, bland annan mätfel.

10

Vad menas med "mätinstrument"?

Instrumenten vi använder för att mäta något. Dessa kan vara t.ex en enkät eller ett psykologiskt test.

11

Vad menas med "deskriptiv"?

Att beskriva någon egenskap,åsikt, personlighet, beteende i en population. (Hur många har en viss åsikt, personlighetdrag, gör ett visst beteende osv) t.ex en sifo undersökning.

12

Vad menas med "analytisk"?

Försöker ta reda på vilka variabler som är viktiga samt hur de hänger ihop

13

Vad menas med "innehållsvaliditet"? / Content validity

Hur väl representerar frågorna sin domän. Items bör representera alla möjliga items.

Alltså hur väl syftar frågorna till att mäta sin domän.
(Validitet i mätinstrumentet)

14

Vad menas med "domän"?

Alla möjliga observationer som skulle kunna tyda på t.ex gladhet (om man vill mäta det.

15

Vad menas med "item"?

De enskillda frågorna/observationerna i domänen.

16

Vad menas med "begreppsvaliditet" / construct validity?

Mäter testet det har för avsikt att mäta?
Hänger variabler ihop på det sätt vi kan förvänta oss. Korrilerar de på det vis man har förväntat sig. Något ska korrilera med något men inte med något annat.

Socialt stöd borde va negativt korrelerat med upplevd stress men inte alls korrelerat med IQ.

Om till exempel ett intelligenstest ger hög intelligenskvot för personer som man definierat som lågtbevågade och kanske låg för personer med uppbart god kognitiv förmåga, har testet uppenbarligen låg konstruktvaliditet för intelligens.

(Validitet i mätinstrumentet)

17

Vad menas med "kriterievaliditet"?

(criterion-, concurrent validity)

Hur väl stämmer testet överens med ett vist kriterium? Något att jämföra testet med.

T.ex - Hur väl stämmer en klinikers bedömning av ADHD med testet. Eller Hur väl förutsäger högskoleprovet en persons studieresultat på en viss utbildning?

(Validitet i mätinstrumentet)

18

Vad menas med "ytvaliditet"?

Ser testet ut att mäta det som det avser att mäta? Alltså, förstår deltagarna vad testet handlar om? Så att så lite missförstånd som möjligt sker.
Förstår den som ska besvara en fråga vad frågan handlar om?

(Validitet i mätinstrumentet)

19

När vill man inte ha hög "ytvaliditet?"

T.ex psykologiska test för psykopati eller social desirability.

20

Vad menas med reliabilitet hos ett mätinstrument?

Tillförlitlighet/konsistens i mätningen.

Får alla personer som har en viss egenskap alltid samma resultat?

Detta är alltså andelen variation som kan tillskrivas den latenta variabeln. Resten beror på mätfel.

21

Vad menas med "splithalfreliabilitet"?

Man delar alla svar från en person i två lika stora delar och korrelerar dem med varandra.

Man låter alltså personen samma person göra halva testet vid ett tillfälle och andra halvan vid ett annat.

Tar ett medelvärde med alla korrelationer med varandra.

22

Vad menas med "test-retest"?

Begrepp inom reliabilitet.

Man använder samma test vid två tillfällen för samma person. Man korrelerar svar från första och andra tillfället. Man får då ett mått på stabilitet över tid.

Genom detta jämnar slupmässiga mätfel också ut sig över många test. Systematiska består dock.

23

Vad menas med "intern konsistens"?

Begrepp inom reliabilitet?.

Mäter itemsen samma sak, hur starkt hänger de ihop? Man vill ha hög korrelation mellan items som är tänkt att mäta samma sak.

Vissa saker ska INTE korrelera med varandra medan andra ska det.

Man räknar Cronbach's alfa på detta.

24

Vad menas med "inter-rater reliabilitet?"

Om fler personer som sammanstället testet gör samma observation, tolkning.

Här räknar man Cohen's Kappa.

25

Vad menas med "True Score Theory"?

Man har en latent variabel man vill mäta. Man tänker att det finns ett sant värde.
Exempel med Tre items/tre frågor som ska mäta samma sak. Det kan skilja lite i svaren mellan frågorna. Det som skiljer är då mätfelen… Man beräknar ett medelvärde.

26

Vad är Cronbach's alpha?

Formel för mått på mätfel.

Man mäter hur väl frågorna är korrelerade med varandra)
Man använder då formel för varians och covarians.
Man vill få reda på vad som beror på mätfel och individrelaterad varians.

SAMSTÄMMIGHET DELAT PÅ SLUMPEN.

Man vill ha en siffra så nära ett som möjligt.

27

Varifrån kommer mätfel?

Personen missförstod frågan

Olika personer tolkar frågan olika

Personer är trötta eller hungriga när de svarar.

Kanske var för stort hopp mellan frågealternativen.

Men ger felaktiga svar för att variera sig.

28

Vad är exempel på demografiska variabler?

Inkomst

Utbildning

Yrke

Bostadsområde

Socioekonomi

Ålder

Kön

29

Vad är poängen med randomisering?

Poängen med randomisering är att få ekvivalenta grupper så att vi vet att det är manipulationen som gör skillnaden och inte något med grupperna.

30

Vad kallas det när man har fler oberoende variabler?

Faktoriell