La Lògica Flashcards Preview

Filosofia > La Lògica > Flashcards

Flashcards in La Lògica Deck (10):
1

Què és la lògica?

És aquell tipus de pensament on es fa ús de la racionalitat humana, així només sent possible en els humans.

2

Explica què és un silogisme.

Un silogisme és un conjunt de 3 frases: dues premisses i una conclusió. Dins aquests elements trobam P (terme major) que apareix al predicat de la primera premissa; S (terme menor) que és el subjecte de la segona premissa i de la conclusió; i M, el terme mitjà que es sitúa al subjecte de la primera premissa i en el predicat de la segona.

3

Quins són els tipus de enunciats que trobam a la lògica de predicats?

-Universal Afirmatiu (UA) o tots els A són B
EX: Tots els humans són mortals.
-Universal Negatiu (UN) o cap A és B
EX: Cap humà es inmortal.
-Particular Afirmatiu (EA) o algun A és B
EX: Qualque humà és mortal
-Particular Negatiu (PN) o algun A no és B
EX: Qualque humà no és mortal

4

Què són els diagrames de Venn?

Són unes representacions que ens permeten verificar la lògica de predicats. Com bé sabem, l'importància d'aquests es basa en la seva lògica més que en la veritat que expressen.

5

Representa els enunciats anteriors a través dels diagrames.

-Afirmatiu Universal (AU)
Tots els humans (A) són mortals (B)
-Afirmatiu Negatiu (UN)
Cap humà (A) és inmortal (B)
--Particular Afirmatiu (EA)
Qualque humà (A) és mortal (B)
-Particular Negatiu (PN)
Qualque humà (A) no és mortal (B)

*La resposta i l'explicació del procés es troben al seguent web: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1250/1258/html/22_los_crculos_mgicos_de_venn.html

6

Què és la lògica proposicional?

És aquella formada per una, dues o més proposicions que seran substituïdes per lletres. Cada proposició té uns valors (vertaders o falsos).

7

Quin tipus de proposicions tenim?

-Conjuncions: uneixen a través de la conjunció 'i'
-Disjuncions: amb la conjunció 'o'
-Condicional: una depèn de una altra (aleshores)
-Bicondicional: les dues depenen de l'altra (només si)

8

Quina simbologia utilitzam a la lògica proposicional?

Si volem expressar una conjunció, ho farem amb el símbol '^'; si és una disjunció ho farem a través de 'V'; la condicional es representa per mitjà d'una fletxa amb un sentit; si es vol simbolitzar la bicondicional es farà amb una feltxa de doble sentit.

9

Què hem de fer si volem representar més d'una proposició i entre elles hi ha una correlació? I si volem negar-ne una?

Doncs utilitzarem els ( ) entre proposicions i els [ ] en cas de voler expressar una relació entre parèntesis.
En cas de que volguem negar una proposició emplearem el ¬ damunt la proposició corresponent.

10

Quants de valors poden tenir un conjunt de proposicions?

El valor de proposicions dependrà del nombre de les mateixes. Ho podem esbrinar a través de la fórmula 2º, sent º el nombre de proposicions.