L 6 # 8 BE Flashcards Preview

2nd Quarter Japanese > L 6 # 8 BE > Flashcards

Flashcards in L 6 # 8 BE Deck (4):
1

Nishida: The Shinkansen is at four thirty in the afternoon, right?

Shinkansen wa go yo-ji-han desu ne.

2

Hill: Yes, will [it] be okay to gather together at four o‘clock?

Hai, atsumaru no wa yo-ji de ii desu ka.

3

Nishida: Yes, let‘s meet up at the ticket gate at the west entrance.

Ee, nishi-guchi no kaisatsu-guchi de machiawasemashou.

4

Hill: Got it. (lit. understood)

Ryoukai desu