Kvalitativ metod Flashcards Preview

PS2 Metod > Kvalitativ metod > Flashcards

Flashcards in Kvalitativ metod Deck (27)
Loading flashcards...
1

På vilka sätt kan man etablera trovärdighet i en kvalitativ studie?

Confirmability

Dependability

Credibility

Transferability

2

Vad menas med "Confirmability"

Hur man kan kan styrka att rapporten inte reflekterar en forskares egen bias. Den inte har blivit färgad.

Hur objektivt är det?

Försäkras genom ljudupptagningar. Man har transkriberingar. Man kan ge tolkningen till försökspersonerna så de får godkänna.

3

Vad menas med "Dependability"

Pålitlighet. Typ motsvarighet till reliabilitet.

Hur beroende är materialet av den kontexten som det kommer ifrån? På vilket sätt kan detta finnas även i andra kontexter.

Kan man få likartade resultat även vid andra tillfällen. Vid upprepade undersökningar?

4

Vad menas med "Credibility"

Studerar det fenomentet som de tänker sig att de studerar?

Hur väl har man identifierat och beskrivit materialet man studerar?

(Motsvaras av intern validitet, hur troliga är resultaten. enligt Bryman)

5

Vad menas med "Transferability"

Hur kan fynden transfereras, generaliseras till andra kontexter.

6

Hur kan man samla in data till kvalitativa studier?

Observationer

Intervjuer

Casestudies

Analys av datakällor/texter
- Grundad och tematisk

7

Vad menas med naturalistisk observation?

Söka svar till forskningsfrågor genom att observera beteende "the real world".

Beteende som förekommer i sin naturliga miljö

Forskaren gör fältobservationer av processer utan någon som helst påverkan

Kan börja med en mer ospecifik strategi

Behöver inte använda förutbestämda kategorier

Avser ej att testa en teori

8

Vad menas med ostrukturerad observation?

Utan tydligt utvecklade strukturer för att studera händelser

Exempelvis etnografiska studier, där kod-scheman utvecklas under forskningsprocessen

Forskaren börjar med en ostrukturerad tillvägagångssätt; över tid kommer man fram till vad som är viktiga förhållanden, händelser, handlingar eller sekvenser som bör registreras

9

Vad menas med strukturerad observation?

Använda kodning av vissa särskilda typer av beteenden (kod-scheman)

- Icke-verbala beteenden- kropprörelser som inte förknippas med språket
Gester, uttryck

- Rumsliga beteenden
Närhet och i vilken utsträckning individen rör sig mot eller bort från varandra

- Extra språkliga beteenden
Talhastighet, ljudstyrka, avbrott

- Språkliga beteenden
Innehåll av tal, funktioner som detaljer och samstämmighet

10

Vilka grader av deltagande pratar man om vid observation?

Fullständigt (participant as observer)

Observerar främst (observer as participant)

Fullständigt observerande

11

Vad menas med fullständigt deltagande?

Helt involverad i studiemiljö där människor observeras

Agerar som en gruppmedlem, utvecklar en personlig kontakt med en viss samhällgrupp, får tillgång till deltagarnas tankar, känslor och intentioner

12

Vad menas med "observerar främst" vid observation?

Fokus på observation, men interaktion möjligt (exempel: sitta i bakgrund av ett klassrum, iaktta, men har lite kontakt/utbyte/kommunikation.

13

Vad menas med "fullständigt observerande" ?

Bara observation, ingen interaktions allts exempelvis om man tittar på videofilmer, eller sitter dold bakom en spegelvägg (se dold observation)

14

Vilka för och nackdelar finns vid dold observation?

Forskarens närvaro stör ej beteenden/skeenden som observeras
Forskaren kommer åt annars oåtkomlig information

Nackdelar:
Etiska problem, dvs. frånvaron av fyra viktiga huvudkrav (Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet)

15

Vad menas med fokusgrupp och hur kan en sådan organiseras?

7-10 personer (minst två) i en grupp med likadana erfarenheter.
Diskuterar tillsammans och ger information Intervjuaren blir mer som en moderator i samtalet. Ca 1-2 timmars gruppdiskussion.

Moderatorn förbereder ett gäng frågor för att leda diskussionen. Det bör vara minst två deltagare.

Det kan vara praktiskt att spela in video för att observera andra saker in bara de budskap de förmedlar i tal.


Fördelen är att diskussionen kan väcka tankar som man kanske inte hade fått fram annars.

