Lessons 14-16 verb tenses Flashcards Preview

Speak Fluent Tib > Lessons 14-16 verb tenses > Flashcards

Flashcards in Lessons 14-16 verb tenses Deck (22):
1


སྐད་ཆ་ ཤོད་བཞིན་པ།


gécha shöshin་pa -speaking (cont)

2


དུག་ལོག་ གྱོན་བཞིན་པ།


duklok gyonshinpa - wearing clothes (cont)

3


ལས་ཀ་ བྱེད་བཞན་པ།


léka chéshinpa - doing work (cont)

4


ཤིང་ཏོག་ ཉོ་བཞིན་པ།


shingtok nyoshinpa - buying fruit (cont)

5


དེབ་ ཀློག་བཞིན་པ།


teb lokshinpa - reading books (cont)

6


ཁ་ལག་ བཟོ་བཞན་པ།


kalak soshinpa - making food (cont)

7


ཁ་ལག་ བཟའ་གི།


kalak sa་ki - will eat food( future)

8


ང་ ཡོང་གི།


nga yongki - I will come (fut)

9


དངུལ་ སྤྲད་ཀྱི་


ngul trékyi - will give money (fut)

10


འདྲི་བ་ དྲི་གི།


tripa triki - will ask questions (fut)

11


གཞས་ ཉན་པ།


shé nyen་pa - listened to songs (past)

12


ཤིང་ཏོག་ ཉོས་པ།


shingtok nyopa - bought fruits (past)

13


གཞས་ ཉན་བཞིན་བ།


shé nyenshinpa - listening to song (cont)

14


བོད་ཡིག་ སྦྱོང་བཞིན་པ།


pöyik་chongshinpa - studying Tibetan

15


ཤིང་ཏོག་ ཉོ་གི།


shingtok nyoki - will buy fruit (fut)

16


ཅ་ལག་ ལེན་གྱི།


chalak lengyi - will take things (fut)

17


བོད་ཡིག་ སྦྱང་གི་


püyik changkyi - will study Tibetan (fut)

18


ལས་ཀ་ བྱ་གི།


léka chaki - will do work (fut)

19


དུག་ལོག་ གོན་པ།


duklo konpa - wore clothes (past)

20


ལས་ཀ་ བྱས་པ།


léka chépa - did work (past)

21


དངུལ་ སྤྱད་པ།


ngul chépa - gave money (past)

22


བོད་ཡིག་ སྦྱངས་པ།


püyik changpa - studied Tibetan (past)