Etik Flashcards Preview

PS2 Metod > Etik > Flashcards

Flashcards in Etik Deck (9)
Loading flashcards...
1

Vilka fyra krav ingår i individskyddskravet?

Informationskravet

Samtyckeskravet

Konfidentialitetskravet

Nyttjandekravet

2

Hur är informationskravet formulerat?

Forskaren ska informera de berörda personerna om den aktuella forskningens syfte och metoder.

De ska informeras om allt som kan påverka deras deras villighet att delta (om jag hade vetat detta, skulle jag delta?).

- risker, obehag
- nyttan av forskning
- att de kan ta del av resultaten
- var/hur de publiceras
- vem finansierar

3

Hur är samtyckeskravet formulerat?

Deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Man ska själv få bestämma över sin medverkan och om de vill medverka.
Även om man skriftligt ger sitt samtycke för att delta har man ALLTID rätt att avbryta. Ett samtycke från försökspersonen är aldrig bindande.

Ibland kan man behöva en rektor eller förälder som ger samtycke, om man t.ex är omyndig.

Om det är en enkät, om man skickar sin enkät ifylld så är det ett samtycke. Man kan behöva informera om att det finns ett beroendeförhållande mellan forskaren och patienten. Detta just för att väldigt många människor har väldig respekt för personer med vita rocka osv. Man ska inte känna sig pressad och inte våga säga nej….

4

Hur formuleras konfidentialitets kravet?

Deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet och
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga
inte kan ta del av dem.

Man garanterar alltså personerna att det behandlas konfidentiellt och inte kommer ut till fel händer. Man informerar också om att eventuella inspelningar förstörs efter transkribering osv. Man måste också be om tillåtelse för att banda. Man ska vara försiktig när man citerar vid intervjuer gjorda vid t.ex små arbetsplatser då de kan röja personernas identitet. Man ska inte spara uppgifter i en dator. De ska vara i ett låst skåp och sedan förstöras.

5

Hur är nyttjandekravet formulerat?

Uppgifter insamlade om en enskild person får endast
användas i forskningssyfte.

Att Informationen man får användas endast i forskningssyfte och inte kommer ut till andra intressenter. Får ej användas i kommersiellt bruk. Uppgifterna får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt berör de inblandade (tex tvångsintagning osv).

6

Vad är andra viktiga saker man ska ta hänsyn till vid forskning?

Sårbara grupper - Någon med epilepsi ska inte användas vid försök där det är mycket blinkande ljus osv. Man kan inte heller t.ex klassificera barn som populära eller inte. Dela in i dem. Man får tydligen inte heller forska på vissa grupper, romer osv.

Debriefing - Man måste debrifa, säga varför man lurades om man gjorde det osv. Inte släppa iväg någon som har blivit upprörd efter experimentet osv. Debriefingen måste göras direkt efter experimentet, inte skicka brev osv. Man får helt enkelt lite på att försökspersonerna avslöjar för efterkommande försöksdeltagare, Om någon har blivit vald till ett experiment pga egenskap ska man informera om varför.

7

Vad menas med forskningskravet

Varför är just denna forskning viktig?

Hur viktig?

Berättigar det de implikationer för deltagarna

8

Vilka rättsliga ramar finns att tänka på vid forskning?

Personuppgiftslagen

Etikprövningslagen

Datainspektionen

9

Hur ska personuppgifter förvaras?

Bör bevaras i ett säkert ställe (låst skåp ej i en dator).

Inga problem om material insamlat helt utan identitetsmarkörer

Om markörer finns bör dessa avlägsnas så att omöjligt koppla data till uppgiftslämnaren.

Koppling mellan data och identitet via en kod.