16

Beskriv strukturerad-, semi/halvstrukturerad- och ostrukturerad intervju.

Strukturerad - färdigformulerade frågor i samma ordning till alla.

Halvstrukturerad - ett antal färdigformulerade frågor/områden, ordningen kan ändras under intervjun intervjuguide med fokusämnen/checklista.

Ostrukturerad - helt öppet samtal, ”strukturering” sker på plats (För att få en första bild, och sen kunna gå vidare till intervjuer med mer struktur)

17

Vilka urvalstyper kan brukar vara vanliga vid kvalitativ forskning?

Bekvämlighetsurval

Kedjeurval, snöbollsurval - personer som har kontakt med varandra.

Strategiskt, teoretiskt urval - Om man har speciella frågor kvar och vill komma i kontakt med vissa personer. När man har fått en viss förståelse och vill undersöka vissa detaljer.

18

Hur tänker man gällande urval vid kvalitativa studier?

Man tänker sig inte representativ utifrån hela populationen utan ifrån kvaliteterna i det fenomenet som man vill studera. Man väljer inte på slump utan man väljer sådana som har mycket att berätta (som är relevanta). När man kan välja väljer man gärna personer som har mycket att berätta.

19

Nämn två st databearbetnings- och analysmetoder

Grounded theory

Tematisk analys

20

Vad menas med grundad teori?

Detta är en systematisk metodologisk strukturering/tolknings strategi.

Syftet är att upptäcka, förstå och förklara sociala processer genom att generera teorier ur empirisk data.

Teorierna utvecklas ur datan snarare än härleda från redan existerande hypoteser. Där av "grundad teori".

Varje samtal, varje besök, allt ger information. Man ska titta på allt. Man har massor av material som man kodar.

Ett sett att generera nya teorier om något.

21

Beskriv kodningen för grounded theory

Open coding - Word by word, väldigt detaljerat, hitta
namn, etiketter för vad som är intressant. Vara "öppen" för vad folk säger.

Axial coding - Hur passar dessa (många) koder ihop? Hur är de
länkade, ingår de i samma/olika fenomen, vad är
större kategorier/underkategorier som kan byggas av
dessa koder? Här formas teorin.

Selective coding - Välja (selektera) kärnvariabeln, huvudkategori(erna),
relatera det till allt annat. Här skriver man sin storyline.

22

Vad är målet med Grounded Theory

Hitta en teori som är grundad i data.

23

Vilka validitetskriterier finns vid grundad teori?

Fit - Begreppet man genererar är väl grundade i data (citat som presenteras ska tydligt kunna kopplas till teorin)

Relevans - Är teorin relevant för det studerade området? Inte bara akademisk utan även praktisk.

Funktionalitet - Kan teorin förklara variabeln.

Modifiability - Teorin och begreppen är tillräckligt heltäckande även när den nya datan tillkommer.

24

Vad är tematisk analys?

Tematisk analys är en metod för att analysera kvalitativ data.

Man söker efter mönster i texten.

Man strukturerar datan så att den resulterar i teman.

Man försöker mer definiera variabler än att förklara någonting.

25

På vilka sätt kan tematisk analys vara antingen deduktiv eller induktiv?

Deduktiv (teoristyrd)- Man analyserar och strukturerar datan utifrån teman som har bestämts utifrån teoretiska ramverk.

Induktiv (empiristyrd) - Teman skapas ur empirin, observationerna.

26

Tematisk analys görs i 6 steg, vilka?

1. Bekanta sig med data.
an läser hela materialet, flera gånger. Skaffar sig en överblick..


2. Koda data.
Detta görs utifrån forskningsfrågan. Vad är meningsfullt? Vad sägs. Man strukturerar och reducerar?

3. Från kodning till tema.
Man kodar koderna för att hitta det som är gemensamt,. Koderna tillsammans blir ett tema. Mönster.

4. Se över sina teman
Fungerar de i relation till varandra i relation till koderna? Här kan det bli justeringar.

5. Definiera och namnge teman.
Vad handlar temat om? Hitta essensen av varje tema.

6. Förklara sina teman.
Förklara vad det är för teman, vad handlar det om.
Man skriver en löpande text och förklarar vad temana handlar om.

27

Hur skiljer sig bl.a tematisk analys från grundad teori?

I tematisk analys har man inte samma slutmål som grundad teori då man inte är ute efter att försöka förklara någonting. Man försöker mer definiera variabler.