Lesson 1༣ -drink water Flashcards Preview

Speak Fluent Tib > Lesson 1༣ -drink water > Flashcards

Flashcards in Lesson 1༣ -drink water Deck (31):
0


ཆུ།


chu - water

1


གཞས་ ཉན་གྱི།


shé nyengyi - to listen to songs

2


སྐད་ཆ་ ཤོད་ཀྱི།


ké cha shōgyi - to make conversation

3


དུག་ལོག་ གྱོན་གྱི


duk་lo gyonkyi - to wear clothes

4


ལྟད་མོ་ ལྟ་གི་


démo daki - to watch shows

5


ཁ་ལག་ ཟ་གི


kala saki - to eat food

6


ཁོང ངོ་ཤེས་ཀྱི་


kong ngoshégyi - to know him/ her

7


ཡི་གེ་ འཔྲི་གི


yiké tri་ki - to write letters

8


ཁ་ལག་ བཟོ་ཀྱི་


kala sogyi - to make food

9


ཤིང་ཏོག་ ཉོ་གི་


shingdö nyoki - to buy fruits

10


ལས་ཀ་ བྱེད་ཀྱི


léka chégyi - to do work

11


དེབ་ ཀློག་གི་


teb loki - to read books

12


བོད་ཡིག་ སྦྱོང་གི།


pūyik chongkyi - to study Tibetan

13


དངུལ་ སྤྲོད ཀྱི།


ngul trogyi- to give money

14


ད་ལྟ


tanda - now

15


སང་ཉིན།


sang nyin - tomorrow

16


ཁ་སང་


kasang - yesterday

17


དོ་དགོང་་


dökong - tonight

18


གནངས་ཉིན།


nang་nyin - day after tomorrow

19


ཉེན་ལྟར།


nyentar - daily

20


རྟག་པར།


takpar - always

21


རྒྱུན་དུ།


kyun du - usually

22


སྐབས་རེ།


kyabré - occasionally

23


ཡང་སེ།


yangsé - frequently

24


ནམ་ཡང།


namyang - always

25


ཕན་ཚུན་


pantsun - each other

26


གཅིག་པུར་


chikpür - alone

27


ང་གཉིས།


nga nyi - the two of us

28


མ་གཏོགས།


madok - except

29


གཅིག་པུ།


chikpu - only

30


ང་ཚོ་ཚང་མ།


ngatso tsangma - we all